Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-11-07 om kompetence - klageregler - tilskud - ansættelse af voksenlærlinge

Resume:

Ankestyrelsen kunne behandle klage over afslag på tilskud til ansættelse af voksenlærling.

Ifølge bekendtgørelsen om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne, kunne beskæftigelsesankenævnets afgørelser ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Beskæftigelseslovens bemyndigelse til ministeren omfattede imidlertid ikke mulighed for at begrænse klageadgangen i forhold til retssikkerhedsloven.

Tilskud til ansættelse af voksenlærlinge forudsatte at uddannelsen var optaget på listen over erhvervsuddannelser, hvor virksomheder kunne få tilskud til at ansætte voksenlærlinge.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1074 af 7. september 2007 - § 68

Sagsfremstilling:

En virksomhed søgte tilskud til ansættelse af voksenlærling. Jobcenteret gav afslag på ansøgningen med henvisning til, at der havde været tilgang af skolepraktikanter inden for fagområdet.

Virksomheden klagede og anførte, at de befandt sig i et yderområde, og at der lokalt var mangel på arbejdskraft inden for faget.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte Jobcentrets afgørelse. Afgørelsen var begrundet med, at uddannelsen ikke var medtaget på listen over uddannelser, hvor virksomheder i regionen kunne modtage løntilskud. Nævnet tilføjede, at der ikke i lovgivningen var mulighed for at dispensere og tilgodese yderområder.

Virksomheden klagede og anførte, at området var i risiko for at udvikle flaskehalsproblemer med hensyn til arbejdskraft, og at alle virksomheder i området burde være med til at uddanne den nødvendige arbejdskraft.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af Ankestyrelsens kompetence i forhold til afgørelser truffet af beskæftigelsesankenævnet. Ankestyrelsen tog samtidig stilling til mulighederne for dispensation fra kravet om, at en uddannelse skulle være optaget på regionens liste.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg havde adgang til at behandle beskæftigelsesankenævnets afgørelser efter bekendtgørelsen om tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med voksne uanset klagereglerne i bekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Ministerens adgang til at fastsætte nærmere regler vedrørte muligheden for at yde tilskud og for at fastsætte nærmere betingelser herfor, men ikke for at fastsætte sagsbehandlings- og klageregler.

Afgørelser efter bekendtgørelsen måtte derfor behandles efter retssikkerhedslovens kapitel 10 og lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats kapitel 8.

Det var en betingelse for at få tilskud til ansættelse af voksenlærling, at uddannelsen var optaget på listen, der var udsendt af Beskæftigelsesregionen.

Ansøgningen opfyldte ikke betingelsen, fordi faget ikke var på listen, da virksomheden indgik uddannelsesaftalen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at der ikke i bekendtgørelsen var mulighed for at se bort fra dette krav, selv om der kunne være lokale forhold, der adskilte sig fra regionens forhold som helhed.

Beskæftigelsesudvalget bemærkede, at da listen var en forudsætning for at tilskud kunne ydes, burde den være offentligt tilgængelig i skriftlig eller elektronisk form, også efter den var afløst af en nyere liste.

Beskæftigelsesudvalget tiltrådte således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.