Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-5-06 om fleksjob - arbejdsprøvning - arbejdsevne ej nedsat - behandlingsmuligheder

Resume:

Der var ikke ret til visitation til fleksjob til en 58-årig kvinde med lændesmerter og nakke-skuldersmerter.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger havde gennemført 3 ugers arbejdsprøvning, og at dette var forløbet godt. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at ansøger var anbefalet intensiv rygtræning.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 69 og § 70

Sagsfremstilling:

En 58-årig kvinde med erfaring fra mange forskellige beskæftigelser var sygemeldt på grund af lændesmerter, nakkeskuldersmerter og hovedpine.

I forbindelse med opfølgning deltog hun i en arbejdsprøvning 3 uger 18 timer ugentligt. Arbejdsgiver oplyste, at hun var aktiv og arbejdede med stabil koncentration. Hun oplyste selv, at hun havde øgede smerter i perioden.

Kommunen traf afgørelse om, at der ikke var ret til fleksjob, da det ikke var godtgjort at arbejdsevnen var nedsat i ethvert erhverv, og at der heller ikke længere var ret til udbetaling af sygedagpenge, da der ikke var fuld uarbejdsdygtighed.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse om afslag på fleksjob. Nævnet henviste til, at der var anbefalet fortsat rygtræning, og at der ikke sås iværksat andre erhvervsfremmende foranstaltninger end de 3 ugers arbejdsprøvning.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at det gennem arbejdsprøvningen var konstateret, at ansøger ikke kunne arbejde mere end 18-20 timer ugentligt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for visitation for fleksjob.

Afgørelse:

Der var ikke dokumentation for, at arbejdsevnen var nedsat i et sådant omfang, at ansøger ikke ville kunne opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger havde gennemført 3 ugers arbejdsprøvning, og at dette var forløbet godt. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at ansøger var anbefalet intensiv rygtræning.

Ved alle relevante tilbud forstås både behandlingsmæssige, erhvervsrettede og revalideringsmæssige foranstaltninger, så arbejdsevnen kunne udvikles bedst muligt.

Ankestyrelsen understregede, at de 3 ugers arbejdsprøvning havde kunnet danne udgangspunkt for det fortsatte arbejde med at hjælpe ansøger tilbage på arbejdsmarkedet, men at arbejdsprøvningen ikke var dokumentation for, at arbejdsevnen var varigt nedsat i så høj grad, at der ikke kunne opnås beskæftigelse på ordinære vilkår. Hertil kom, at de behandlingsmæssige muligheder skulle være udtømte.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.