Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-62-95 om kontanthjælp - rådighed - selvstændig erhvervsdrivende - produktionsomlægning - driftstab

Resume:

En selvstændig landmand, der omlagde sin svineproduktion på grund af sygdom i besætningen, og som derfor havde et driftstab, var ikke berettiget til kontanthjælp.

Begrundelsen var, at ansøger ikke havde været udsat for en social begivenhed i bistandslovens forstand. Der blev herved lagt vægt på, at ansøgers selvstændige virksomhed var fortsat uden ophør under produktionsomlægningen, og at han under hele forløbet havde været beskæftiget i virksomheden.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 1024 af 13. december 1994 - § 37, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 11

Sagsfremstilling:

Ansøger var selvstændig landmand, hovedsagelig beskæftiget med svineproduktion. Han havde desuden indtægter fra planteavl.

Efter at der havde været meget sygdom i besætningen, anbefalede Dansk Veterinær Svinerådgivning i juni måned 1993 total udskiftning af svinebesætningen med indsætning af SPF-besætning. En sanering til SPF-produktion ville give en høj grad af sikkerhed for, at ansøger undgik infektioner i besætningen.

Rådgivningen havde beregnet, at ansøgers driftstab som følge af overgangen til SPF-besætning ville være indhentet indenfor 16 måneder efter produktionens start.

Ansøger søgte i oktober måned 1993 om kontanthjælp på grund af midlertidig bortfald af indkomsten som følge af sygdom i sin besætning.

Kommunen gav afslag på kontanthjælp under henvisning til, at der ikke skønnedes at være indtruffet en social begivenhed.

Kommunen anførte, at indtægtstabet måtte henføres under begrebet driftsrisiko samt et spørgsmål om likviditet, hvorfor familien ikke skønnedes omfattet af personkredsen i bistandslovens § 37.

Ankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at ansøger var selvstændig landmand, og at begrundelsen for ansøgningen om økonomisk hjælp var, at ansøger på grund af sygdom i sin svinebesætning havde fundet sig nødsaget til at udskifte denne, hvilket havde givet ham et midlertidigt indtægtstab. I klagen til Ankestyrelsen blev det gjort gældende, at retstilstanden vedrørende bistandslovens § 37 i forhold til selvstændige erhvervsdrivende ikke er afklaret, idet der kun er meget få offentliggjorte afgørelser. Der blev endvidere henvist til, at SM-O-11-93 ikke afklarer, hvilke principper der skal lægges til grund ved afgørelsen af, om en selvstændig erhvervsdrivende har været udsat for en social begivenhed. Det gælder specielt, hvorvidt der kan fastlægges generelle kriterier for, om en risiko ligger inden for de risici, som en selvstændig erhvervsdrivende selv må bære, og derfor ikke berettiger til hjælp efter bistandslovens § 37.

Sagen blev behandlet i principielt møde til afklaring af, om ansøger havde været udsat for en social begivenhed i bistandslovens § 37's forstand, da han besluttede at overgår til SPF-produktion som følge af sygdom i den eksisterende svinebesætning.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke havde været berettiget til kontanthjælp i den periode, hvor han led et driftstab som følge af omlægningen af sin svineproduktion.

Afgørelsen begrundedes med, at han ikke havde været udsat for en social begivenhed i bistandslovens forstand.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at hans selvstændige virksomhed var fortsat uden ophør under produktionsomlægningen, og at han under hele forløbet var beskæftiget i sin virksomhed.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.