Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-7-07 om jobplan - aktiveringspligt - aldersgrænse

Resume:

Der var ikke grundlag for at kritisere et jobcenters skøn og indholdet af en jobplan udarbejdet efter den 1. januar 2007, hvor bestemmelsen i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som angav muligheden for at fravige aktiveringspligten for 58-59 årige, var blevet ophævet. Dette betød, at der ikke var grundlag for at fravige aktiveringspligten for en 59 årig borger.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 2, § 27, § 31 og § 91

Sagsfremstilling:

Kommunen havde ved Jobcenteret den 23. januar 2007 revideret borgerens jobplan. Der blev herved truffet afgørelse om tilbud om virksomhedspraktik på et center i perioden 29. januar 2007 til 25. februar 2007 med aktiveringsydelse.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte Jobcentrets jobplan af 23. januar 2007.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at der var hjemmel til, at Jobcentret traf afgørelse om, at borgeren skulle have tilbud om et afklaringsforløb i henhold til § 32 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og at der derfor ikke var grundlag for at kritisere Jobcentrets skøn og indholdet af jobplanen.

Borgeren klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om jobplan udarbejdet efter den 1. januar 2007 til en 59-årig borger var i overensstemmelse med ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 1540 af 20. december 2006, hvor § 91, stk. 2, blev ophævet.

Afgørelse:

Jobcentret havde hjemmel til at træffe afgørelse om tilbud om afklaringsforløb ved virksomhedspraktik på centret i perioden 29. januar 2007 til 25. februar 2007 i henhold til § 32 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt således ikke grundlag for at kritisere Jobcentrets skøn og indholdet af jobplanen af 23. januar 2007.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg bemærkede, at § 91, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som angav muligheden for at fravige aktiveringspligten for 58-59 årige, blev ophævet pr.1. januar 2007 ved lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten, lov nr. 1540 af 20. december 2006.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.