Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-57-92 om kontanthjælp - familiebehandlingscenter - lignende behandlingsinstitution

Resume:

Da et familiecenter ansås for omfattet af begrebet "lignende behandlingsinstitution" i bistandslovens § 38 stk. 4 (nu aktivlovens § 33, stk. 1, nr. 6), kunne der ikke foretages fradrag i kontanthjælpen for værdien af kost m.v.(inden for de første 3 måneder).

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992 - § 11, stk. 1, nr. 2 og § 38, stk. 4

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 33, stk. 1, nr. 6

Vejledninger:

Socialministeriets cirkulære nr. 153 af 17. december 1986 om institutioner under amtskommunerne for personer med vidtgående fysiske eller psykiske handicap - afsnit III

Socialministeriets vejledning nr. 49 af 5. marts 1987 om kontanthjælp efter bistandsloven -

Sagsfremstilling:

En kommune havde i de første 6 måneder af en klients ophold på et familiecenter foretaget fradrag i kontanthjælpen for værdien af kost m.v. i henhold til bistandslovens § 38 stk.4, idet kommunen ikke fandt, at familiecentret var omfattet af begrebet "lignende behandlingsinstitution".

Familiecentret var tidligere et svangre- og mødrehjem, der var oprettet som en institution efter bistandslovens § 101, men havde ændret karakter til at give behandlingstilbud til familier, der havde brug for hjælp eller støtte til at klare vanskeligheder, der truede familiens trivsel.

Personalet bestod af 1 psykolog, der var forstander, 6 pædagoger, 0,2 socialrådgiver samt 6 praktisk personale.

Amtsankenævnet fandt ikke, at kommunen i de første 6 måneder af klientens ophold på familiecentret kunne foretage fradrag i kontanthjælpen for værdien af kost m.v.

Sagen blev behandlet i principielt møde til afklaring af, hvorvidt begrebet "lignende behandlingsinstitution" i henholdsvis bistandslovens § 11 stk. 1, nr. 2 og § 38 stk. 4 skal forstås på samme måde, samt hvorvidt et familiecenter måtte anses for omfattet af begrebet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen i de første 6 måneder af klientens ophold på familiecentret ikke kunne foretage fradrag i kontanthjælpen for værdien af kost m.v.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at familiecentret efter sit formål, personalesammensætning og behandlingstilbud måtte være atligestille med en lignende behandlingsinstitution efter bi standslovens § 38 (og § 11, stk. 1. nr. 2).

Ankestyrelsen stadfæstede således ankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 20-19.