Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-2-07 om jobplan - revision - garantiforskrift - ugyldighed

Resume:

En jobplan, som var udarbejdet i forbindelse med et tilbud om virksomhedspraktik, skulle have været revideret i forbindelse med nyt tilbud om vejledning og opkvalificering. Da dette ikke var sket, og da udarbejdelse af jobplan og revision heraf måtte anses for garantiforskrifter, var det nye tilbud ugyldigt. Sanktioner i form af fradrag i kontanthjælp var allerede derfor også ugyldige.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 29

Sagsfremstilling:

En kvinde søgte om kontanthjælp i forbindelse med afslutning af barselorlov i juli 2004.

Da hun var interesseret i at starte egen systue, blev der i januar 2005 etableret en virksomhedspraktik i en kjoleforretning efter § 42 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Forinden havde kommunen i samarbejde med den pågældende udarbejdet en jobplan efter beskæftigelsesindsatslovens § 29, stk. 1. Praktikken blev dog afsluttet efter kort tid på grund af uoverensstemmelser.

I slutningen af februar 2005 opstod der pludselig mulighed for, at kvinden fra den 1. marts 2005 kunne komme til at deltage i et projekt, hvis formål var at hjælpe kvinder i gang med at starte egen systue.

Da sagsbehandleren ikke kunne komme i kontakt med kvinden, aftaltes det med en medarbejder ved projektet, at der blev sendt en indbydelse til kvinden. Kvinden indvilgede i at begynde i projektet den 1. marts 2005.

Ved udbetalingen af kontanthjælp i slutningen af april 2005 havde kommunen uden nærmere begrundelse fratrukket kontanthjælp for 4 dage på grund af uberettiget fravær fra projektet.

Det sociale nævn pålagde kommunen at udbetale den fratrukne kontanthjælp. Afgørelsen var begrundet med, at tilbuddet om deltagelse i projektet var behæftet med en væsentlig mangel, idet der ikke forud for tilbuddet var udarbejdet en jobplan. Tilbuddet var derfor ugyldigt.

Da tilbuddet var ugyldigt, var kommunens sanktion også ugyldig.

Afgørelsen blev anket af kommunen, som gjorde gældende, at det nye tilbud var omfattet af den jobplan, der var udarbejdet som baggrund for tilbuddet om virksomhedspraktik.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af kravene til en jobplan, herunder hvornår der var grundlag for at revidere jobplanen.

Afgørelse:

Kommunens tilbud om aktivering i projektet var ugyldigt. Sanktionen i form af fradrag i kontanthjælp var derfor af samme grund heller ikke gyldig.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde til grund, at kvinden var omfattet af den personkreds, for hvem der skulle udarbejdes en jobplan, før der blev afgivet tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens kapitel 10-12. Hvis der var udarbejdet en jobplan, og personen skulle have et tilbud, som ikke indgik deri, skulle jobplanen revideres.

Efter beskrivelserne i sagen fandt Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, at projektet var et tilbud om vejledning og opkvalificering efter beskæftigelsesindsatslovens kapitel 10. Tilbuddet var derfor ikke omfattet af den tidligere udarbejdede jobplan, som var udarbejdet med henblik på et konkret tilbud om virksomhedspraktik efter lovens kapitel 11. Jobplanen skulle derfor have været revideret inden afgivelse af det nye tilbud.

Ankestyrelsen havde tidligere truffet afgørelse om, at udarbejdelse af en jobplan var en garantiforskrift, der havde til formål at skabe et godt og fyldigt bedømmelsesgrundlag for den afgørelse, der skulle træffes. Ankestyrelsen fandt, at samme hensyn gjorde sig gældende med hensyn til reglerne om revision af jobplanen.

Efter reglerne om jobplan skulle planen udarbejdes sammen med borgeren, og senest samtidig med udarbejdelsen af jobplanen og ved revision deraf skulle der afholdes en samtale med personen.

Da dette ikke var sket, var der svigtet en væsentlig retsgaranti. Tilbuddet var derfor ugyldigt og den tilknyttede sanktion allerede derfor også ugyldig.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte således afgørelsen fra det sociale nævn.