Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-5-07 om fleksjob - løntilskud - overskud/underskud - skattevæsenet - selvstændig virksomhed

Resume:

En kommune var berettiget til at afslå fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud til en klager, der var selvstændig erhvervsdrivende, og som ikke på foranledning af kommunens opfølgningsforpligtelse havde indsendt de af kommunen ønskede regnskabsoplysninger. Først ved indsendelse af virksomhedsregnskabet til skat kunne den selvstændige erhvervsdrivende anses at opfylde betingelsen for fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at kravet om, at den selvstændige erhvervsdrivende skulle oplyse skattevæsenet om virksomhedens overskud eller underskud, ville være opfyldt ved anvendelse af de af skattemyndighedernes foreskrevne regler for selvangivelse af selvstændig virksomhed.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 75

Sagsfremstilling:

I forbindelse med kommunens årlige opfølgningsforpligtelse anmodede en kommune den 3. juli 2006 klager om inden 14 dage at indsende regnkabsoplysninger eller en kopi af en henstandsskrivelse fra SKAT.

Klager indsendte ikke de ønskede oplysninger, hvorefter kommunen den 2. august 2006 traf afgørelse om, at der ikke var lovhjemmel for udbetaling af forsat løntilskud til fleksjob til klagers selvstændige virksomhed.

Beskæftigelsesankenævnet var enig med kommunen i, at klager på kommunens afgørelsestidspunkt den 2. august 2006 ikke opfyldte betingelserne for forsat udbetaling af støtte i form af tilskud. Nævnet begrundede afgørelsen med, at klager på kommunens afgørelsestidspunkt den 2. august 2006 ikke havde oplyst skattevæsenet om virksomhedens overskud eller

underskud.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at klager først den 20. september 2006 indgav årsregnskab for 2005 til skattevæsenet, og at fristen for rettidig indlevering var den 1. juli 2006.

Klager anførte i anken over nævnets afgørelse, at det ikke fremgik af § 6, stk. 2, i bekendtgørelse om fleksjob, at der rettidigt skulle være indsendt oplysninger til skattevæsenet.

Kommune anmodede i klagen om en principel stillingtagen til, hvorvidt en kommune, der yder tilskud i medfør af reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75, selv uden derved at komme i strid med de juridiske specialitetsprincipper kunne stille kvalitative krav til det af tilskudsmodtageren fremsendte regnskabsmateriale. I bekræftende fald ønskede kommunen oplysninger om, hvilke retningslinier for og i hvilket omfang dette kunne ske.

Kommunen ønskede ligeledes en stillingtagen til, hvorvidt kommunen som ydelseskommune i en konkret sag havde mulighed for at stoppe en ydelse, hvis kommunen fra anden relevant myndighed blev gjort bekendt med, at det for ydelsens betingede materiale var fremsendt, men ikke overholdt de for det pågældende myndighedsområdets gældende retsregler.

Klager indsendte i forbindelse med sagens behandling i Ankestyrelsen et brev, hvoraf det fremgik, at det ikke stod i den omtalte paragraf, at kommunen skulle vurdere, om det afleverede regnskab opfyldte eller ikke opfyldte SKATs krav.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvilken dokumentation en kommune kunne kræve i forbindelse med udøvelsen af opfølgningsforpligtelsen, når det var en forudsætning for forsat udbetaling af støtte i form af tilskud til fleksjob, at den selvstændige erhvervsdrivende overfor skattevæsenet havde oplyst om virksomhedens overskud og underskud.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kommunen var berettiget til den 2. august 2006 at afslå fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud til fleksjob til klagers bogføringsvirksomhed.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalgt lagde herved vægt på, at oplysningskravet til skattevæsenet om virksomhedens overskud eller underskud ifølge Beskæftigelsesudvalgets opfattelse ville være opfyldt ved anvendelse af de af skattemyndighederne foreskrevne regler for selvangivelse af selvstændig virksomhed.

Der henvistes i den forbindelse til, at selvstændige erhvervsdrivende, som grundlag for selvangivelsen, skulle indlevere et årsregnskab senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Fristen for rettidig indlevering af årsregnskabet var den 1. juli. Told- og skatteforvaltningen kunne efter anmodning give henstand med indsendelse af årsregnskab, hvis særlige omstændigheder talte herfor. Bestemmelsen fandt tilsvarende anvendelse, hvis bogføringslovens regnskabsbestemmelser i væsentligt omfang ikke var opfyldt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde også vægt på, at klager ikke på foranledning af kommunes årlige opfølgningspligt indsendte de af kommunen ønskede regnskabsoplysninger eller en henstandsskrivelse fra skattevæsenet.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt endvidere, at klager først ved indsendelse af virksomhedsregnskabet til skat den 20. september 2006 kunne anses for at opfylde betingelsen for fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den er erstattet af principafgørelse 179-10.