Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse N-12-08 om fleksjob - fuldtid - tidligere deltidsarbejde - helbredsmæssige forhold

Resume:

Ansøger havde ret til tilbud om fleksjob på fuld tid.

Ansøger var på grund af slidgigt på eget initiativ gået på deltid et par år før ansøgningen om fleksjob. Ansøger havde godtgjort, at deltidsbeskæftigelsen var begrundet i de samme forhold, som var årsag til visitation til fleksjob.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 72

Sagsfremstilling:

Ansøger var fundet berettiget til fleksjob på grund af forskellige slidgigt gener. Ansøger havde tidligere arbejdet som butiksassistent. Arbejdsevnen var nedsat til ca. halvdelen. Kommunen fastsatte løntilskuddet med udgangspunkt i 24 timer.

Ansøger havde uden kommunens medvirken forsøgt at indrette sig med sin lidelse ved at gå ned i arbejdstid, men havde efter en tid måttet give op. Kommunen henviste til, at ansøger selv uden kommunens medvirken havde tilrettelagt sit arbejdsliv og valgt at gå på deltid i en årrække.

Ansøgers altovervejende lidelse, som havde bestået i en årrække, var slidgigt. Der var en lægeudtalelse fra februar 2007, som fastslog, at det var samme lidelse, der havde givet beskæftigelsesmæssige problemer i en årrække, og som havde begrundet tildeling af fleksjob.

I ressourceprofilen var der redegjort for, at arbejdsprøvningen blev iværksat på baggrund af ansøgers problemer med at klare den nedsatte arbejdstid på 24 timer, som ansøger havde valgt for et par år siden. Der var oplysninger om vedvarende helbredsmæssige problemer med slidgigt.

Beskæftigelsesankenævnet pålagde kommunen at visitere ansøger til fleksjob på fuld tid.

Begrundelsen var, at ansøger op til fuldtidssygemelding havde arbejdet på nedsat tid på grund af den slidgigt, der lå til grund for fleksjob.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen blev det anført, at ansøger for adskillige år siden selv valgte at nedsætte sin arbejdstid i et for ansøgers helbred uhensigtsmæssigt job, fordi ansøger gerne ville fortsætte i det job. Det var på ingen måde i det konkrete job dokumenteret, at ansøger på dette tidspunkt ikke ville have kunnet arbejde på fuld tid i et andet job med relevante skånehensyn, eventuelt efter revalidering m.v., hvis der var blevet ansøgt herom.

Kommunen ønskede afklaret, om det i relation til fortolkningen af § 72 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, var underordnet, dels fra hvilken type erhverv, uhensigtsmæssigt eller ej i relation til ansøgers helbred, dels det antal år, som ansøger havde valgt at arbejde videre i det uhensigtsmæssige erhverv på nedsat tid, selv om borgeren, eventuelt med støtte fra kommunen, kunne have udnyttet sine arbejdsmuligheder langt bedre.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne ske tildeling af fleksjob med udgangspunkt i fuld tid, når en ansøger uden kommunens medvirken forud havde været deltidsansat.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Ansøgers lidelse i form af slidgigt, som var grundlag for visitation til fleksjob, var også årsag til ansøgers nedsatte arbejdstid forud for sygemeldingen.

Beskæftigelsesudvalget vurderede, at ansøger i tilstrækkelig grad havde godtgjort, at deltidsbeskæftigelsen havde været begrundet i forhold, der også var årsag til visitationen til fleksjob.

Udvalget lagde vægt på, at ansøger havde været tilknyttet arbejdsmarkedet på fuld tid inden for butiksfaget i en længere årrække forud for sygemeldingen, og at der ikke var oplyst andre årsager til nedsat arbejdstid end slidgigt.

Udvalget lagde også vægt på, at det i lægeerklæring i 2005 var oplyst, at ansøger gennem de senere år havde været tiltagende generet af polyartrose (slidgigt i flere led), og at der ikke var oplyst andre helbredsmæssige klager.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.