Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-2-08 om jobplan - forlængelse - aktiveringsydelse - ledig - under uddannelse - sidste semester.

Resume:

Jobplanen for en kvinde, der fik aktiveringsydelse i stedet for dagpenge under uddannelse, kunne ikke forlænges til udløb af sidste semester. Begrundelsen var, at dagpengeretten udløb midt i sidste semester.

Det havde ved jobplanens udarbejdelse været forudsat, at kvinden den sidste del af uddannelsen var henvist til SU.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 1074 af 7. september 2007 - § 27

Sagsfremstilling:

Det fremgik af sagen, at borgeren var forsikret ledig. Ifølge den udarbejdede jobplan havde borgeren fået uddannelsesbevilling i forbindelse med uddannelse til sygeplejerske så længe borgeren havde ret til dagpenge, og den sidste del af uddannelsen skulle tages på SU.

Kommunen gav borgeren afslag på forlængelse af jobplanen. Kommunen begrundede afgørelsen med, at borgerens dagpengeret udløb oktober 2007, og at en bevilling krævede, at borgeren havde dagpengeret i hele perioden, altså frem til 1. januar 2008. Kommunen havde endvidere oplyst borgeren om muligheden for at søge om SU og tillægsstipendium til enlige forsørgere på SU.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet begrundede afgørelsen med, at det skønnedes, at en forlængelse af støtte til uddannelsen ikke væsentligt ville forbedre borgerens muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse og hel eller delvis forsørgelse.

Borgeren klagede over nævnets afgørelse. I klagen til Ankestyrelsen spurgte borgeren, med hvilken hjemmel hendes ret til dagpenge indtil den 7. oktober 2007 var tilsidesat og erstattet med et skøn. Borgeren havde endvidere oplyst, at der stadig var behov for fuldt uddannede sygeplejersker.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om det var i overensstemmelse med gældende regler og praksis, at der kun kunne bevilges støtte til en del af en uddannelse.

Afgørelse:

Borgeren kunne ikke få forlænget jobplanen, fordi forlængelsen af jobplanen forudsatte, at borgeren fortsat var berettiget til aktiveringsydelse i hele semesteret.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at borgerens uddannelsesbevilling til sygeplejerske var betinget af, at borgeren var dagpengeberettiget.

Da borgeren kun var dagpengeberettiget frem til oktober 2007 og derfor ikke kunne nå at afslutte 7. semester, vurderede Beskæftigelsesudvalget, at der ikke var grundlag for at forlænge jobplanen.

Beskæftigelsesudvalget henviste til, at tidspunktet for dagpengerettens udløb indberettedes til Jobcenter fra A-kasse.

Beskæftigelsesudvalget havde ikke kompetence til at tage stilling til, om borgerens dagpengeret kunne forlænges.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte således beskæftigelsesankenævnets afgørelse.