Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-4-07 om beskæftigelsesindsats - målgruppe - førtidspensionist - hjælpemidler

Resume:

Førtidspensionister var omfattet af den målgruppe, der kunne få støtte efter beskæftigelsesindsatsloven, herunder bestemmelserne om tilskud til hjælpemidler, såfremt betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt.

Ansøgning om støtte til specialindretning af traktor til benyttelse i landbrug skulle derfor vurderes i forhold til en eventuel beskæftigelse. Beskæftigelsesindsatsloven var en speciallov, der relaterede sig til beskæftigelsessituationen for personer omfattet af lovens målgruppe. En vurdering af muligheden for eventuel støtte efter servicelovens bestemmelser forudsatte, at ansøger ikke opfyldte betingelserne for støtte efter reglerne i beskæftigelsesindsatsloven.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 2, nr. 6

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mand, der var førtidspensionist. Han søgte kommunen om specialindretning af traktor til sit fritidslandbrug.

Kommunen meddelte ham afslag efter servicelovens §§ 97 og 84 samt efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det sociale nævn stadfæstede kommunens afgørelse.

Nævnet fandt, at merudgifter til specialindretning af traktor ikke var omfattet af begrebet daglig livsførelse i servicelovens § 84, idet mandens fritidslandbrug kunne sidestilles med et arbejde.

Endvidere fandt nævnet, at forholdet ikke var omfattet af servicelovens § 97, stk. 1, nr. 3, idet bestemmelsen ikke omfattede hjælpemidler til varetagelse af et konkret erhverv.

Endelig var det nævnets opfattelse, at manden ikke var omfattet af personkredsen i beskæftigelsesindsatslovens §§ 76 og 77, idet disse bestemmelser alene fandt anvendelse i forbindelse med, at der var givet tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens regler. Manden var førtidspensionist med fritidslandbrug og opfyldte derfor ikke denne betingelse.

Nævnet fandt, at beskæftigelsesindsatslovens § 100 ikke kunne anvendes i forhold til personer, som modtog førtidspension, men at reglen alene kunne anvendes i forhold til personer, der var i ordinær beskæftigelse. Nævnet lagde vægt på ordlyden af bestemmelsen, samt at bestemmelsen fandtes i lovens afsnit 7, hvor overskriften var "indsats over for beskæftigede".

Der blev klaget over nævnets afgørelse. Det fremgik af klagen, at servicelovens § 97, stk. 1, nr. 3, var opfyldt, idet en specialindretning af traktor var nødvendigt, for at manden kunne udføre sit erhverv i sit fritidslandbrug. Der ønskedes derfor Ankestyrelsens vurdering af, om det kun var transportmidler til og fra arbejde som fx en bil, der kunne ydes hjælp til. Der blev henvist til, at der i § 97, stk.1, nr. 3, stod, at kommunen yder støtte til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Der ønskedes endvidere Ankestyrelsens vurdering af, om specialindretning af traktor var omfattet af servicelovens § 84 samt beskæftigelsesindsatslovens §§ 76 og 77, når dette var nødvendigt for, at manden kunne udføre sit erhverv i sit fritidslandbrug, selvom han var førtidspensionist.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt førtidspensionister var omfattet af bestemmelsen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om tilskud til hjælpemidler. Sagen blev derudover behandlet til afklaring af, om der kunne ydes hjælp til specialindretning af traktor, som en førtidspensionist skulle benytte ved fritidslandbrug efter servicelovens bestemmelse om hjælpemidler eller efter samme lovs bestemmelse om merudgifter ved den daglige livsførelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg hjemviste sagen.

Nævnet skulle træffe en ny afgørelse om, hvorvidt manden var berettiget til støtte til specialindretning af sin traktor efter bestemmelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Begrundelsen var, at manden som førtidspensionist var omfattet af den målgruppe, der kunne få støtte efter beskæftigelsesindsatsloven, herunder bestemmelserne om tilskud til hjælpemidler, såfremt betingelserne i øvrigt var opfyldt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at manden havde søgt om støtte til specialindretning af traktor til benyttelse i sit landbrug. Hans ansøgning skulle derfor vurderes i forhold til hans eventuelle beskæftigelse.

Der blev i denne forbindelse lagt vægt på, at beskæftigelsesindsatsloven var en speciallov, der relaterede sig til beskæftigelsessituationen for personer omfattet af lovens målgruppe. En vurdering af muligheden for eventuel støtte efter servicelovens bestemmelser forudsatte, at manden ikke opfyldte betingelserne for støtte efter reglerne i beskæftigelsesindsatsloven.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærkede i forhold til klagen, at udvalget ikke havde vurderet, om manden kunne få støtte efter servicelovens regler, idet denne lov var subsidiær i forhold til beskæftigelsesindsatsloven.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ændrede således det sociale nævns afgørelse.