Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-18-06 om fleksjob - hjælp til kortvarige kurser - konkret arbejdsproces

Resume:

Der var ret til kortvarige kurser af afgørende betydning for, at en person kunne opnå eller fastholde ansættelse i et fleksjob. Kurserne skulle være nødvendige for at kunne udføre en konkret arbejdsproces, f. eks. en lagerarbejders kørekort, en køkkenassistents hygiejnekursus eller en receptionists kursus i betjening af omstillingsbord.

Et kursus, der kunne forbedre en autists generelle funktionsevne/-niveau kunne ikke dækkes efter beskæftigelsesindsatsloven.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 74

Sagsfremstilling:

En autist søgte om hjælp til et kursus-/terapiforløb, der kunne bedre hans evne til at fungere sammen med kolleger og til at kunne samle sig om sine arbejdsopgaver.

Kommunen havde tidligere bevilget et forløb, men gav nu afslag med henvisning til, at der alene kunne bevilges kortvarige kurser.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse og begrundede dette med, at karakteren af samtalerne ikke kunne udløse yderligere bevilling. Nævnet henviste til eksemplerne i vejledningen til lov om aktiv socialpolitik.

Ansøger klagede og henviste til en udtalelse fra arbejdsgiver. Arbejdsgiver udtalte, at det var af stor betydning for ansøgers trivsel og arbejdsindsats, at der fortsat blev bevilget samtaler.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for bevilling af kortvarige kurser efter beskæftigelsesindsatslovens § 74.

Afgørelse:

Det var en betingelse for at få hjælp efter beskæftigelsesindsatslovens § 74, at der var tale om hjælp, der var nødvendig for at kunne påtage sig en konkret arbejdsfunktion.

Efter beskæftigelsesindsatsloven kunne der ikke bevilges hjælp til dækning af kursus til bedre håndtering af autisme, da det ikke havde sammenhæng med at løse de konkrete arbejdsopgaver, som ansøger var ansat til at påtage sig.

Som eksempler på kurser, der ville kunne bevilges efter beskæftigelsesindsatslovens § 74 nævntes en lagerarbejders kørekort, en køkkenassistents hygiejnekursus eller en receptionists kursus i betjening af omstillingsbord.