Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-7-04 om ansættelse med løntilskud - opkvalificerende kurser - førtidspension - hjemmel

Resume:

Der er ikke hjemmel i loven til bevilling af kurser til førtidspensionister i ansættelse med løntilskud.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lov nr. 419 af 10. juni 2003 - § 76 og § 77

Sagsfremstilling:

En førtidspensionist var ansat med løntilskud efter beskæftigelseslovens § 51 i et fitness-center, fortrinsvis med serviceprægede opgaver.

Kommunen gav afslag på bevilling af udgifter til et instruktørkursus over 6 week-ender til 7.700 kr. Begrundelsen var, at pensionisten ikke var ansat til at virke som instruktør.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse med den begrundelse, at det ikke ansås for godtgjort, at tilskud til den ansøgte uddannelse var af afgørende betydning for, at pensionisten kunne opnå eller fastholde beskæftigelse til udnyttelse af resterhvervsevnen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af førtidspensionisters muligheder for hjælp til kurser efter beskæftigelsesloven.

Afgørelse:

Der var ikke hjemmel til bevilling af kurser til førtidspensionister i ansættelse med løntilskud efter beskæftigelseslovens § 51.

Ankestyrelsen lagde til grund, at indtil den 1. juli 2003 kunne kommunen efter § 78 i lov om aktiv socialpolitik give en person med begrænsninger i arbejdsevnen, der var ansat eller skulle ansættes på arbejdsmarkedet, hjælp til værktøj og arbejdsredskaber samt hjælp til kortvarige kurser, bl.a. når hjælpen havde afgørende betydning for, at ansøger kunne fastholde eller opnå beskæftigelse.

Bestemmelserne om hjælp til arbejdsredskaber mv. til personer, der modtager førtidspension, findes nu i beskæftigelseslovens § 76 og § 77. Disse bestemmelser indeholder ikke hjemmel til bevilling af opkvalificerende kurser.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.