Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-4-04 om jobplan - pædagog - arbejdsmarkedets behov - revalidering

Resume:

En jobplan om revalidering til pædagog var i overensstemmelse med ordlyden i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hvorefter arbejdsmarkedets behov skulle indgå ved vurderingen af jobplanen.

Ankestyrelsen vurderede samlet på grundlag af de foreliggende oplysninger, at uddannelsen til pædagog opfyldte målsætningen om, at ansøgeren ville kunne få et arbejde efter endt uddannelse.

I vurderingen indgik bl.a. at der var tale om et erhverv med mange beskæftigede over hele landet og oplysningerne om prognosen for pædagogers beskæftigelse fremover.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 50

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lov nr. 419 af 10. juni 2003 - § 27, stk. 2

Sagsfremstilling:

Den 25. august 2003 søgte en ansøger om støtte til revalidering til pædagog med den begrundelse, at hun siden oktober 2002 havde lidt af en kronisk tarmsygdom.

Kommunen afslog ansøgning om revalidering til pædagog med den begrundelse, at der for øjeblikket var ledighed på området, og jf. arbejdsmarkedsprognosen var der ikke mangel på pædagoger de kommende år.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse og fandt, at en revalideringsplan til pædagog var realistisk.

Nævnet lagde vægt på, at ansøgeren havde taget sproglig studentereksamen i sommeren 2001, og at hun led af en kronisk inflammatorisk tarmsygdom - formentlig colitis ulcerosa - som krævede vedvarende behandling med binyrebarkhormon.

Nævnet lagde endvidere vægt på lægelige oplysninger om, at pædagoguddannelsen syntes at være velvalgt, og at ansøgeren var optaget på pædagoguddannelsen i sommeren 2003.

Nævnet lagde herudover vægt på kommunens vurdering af, at arbejdet som pædagog godt kunne forenes med ansøgerens lidelse.

Nævnet lagde endvidere vægt på vigtigheden af, at revalidenden deltog aktivt i hele revalideringsforløbet, herunder ved udarbejdelse af jobplanen. Nævnet havde derfor på baggrund af et konkret socialfagligt skøn fundet, at en jobplan til uddannelse til pædagog var realistisk også med hensyn til en erhvervsmæssig placering og selvforsørgelse efter endt uddannelse.

Nævnet fandt i øvrigt, at en (forventet) stor arbejdsløshed indenfor pædagogområdet ikke i sig selv kunne begrunde afslag på den ønskede uddannelse. Nævnet havde herved lagt vægt på, at uddannelsen i sig selv var kompetencegivende, og at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne antages, at arbejdsløsheden indenfor fagområdet var af samme størrelsesorden efter 3 år.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at det var kommunens opfattelse, at bestemmelsen i § 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skulle anvendes, når revalidenden havde fået vurderet sin arbejdsevne og skulle have et konkret tilbud. I denne sammenhæng var der en forudsætning om, at arbejdsmarkedets behov indgik i vurderingen. Tilbud gives således med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse, jf. lovens § 22, stk. 3. Og hvis det konkrete tilbud var målrettet et område, hvor der ikke var udsigt til beskæftigelse, måtte det være i overensstemmelse med loven at afslå med henvisning hertil.

Sagen blev behandlet i principielt møde til belysning af praksis vedrørende hensynet til arbejdsmarkedets behov, jf. § 27, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Afgørelse:

Ansøgeren havde ret til revalidering til pædagog.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.

Ankestyrelsen var enig med det sociale nævn i, at kommunen havde begået sagsbehandlingsfejl ved, at ansøgerens ressourceprofil ikke opfyldte kravene i bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne.

Fejlen var dog ikke så væsentlig, at den medførte, at afgørelsen var ugyldig.

Ankestyrelsen kunne henholde sig til en kritik, som det sociale nævn havde fremsat over for kommunen.

Ankestyrelsen lagde til grund, at kommunen havde fundet, at ansøgeren var berettiget til revalidering, jf. § 46 i lov om aktiv socialpolitik.

Ankestyrelsen lagde endvidere til grund, at kommunen og det sociale nævn havde vurderet, at revalidering til pædagog var forenelig med ansøgers lidelse.

Ankestyrelsen vurderede samlet på grundlag af de foreliggende oplysninger, at uddannelsen til pædagog opfyldte målsætningen om, at ansøgeren ville kunne få et arbejde efter endt uddannelse.

Begrundelsen for, at sagsbehandlingsfejlen ikke medførte, at afgørelsen var ugyldig var, at manglerne ikke fandtes at have påvirket afgørelsens resultat.

Det var endvidere indgået i overvejelserne, at der var tale om en afgørelse, hvor ansøgeren havde fået ret til revalidering til pædagog.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.