Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-55-89 om ansøgning - vidtgående fysisk eller psykisk handicap - daginstitution - opholdsbetaling - halv friplads - aflukning af spiserør - behandlingsmæssige grunde

Resume:

Nedsættelse af forældrebetalingen til halvdelen efter § 4, stk. 1, (nu § 5 ) i Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i daginstitutioner m.v. for børn med vidtgående fysiske eller psykiske handicap, var ikke betinget af ansøgning herom.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992 - § 73

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - lov nr. 1148 af 3. december 2008 - § 43, nr. 3

Sagsfremstilling:

En dreng, der var født i februar 1985 med en aflukning af spiserøret, blev pr. 15. januar 1986 optaget i dagpleje i forbindelse med, at moderen genoptog arbejdet.

Dagplejen var specielt oprettet til drengen, og der var ikke andre børn i dagplejen. Forældrene søgte den 5. februar 1987 om halv friplads i dagplejen med virkning fra optagelsen pr. 15. januar 1986.

Det sociale udvalg fandt, at drengen havde et vidtgående fysisk handicap, men at opholdet i dagplejen ikke primært skyldtes behandlingsmæssige årsager men var en pasningsordning, idet begge forældre var fuldtidsbeskæftiget.

Det sociale udvalg meddelte som følge heraf afslag på ansøgningen om halv friplads.

Forældrene indankede afslaget for amtsankenævnet.

Amtsankenævnet indhentede under sagens behandling en vejledende udtalelse af 22. januar 1988 fra Socialstyrelsen.

Det fremgik bl.a. heraf, at anvendelsen af bestemmelsen i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 1984, § 4, stk. 1, om nedsættelse af forældrebetalingen til halvdelen, beror på en konkret vurdering af, dels om et barn har et vidtgående fysisk eller psykisk handicap, dels om barnet af behandlingsmæssige årsager må optages i en daginstitution/dagpleje. Der lægges ikke ved vurderingen vægt på forældrenes økonomiske eller arbejdsmæssige situation.

Amtsankenævnet pålagde det sociale udvalg at nedsætte forældrebetalingen til halvdelen.

Nævnet lagde herved vægt på, at drengen havde et vidtgående fysisk handicap, og at han af behandlingsmæssige årsager var blevet optaget i dagplejen.

Nævnet fandt imidlertid ikke grundlag for at pålægge det sociale udvalg at bevilge nedsættelse af forældrebetalingen fra tidspunktet for drengens optagelse i dagplejen, men først fra tidspunktet for ansøgningen herom.

Nævnet lagde herved vægt på, at en nedsættelse af forældrebetalingen ikke automatisk udløses, når et barn med vidtgående fysisk handicap af behandlingsmæssige grunde optages i en almindelig daginstitution eller i dagpleje, idet det ikke kan være forvaltningens opgave at tage spørgsmålet om nedsættelse op, uden at forældrene retter henvendelse herom og godtgør, at betingelserne for en betalingsnedsættelse er til stede.

Sagen blev anket af forældrene, der fandt, at socialforvaltningen i væsentlig grad havde misligholdt sin forpligtelse til at rådgive og vejlede omkring økonomiske spørgsmål.

Sagen antaget til principiel behandling til afklaring af, om § 4, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 26 af 13. januar 1984 giver ret til nedsat betaling fra optagelsestidspunktet uanset ansøgning herom.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte amtsankenævnets vurdering af drengens handicap og behandlingsbehov.

Ankestyrelsen fandt derimod forældrene berettiget til nedsættelse af forældrebetalingen allerede fra drengens optagelse i dagpleje.

Ankestyrelsen ændrede således på dette punkt amtsankenævnets afgørelse. Ankestyrelsen lagde ved sin afgørelse til grund, at der ikke er hjemmel til at gøre nedsættelse af forældrebetalingen efter § 4, stk. 1, i Socialministeriets bekendtgørelse af 13. januar 1984 om betaling for ophold i daginstitutioner m.v. for børn med vidtgående fysiske eller psykiske handicap betinget af en ansøgning.

Derimod kan en yderligere nedsættelse af forældrebetalingen efter § 4, stk. 2, i samme bekendtgørelse (der henviser til §§ 4-6 i Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i daginstitutioner m.v. for børn) gøres betinget af en ansøgning, jf. § 4, stk. 3, i sidstnævnte bekendtgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. oktober 2019, da den er erstattet af principafgørelse 47-19.