Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-1-06 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud - beregning - weekend tillæg - pensionsbidrag

Resume:

Beregning af tilskud til en selvstændig landmand var ikke knyttet til ansættelse af arbejdskraft på den enkelte ejendom. Tilskuddet skulle beregnes i forhold til, hvad en nyansat på overenskomstområdet generelt skulle have i løn. Der skulle derfor i beregningsgrundlaget indgå weekend-tillæg og pensionsbidrag i det omfang, sådanne ydelser skulle betales på grundlag af overenskomsten.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 75, stk. 2

Sagsfremstilling:

En selvstændig landmand med dyrehold var godkendt til at få tilskud efter reglerne om fleksjob til selvstændigt erhvervsdrivende.

Ifølge den overenskomst, der skulle danne grundlag for beregningen af tilskuddet, indgik der på ejendomme med dyr tillæg for weekender og søgne-helligdage.

Det fremgik endvidere af overenskomsten, at en arbejdsgiver skulle indbetale pensionsbidrag, når ansættelsen havde varet 6 måneder.

Kommunen stillede som betingelse for at lade weekend-tillæg m.v. indgå i beregningsgrundlaget, at landmanden kunne dokumentere, at han havde afholdt sådanne udgifter. Pensionsbidraget kunne først indgå i beregningsgrundlaget efter 6 måneder.

Dansk Landbrugsrådgivning gjorde bl.a. gældende, at det var kutyme, at en medarbejder skulle arbejde 26 weekender om året, og at et tilsvarende beløb derfor skulle indgå i beregningsgrundlaget.

I sagen forelå en udtalelse fra en arbejdsgiverforening på området om beregning af løn efter overenskomsten. Heri indgik betaling for lørdage, søndage og søgne-helligdage i et nærmere angivet omfang.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse. Afgørelsen var begrundet med, at betaling for arbejde i weekender ikke var en del af overenskomsten på området, men en ydelse, der kunne udbetales i forbindelse med fremmøde. Nævnet henviste endvidere til § 5, stk. 2, i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om fleksjob.

For så vidt angik spørgsmålet om pensionsbidrag, henviste nævnet til overenskomstens bestemmelse herom.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne ydes tilskud for weekend-arbejde og pensionsbidrag, uden at dette var modsvaret af udgifter.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at beregningsgrundlaget ikke var knyttet til ansættelse af arbejdskraft på den enkelte virksomhed. Kommunen skulle tage stilling til, hvad en nyansat generelt ville have krav på i løn efter den relevante overenskomst og beregne tilskuddet på grundlag af dette.

Der skulle derfor i beregningsgrundlaget indgå weekend-tillæg svarende til det normale i forhold til overenskomsten.

Da det var oplyst, at en arbejdsgiver ikke skulle indbetale pensionsbidrag før efter 6 måneders ansættelse, skulle pensionsbidraget ikke indgå i beregningsgrundlaget før 6 måneder efter fleksjobbets etablering.

Ankestyrelsen ændrede således afgørelsen om weekend-tillæg, men tiltrådte afgørelsen for så vidt angik spørgsmålet om medregning af pensionsbidrag i beregningsgrundlaget.