Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-76-87 om kontanthjælp - tildeling - ung under 18 år - hidtidigt leveniveau - forældrenes forsørgelsespligt

Resume:

En 17-årig ung mand , der i over et år havde haft arbejdsindtægt og selvstændig bolig, var berettiget til at modtage hjælp efter den indtil 1. juli 1987 gældende bestemmelse i bistandslovens § 37, stk.1 (nu aktivlovens § 11).

Ankestyrelsen fandt imidlertid ikke, at forældrenes forsørgelsespligt herefter kunne anses for bortfaldet. Denne pligt måtte bl.a. opfyldes gennem reglerne om fastsættelse af underholdsbidrag til børn, jf. lov om børns retsstilling. ____________________________________________________________________

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992 - § 6, stk. 1 og § 37

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 2

Sagsfremstilling:

En ung mand M, født september 1969, havde siden ca. september 1985 haft selvstændig bolig og forsørget sig selv. Han blev arbejdsløs pr. 31. oktober 1986. Den hidtidige indtægt udgjorde 4.500 kr. netto pr. måned. Den månedlige leje af værelse udgjorde 850 kr.

M søgte i november 1986 socialforvaltningen om kontanthjælp, men fik afslag med den begrundelse, at han var under 18 år, og at hans fader havde forsørgelsespligt over for ham.

M's forældre var skilt. Faderen havde forældremyndigheden over ham. Faderen var førtidspensionist. Han og hans samlever havde efter betaling af faste udgifter en indtægt på ialt 4.157 kr. pr. måned. Faderen havde fået afslag på personligt tillæg med henblik på opfyldelse af sin forsørgelsespligt.

M fik for december 1986 bevilget et legat på 1.200 kr. Ifølge socialforvaltningen ville han fra 1. januar 1987 få udbetalt ungdomsydelse med 816 kr. og børnebidrag fra moderen med 388 kr., ialt 1.204 kr. pr. måned.

M fandt ikke beløbet tilstrækkeligt til sit underhold.

Amtsankenævnet fandt, at selvom pligten til at forsørge M påhvilede hans forældre, var der grundlag for at fravige dette princip eftersom M i over et år ikke havde boet hos nogle af forældrene og klarede sig selv i kraft af arbejdsindtægt.

Amtsankenævnet fandt således M berettiget til selvstændig økonomisk hjælp til forsørgelse fra ansøgningstidspunktet, udmålt efter principperne i bistandslovens § 37, under iagttagelse af hans hidtidige og fremtidige leveniveau.

Det sociale udvalg anførte indledningsvis, at udvalget var enig med amtsankenævnet i, at det ikke var udelukket at yde hjælp i medfør af bistandslovens § 37 til personer under 18 år.

Udvalget anførte videre, at den omstædighed, at en person under 18 år i en nærmere bestemt periode havde kunnet klare sig uden økonomisk hjælp fra forældrene, ikke i sig selv ophæver forældrenes pligt til at forsørge deres børn, jf. bistandslovens § 6, stk. 1.

Efter udvalgets opfattelse måtte forældre, der havde vilje, men ikke evne til at opfylde pligten til at forsørge deres børn, søge hjælp hertil, og det måtte i den forbindelse vurderes, om der var grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger for barnet efter de særlige regler herom. Såfremt forældrene havde erklæret sig uvillige til at forsørge barnet, selvom de havde evne dertil, kunne der ydes barnet forsørgelseshjælp - stadig under forudsætning af, at der ikke var grundlag for iværksættelse af særlige hjælpeforanstaltninger - og forældrene måtte forsøges fastholdt på forsørgelsespligten, jf. bistandslovens § 8 og cirkulæret om bistandslovens almindelige bestemmelser pkt. 10 og 12-14.

Efter det sociale udvalgs skøn havde der ikke været grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger efter bistandslovens kapitel 8.

Det sociale udvalg oplyste, at der var udbetalt ungdomsydelse for januar kvartal med ialt 2.450 kr. Der var ikke modtaget børnebidrag fra moderen.

M var pr. 1. april 1987 kommet i lære. ____________________________________________________________________

Afgørelse:

Under hensyn til, at M i over et år har haft arbejdsindtægt og selvstændig bolig, finder Ankestyrelsen, at M var berettiget til at modtage hjælp efter den indtil 1. juli 1987 gældende bestemmelse i bistandslovens § 37.

Ankestyrelsen finder imidlertid ikke, at forældrenes forsørgelsespligt herefter kan anses for bortfaldet. Denne pligt må efter Ankestyrelsens opfattelse bl.a. opfyldes gennem reglerne om fastsættelse af underholdsbidrag til børn, jf. lov om børns retsstilling.

Ankestyrelsen ændrer således amtsankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.