Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-78-94 om sygdom - udskydelse af uddannelse

Resume:

En kommune havde ikke haft tilstrækkeligt grundlag for at standse udbetalingen af revalideringsydelse på et tidspunkt, hvor en mand på grund af sygdom blev frameldt uddannelsen af uddannelsesstedet, men på afbrydelsestidspunktet forventede at kunne genoptage uddannelsen 5 måneder senere.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der kun havde foreligget en kortvarig afbrydelse af revalideringsforløbet, som ikke havde haft indvirkning på gennemførelsen af den lagte erhvervsplan, idet det oprindelige sigte med planen var opretholdt.

Ankestyrelsen bemærkede tillige, at kommunen forinden standsning af revalideringsydelsen burde have undersøgt mandens muligheder for at genoptage uddannelsen.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 829 af 1. oktober 1992 - § 43, stk. 5

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 54

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 155 af 6. august 1990 om hjælp efter bistandslovens kapitel 10 (§§ 43-45) - pkt. 43

Sagsfremstilling:

I marts 1993 blev en 39-årig mand udmeldt af uddannelsesstedet, idet han ikke kunne følge undervisningen på grund af sygdom.

Kommunen standsede med udgangen af marts måned bruttorevaliderings ydelsen.

Under sagens behandling i nævnet oplyste manden, at han forventede at starte på skolen igen i august måned 1993.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at der var tale om en længeresygdomsperiode af betydning for gennemførelsen af mandens erhvervs plan. Sagen blev behandlet i principielt møde til yderligere belysning af,hvornår afbrydelse af studiet på grund af sygdom kan medføre stands ning af bruttorevalideringsydelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke havde haft tilstrækkeligt grundlag for at standse bruttorevalideringsydelsen med udgangen af marts måned 1993.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at det på tidspunktet for kommunens afgørelse var oplyst, at manden kunne genoptage sin uddannelse i august 1993. Hertil kom, at det oprindelige sigte med erhvervsplanen var opretholdt. Kommunen burde således forinden afbrydelsen af udbetalingen af mandens bruttorevalideringsydelsenærmere have undersøgt mandens muligheder for at genoptage uddannel sen.

Ankestyrelsen fandt således, at der forelå en kortvarig afbrydelse af revalideringsforløbet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.