Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-5-04 om fleksjob - beregningsgrundlag - landmand - selvstændig virksomhed

Resume:

Ved en landmands ansættelse i fleksjob i egen selvstændige virksomhed skulle løntilskuddet beregnes ud fra den mindste overenskomstmæssige løn for en nyansat uddannet landmand uden andre faglige kvalifikationer inden for ansættelsesområdet.

Nyansatte uden faglige kvalifikationer er personer, der alene har afsluttet deres uddannelse, men ikke har faglige kvalifikationer derudover.

Selv om ansøger ikke havde grønt bevis, opfyldte han de uddannelsesmæssige krav for at blive anset for at være uddannet landmand.

Lønnen skulle derfor ikke beregnes ud fra mindste overenskomstmæssige timeløn for nyuddannede landbrugsmedhjælpere.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lov nr. 419 af 10. juni 2003 - § 75

Sagsfremstilling:

Ansøgeren havde arbejdet som selvstændig landmand siden 1983, hvor han købte nuværende landbrug. Produktionsomfanget var på anskaffelsestidspunktet 17 hektar ager, 40 årssøer med tilsvarende produktion af slagterisvin. I 1994/95 blev produktionen udvidet til 160 årssøer og produktion af 30 kilos grise. Der blev løbende tilkøbt jord til ejendommen, der på ansøgningstidspunktet udgjorde ca. 55 ha. På baggrund af antallet af producerede grise, vurderede Landboorganisationen, at der medgik ca. 3.100 arbejdstimer om året.

Kommunen bevilgede ham fleksjob i egen virksomhed med virkning fra 1. august 2003.

Kommunen traf afgørelse om, at der skulle beregnes tilskud ud fra timelønssatsen for en ikke-uddannet landbrugsmedhjælper med mindst ét års erfaring.

Det sociale nævn traf afgørelse om, at der skulle beregnes tilskud ud fra den mindste overenskomstmæssige timeløn for nyansatte landbrugsmedhjælpere uden faglige kvalifikationer inden for området.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at der ikke i lov, forarbejder eller bekendtgørelse var holdepunkter for, at der ved fastsættelsen af beregningsgrundlaget skulle tages udgangspunkt i den selvstændige erhvervsdrivendes jobfunktion.

Landboforeningen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev det bl.a. anført, at ansøger opfyldte de uddannelsesmæssige krav for at blive bedømt som faguddannet landmand, hvorfor tilskuddet skulle beregnes på basis af mindstetimelønnen for en nyuddannet landmand, - og ikke for en uuddannet medhjælper.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at afklare, på basis af hvilken løn, der skulle beregnes løntilskud til selvstændig landmand i fleksjob i egen virksomhed.

Afgørelse:

Løntilskuddet skulle beregnes på basis af den overenskomstmæssige mindsteløn for en nyuddannet landmand, uden yderligere faglige kvalifikationer.

Begrundelsen var, at i henhold til § 5 i bekendtgørelse om fleksjob, nr. 551 af 19. juni 2003, udbetaler kommunen støtte i form af tilskud til den selvstændige virksomhed med 1/2 eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende ansættelsesområde for nyansatte uden faglige kvalifikationer.

Det blev vurderet, at ansøgeren opfyldte de uddannelsesmæssige krav for at blive anset for at være uddannet landmand, som disse krav fremgår af bekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 1999 om uddannelseskrav og bopælskrav m.v. i henhold til Landbrugsloven, § 1, stk. 1, nr. 4.

Uddannelsekravet kunne være opfyldt på flere måder:

1) - at have gennemgået en uddannelse til driftsleder (grønt bevis)

2) - at have gennemgået uddannelse til udvidet driftsleder (grønt diplom)

3) - at være uddannet agra- eller jordbrugsøkonom, hortonom eller forstkandidat eller en bacheloruddannelse inden for samme områder

4) - at have erhvervet gartnerfagets grønne bevis

5) - at være uddannet jordbrugstekniker, landbrugstekniker, gartneritekniker eller skovtekniker

6) selvstændigt som ejer eller forpagter i mindst 4 år inden for de sidste 10 år, heraf mindst 2 år her i landet at have drevet en jordbrugsejendom med et dyrket areal på mindst 15 ha eller med et arbejdsbehov på mindst 900 timer årligt, vurderet på baggrund af produktionens sammensætning og metode.

Ansøgeren opfyldte det sidstnævnte krav

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse