Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-12-06 om løntilskud - overenskomstmæssig mindsteløn - specialistfunktion

Resume:

Ved beregning af løntilskuddet ved oprettelse af et fleksjob skulle det aktuelle ansættelsesområde forstås som den aktuelle funktion.

En kvinde, der i en årrække havde varetaget en specialistfunktion og var aflønnet svarende hertil, skulle have beregnet sit løntilskud i fleksjob på grundlag af grundlønnen for en specialist.

Kommunen havde ved oprettelsen af fleksjob anført, at hun skulle varetage sine nuværende arbejdsfunktioner med nedsat timetal og havde ikke under sagens behandling rejst tvivl om, hvorvidt den hidtidige lønindplacering var i overensstemmelse med arbejdsfunktionerne.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 71

Sagsfremstilling:

En kvinde blev ansat i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads. I kommunens journalark var det vurderet, at et fleksjob på nuværende arbejdsplads og i nuværende arbejdsfunktion var den rette sociale foranstaltning.

Kommunen fastsatte løntilskuddet svarende til en nyuddannet med tillæg for en specifik efteruddannelse.

Kvinden ankede afgørelsen og anførte, at hun ikke arbejdede i en basisstilling, men i en specialiststilling, og at hun burde aflønnes herefter.

Hun indsendte dokumentation for, at hun flere år tidligere var udnævnt til specialist med tilsvarende løntrin. Udnævnelsen var begrundet med, at hun varetog specialistopgaver og havde en særlig funktion som koordinator.

Det sociale nævn ændrede afgørelsen og fastsatte lønnen svarende til grundlønnen for en specialist.

Kommunen klagede og anførte, at der kunne være tvivl om, hvordan begrebet mindsteløn skulle forstås. Kommunen ønskede afklaret, om der gjaldt andre regler ved fastholdelse i en tidligere stilling end for nyansatte. Kommunen satte spørgsmålstegn ved, om den aktuelle stilling ved ledighed ville blive opstået som specialiststilling, og om man kunne uddanne sig til specialist.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis ved fastsættelse af løntilskuddets størrelse ved bevilling af fleksjob.

Afgørelse:

Løntilskuddet skulle beregnes på grundlag af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde. Ved overenskomstmæssig løn skulle forstås den løn, som den pågældende funktion berettigede til.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden flere år tidligere var udnævnt til specialist med heraf følgende lønindplacering, og at kommunen under sagens behandling ikke havde rejst tvivl om, hvorvidt de pågældende funktioner berettigede til denne indplacering. Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at kommunen ved bevillingen af fleksjob havde forudsat, at kvinden skulle varetage sine hidtidige arbejdsfunktioner med nedsat timetal.

Ankestyrelsen tiltrådte på denne baggrund nævnets afgørelse om at løntilskuddet skulle beregnes på grundlag af basislønnen for en specialist.