Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-11-84 om tilsidesættelse af en aftale om bidrag

Resume:

Ifølge Ugeskrift for Retsvæsen 1984, side 97, fastslog Højesteret, at bistandslovens § 8, stk. 2. 2. pkt. (nu aktivlovens § 97 , stk. 2, 2. pkt.) efter ordlyden og sammenhængen med § 6 (nu aktivlovens § 2) og § 8, stk. 1 (nu aktivlovens § 97, stk. 1), måtte forstås således, at bestemmelsen alene omfatter tilfælde, hvor der - trods en bestående bidragspligt - er givet afkald på fastsættelse af bidrag eller på at kræve bidrag forhøjet.

Herefter kunne statsamterne ikke med hjemmel i § 8, stk. 2, 2. pkt. (nu aktivlovens § 97, stk. 2, 2. pkt.) tilsidesætte et separations- eller skilsmissevilkår, hvorefter ingen af parterne havde bidragspligt over for den anden, og pålægge den ene ægtefælle at svare et nærmere fastsat bidrag til den andens underhold.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 356 af 19. juli 1983 - § 8, stk. 2, 2. punktum

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 97

Vejledninger:

Socialministeriets cirkulære nr. 140 af 15. august 1975 om bistandslovens almindelige bestemmelser -

Afgørelse:

Ved dom afsagt den 13. december 1983 fastslog Højesteret, at bistandslovens § 8, stk. 2, 2. pkt. efter ordlyden og sammenhængen med §§ 6 og 8, stk. 1, må forstås således, at bestemmelsen alene omfatter tilfælde, i hvilke der trods en bestående bidragspligt er givet afkald på fastsættelse af bidrag eller på at kræve bidrag forhøjet.

Herefter kan de bidragsfastsættende myndigheder ikke med hjemmel i bistandslovens § 8, stk. 2, 2. pkt., tilsidesætte et separations- eller skilsmissevilkår, hvorefter ingen af parterne har bidragspligt over for den anden, og pålægge den ene ægtefælle at svare et nærmere fastsat bidrag til den andens underhold.

Familiedirektoratet har ved cirkulæreskrivelse af 13. december 1983 orienteret statsamterne om højesteretsdommen. Familiedirektoratet har endvidere henstillet til Socialministeriet, at kommunerne gøres bekendt med dommen og med det af Højesteret anførte vedrørende forståelsen af bistandslovens § 8, stk. 2.

Familiedirektoratet ønsker herunder tilkendegivet, at kommunerne som følge af højesteretsdommen er uberettiget til at modtage betaling fra eller foretage inddrivelse hos bidragspligtige, såfremt bidragspligten hviler på en resolution, der er udfærdiget i medfør af bistandslovens § 8, stk. 2, 2. pkt., i tilfælde, hvor der ikke forudgående er aftalt eller fastsat en pligt for den ene ægtefælle til at bidrage til den anden ægtefælles underhold.

Endvidere ønsker direktoratet tilkendegivet, at der i de nævnte tilfælde må antages at bestå en pligt for kommunerne til af egen drift at tilbagebetale bidrag, der efter dommens dato er betalt eller inddrevet af kommunerne.

Eventuelle tvivlsspørgsmål med hensyn til konsekvenserne af Højesteretsdommen i forhold til den enkelte bidragsresolution kan eventuelt søges klarlagt hos de bidragsfastsættende myndigheder (statsamterne).

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.