Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-96-93 om kontanthjælp - likvid formue - obligationer - let omsættelige - studiegæld

Resume:

Ved vurderingen af en ansøgers berettigelse til kontanthjælp måtte der lægges vægt på, at han havde formue i form af let omsættelige obligationer.

Det kunne ikke tillægges betydning, at han havde studiegæld, da gælden ikke var forfalden.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992 - § 37 og § 39

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 14, stk. 1

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 49 af 5. marts 1987 om kontanthjælp efter bistandsloven - pkt. 15

Sagsfremstilling:

Ansøger blev i oktober 1990 færdiguddannet civilingeniør. Den 1. november 1990 flyttede han til en ny kommune og søgte den 9. november om kontanthjælp, da han først ville få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge den 30. november for 1 uge.

Han oplyste, at han havde en realiserbar formue i obligationer på 22.000 kr, studiegæld på 194.000 kr og et overtræk på sin bankkonto på 9.000 kr.

Kommunen gav afslag på ansøgningen om kontanthjælp under henvisning til, at ansøger havde en formue på 22.000 kr, der langt oversteg det økonomiske behov, udmålt til ca. 8.000 kr.

Ankenævnet pålagde kommunen at udmåle kontanthjælp til ansøger fra ansøgningstidspunktet til første udbetaling af arbejdsløshedsdag penge.

Nævnet henviste til, at ansøgers passiver oversteg hans aktiver.

Nævnet fandt, at uanset det oplyste om ansøgers obligationsbeholdning var han ikke i besiddelse af formue, hvoraf det økonomiske behov kunne dækkes, jf. bistandslovens § 39.

Kommunen gjorde gældende, at ansøgers gæld i form af statsgaranteret lån og statslån ikke var forfaldne, og at nævnets afgørelse om at foretage en form for nettoberegning ikke svarede til praksis. Ankenævnet meddelte efterfølgende, at nævnet var af den opfattelse, at ved anvendelsen af ordet "formue" i bistandslovens § 39 var det ikke klart tilkendegivet, om der var tale om en nettoformue (aktiver ÷ passiver), eller om lovteksten skulle forstås således, at der var tale om enhver form for likvide midler, der ikke var bundet til anden gæld.

Sagen blev behandlet i principielt møde til afklaring af, hvad der skal forstås ved ordet formue i bistandslovens § 39 - om der er tale om enhver form for likvide midler, eller om der er tale om nettoformue, således som nævnet havde fortolket bestemmelsen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ved afgørelsen af, om ansøger var berettiget til kontanthjælp, måtte der lægges vægt på, at han var i besiddelse af en let omsættelig formue i form af obligationer.

Ved vurderingen af, om han var berettiget til kontanthjælp, kunne det således ikke tillægges betydning, at han havde studiegæld, da gælden ikke var forfalden.

Kommunen havde således været berettiget til at give afslag på ansøgningen om kontanthjælp.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse.

Den hjælp, der måtte være udbetalt i henhold til ankenævnets af gørelse, kunne ikke kræves tilbagebetalt.