Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-6-06 om fleksjob - visitation - arbejdsprøvning - arbejdsevne ej nedsat

Resume:

Der var ikke ret til visitation til fleksjob, idet der ikke var dokumentation for at arbejdsevnen var nedsat i et sådant omfang, at ansøger ikke kunne opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der efter det oplyste var behandlingsmuligheder for den psykiske lidelse, og at arbejdsevnen skønnedes at kunne forbedres ved revalidering.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 69 og § 70

Sagsfremstilling:

En 40-årig køkkenassistent var sygemeldt på grund af skulder/armsmerter og psykiske problemer. Hun deltog i 4 måneders virksomhedspraktik 5-6 timer dagligt.

I praktikperioden havde hun på et tidspunkt armsmerter på grund af overbelastning, ligesom hendes psykiske problemer blev mere udtalte, da hun valgte at trappe ud af sin medicinske behandling uden aftale med lægen.

Et tilbud om at komme på AMU-kursus afslog hun med henvisning til, at hun ikke kunne overskue at skulle på kursus 75 km fra hjemmet. Selve kurset mente hun godt at kunne gennemføre.

Til kommunens forslag om revalidering anførte hun, at hun ikke kunne overskue at skulle sidde på skolebænken, og kommunens præcisering af, at en uddannelse ikke var ensbetydende med flere år på skolebænken, ændrede ikke hendes opfattelse.

Kommunen stoppede herefter sygedagpengeudbetalingen, da revalidering ikke længere var overvejende sandsynlig og meddelte samtidig, at ansøger ikke var berettiget til visitation til fleksjob.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse og henviste til, at revalideringsmulighederne ikke var udtømte, og at der var behandlingsmuligheder for den psykiske lidelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for visitation til fleksjob.

Afgørelse:

Der var ikke ret til visitation til fleksjob, idet arbejdsevnen ikke på det foreliggende var nedsat i et sådant omfang, at ansøger ikke skønnedes at kunne opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at arbejdsevnen vurderedes at kunne forbedres ved revalidering, og at der efter det oplyste var behandlingsmuligheder for den psykiske lidelse.

Ankestyrelsen understregede, at fleksjob først kunne tilbydes, når alle andre tilbud og foranstaltninger havde været afprøvet, eller det var åbenbart formålsløst at gennemføre de nævnte foranstaltninger.