Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-3-04 om fleksjob - tilskud til opretholdelse af selvstændig virksomhed - beskæftigelseskrav

Resume:

En selvstændig landmand var bevilget personlig assistance i 18 timer af AF efter bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv. Disse timer skulle medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lov nr. 419 af 10. juni 2003 - § 75, stk. 3

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte en 39-årig, gift og landbrugsuddannet mand, der siden juli 1988 havde drevet selvstændigt landbrug. Ægtefællen havde tidligere udført regnskabsarbejdet.

Ansøger og ægtefællen var i april 1998 udsat for en færdselsulykke, hvorefter ansøger blev sygemeldt indtil 4. januar 2001. Ægtefællen blev tilkendt højeste førtidspension på grund af ulykken.

Produktionen var blevet omlagt efter ulykken, idet der var investeret i nyt staldinventar og foderanlæg mv. for at lette arbejdsgange og arbejdsfunktioner i staldene. Omlægningerne skyldtes dels hensyn til ansøger selv og dels, at driftslederens arbejdsgange primært var ændret til at omfatte alle de tunge og belastende arbejdsfunktioner.

Anøger havde endvidere været nødsaget til at ansætte yderligere arbejdskraft, bl.a. driftslederen i stedet for en landbrugsmedhjælper. Derudover var der blevet ansat 2 medarbejdere på deltid til tungere arbejde samt husbondafløser ved ferie og sygdom. Der var forøgede lønudgifter på 200.000 kr. om året. Ansøger havde selv tidligere udført disse opgaver. Jorden var endvidere blevet bortforpagtet.

Ansøger var desuden bevilget personlig assistance af AF 18 timer om ugen. Bevillingen var udløbet, men AF ville genvurdere sagen om evt. fortsat bevilling af personlig assistance, såfremt ansøger blev meddelt afslag på fleksjob.

Ansøger udførte arbejde i landbruget som arbejdsgiver, driftsleder og observatør og konsulterer rådgivere. Ansøger varetog endvidere enkelte funktioner i landbruget efter omlægning af arbejdsgange.

Det var oplyst fra Landbo Midt, at den ugentlige arbejdstid siden raskmeldingen havde været 12-15 timer.

Kommunen havde givet afslag på fleksjob, idet ansøger havde omlagt produktionen i landbruget og på denne måde var i stand til at være selvforsørgende. De 18 timers hjælp til "handicap i erhverv" fra arbejdsformidlingen i Skive skønnedes at kompensere for de nødvendige skånehensyn.

Det sociale nævn fandt ikke ansøger berettiget til støtte i form af tilskud til opretholdelse af selvstændig virksomhed, idet ansøger ikke opfyldte beskæftigelseskravet i bekendtgørelsens § 1, stk. 3.

Nævnet havde begrundet afgørelsen med, at ansøger siden raskmeldingen kun havde været i stand til at arbejde 12-15 timer om ugen.

Ansøger klagede på over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at beskæftigelseskravet var opfyldt gennem omkring 12 timers direkte deltagelse samt 18 timers personlig assistance, der var indirekte deltagelse i den selvstændige virksomhed og af afgørende betydning for virksomhedsudøvelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af betingelserne, herunder beskæftigelseskravet, for at modtage tilskud til opretholdelse af selvstændig virksomhed.

Afgørelse:

Ansøger opfyldte beskæftigelseskravet om - inden for de sidste 24 måneder at have udøvet selvstændig virksomhed i sammenlagt 12 måneder i et omfang, der kunne sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge - for at modtage støtte i form af tilskud til opretholdelse af selvstændig virksomhed, jf. § 75, stk. 3, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (dagældende § 74j, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik).

Sagen blev hjemvist til kommunen til ny vurdering og afgørelse af, om ansøger i øvrigt opfyldte betingelserne for ret til fleksjob. Ankestyrelsen gjorde opmærksom på, at der skulle udarbejdes ressourceprofil, inden afgørelsen kunne træffes.

Ankestyrelsen lagde til grund, at ansøger selv udførte arbejde svarende til 12-15 timer ugentligt.

Der var desuden lagt vægt på, at de 18 timers personlig assistance, ansøger hidtil havde været bevilget af AF, skulle medregnes ved opgørelsen af beskæftigelseskravet, således at ansøger i alt havde over 30 timers beskæftigelse i landbruget pr. uge.

Der blev henvist til § 15, stk. 1 i bekendtgørelsen om kompensation til handicappede i erhverv, hvorefter der kan bevilges tilskud op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal til selvstændige, der arbejder 37 timer om ugen. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt.