Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-18-85 om eftergivelse - indtrædelsesret - underholdsbidrag

Resume:

Der var ikke hjemmel i lovgivningen til at eftergive gæld vedrørende underholdsbidrag i de tilfælde og i det omfang, det offentlige i medfør af bistandslovens § 8 (nu aktivlovens § 97) var indtrådt i retten til bidrag.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992 - § 8

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 97

Sagsfremstilling:

En ansøger, der blev separeret i april 1980, havde fået pålagt at betale hustrubidrag med virkning fra separationsdatoen med 700 kr. månedlig. I maj 1981 blev ansøgeren skilt bl.a. på vilkår, at han ikke længere skulle betale hustrubidrag.

I perioden frem til skilsmissen oparbejdede ansøgeren en gæld vedrørende hustrubidrag på 9.100 kr. Det sociale udvalg var indtrådt i retten til bidraget efter bistandslovens § 8, idet den bidragsberettigede modtog hjælp fra det offentlige til forsørgelse i separationstiden.

Ansøgeren havde flere gange søgt det sociale udvalg om eftergivelse af bidragsgælden på grund af sine økonomiske forhold. På ansøgningstidspunktet i oktober 1982 udgjorde ansøgerens samlede indtægter i alt 5.876 kr. månedlig. De faste udgifter var opgjort til 3.120 kr. pr. måned.

Det sociale udvalg afslog at eftergive bidragsgælden, idet ansøgeren efter de økonomiske oplysninger skønnedes at kunne betale gælden afdragsvis.

Amtsankenævnet tiltrådte socialudvalgets afgørelse med udvalgets begrundelse, idet nævnet ikke fandt grundlag for at tilsidesætte det af udvalget udøvede skøn.

I bistandslovens § 8, stk. 1, bestemmes, at er der efter lovgivningen om retsforholdet mellem ægtefæller eller om børns retsstilling pålagt en person at svare underholdsbidrag m.v. til en anden person, der modtager hjælp til forsørgelse, indtræder det offentlige for et beløb, der svarer til hjælpen, i kravet mod den bidragsskyldige, uanset om forsørgelsespligten efter reglerne i § 6 er ophørt.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, indtræder det offentlige endvidere i retten til at kræve bidrag fastsat eller kræve et bidrag forhøjet. Ved fastsættelsen eller forhøjelsen af bidrag kan vedkommende myndighed tilsidesætte en aftale om bidrag, der må anses indgået med det formål at hindre det offentlige i at indtræde i retten til bidrag.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at eftergive gæld vedrørende underholdsbidrag i de tilfælde og i det omfang, det offentlige i medfør af bistandslovens § 8 var indtrådt i retten til bidrag. Med denne begrundelse tiltrådte Ankestyrelsen amtsankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.