Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-98-95 om kontanthjælp - aktivering - udmåling - højskole - fradrag for indtægter - fradrag for tilskud

Resume:

Tilskud fra en fagforening til højskoleophold skulle fradrages i ansøgers kontanthjælp, da der ikke var tale om en skattefri ydelse fra en godkendt fond eller lignende.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 1024 af 13. december 1994 - § 38, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 33, stk. 1, nr. 4

Sagsfremstilling:

En ansøger på 18 år, der var hjemmeboende og uden forsørgerpligter, oplyste i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp sin kommune om, at hun var optaget på en højskole, hvor hun skulle starte en måned senere.

Samtidig oplyste hun, at hun havde ansøgt om et legat i forbindelse med højskoleopholdet.

Socialforvaltningen godkendte højskoleopholdet som tilbud efter lov om kommunal aktivering og bevilgede hende hjælp svarende til taksten for unge hjemmeboende.

Ansøger oplyste 2 måneder senere, at hun var bevilget det ansøgte tilskud, og at dette udbetaltes med 800 kr. månedligt.

Kommunen foretog herefter fradrag i ansøgers kontanthjælp svarende til dette beløb.

Ankenævnet fandt ved sin afgørelse ikke grundlag for at ændre kommunens afgørelse, hvorefter kontanthjælp til ansøger udbetaltes med taksten for hjemmeboende unge.

Nævnet fandt videre, at der ikke var grundlag for at kræve tilbagebetaling af det udbetalte tilskud til højskoleopholdet efter reglerne i bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 4, eller foretage modregning i hjælpen efter lovens § 38, så længe kommunen ikke tillige udmålte hjælp til dækning af højskoleopholdet.

Kommunen klagede over afgørelsen under henvisning til, at hjælpen var krævet tilbagebetalt, idet der på ansøgningstidspunktet forelå en formodning om, at ansøger ville få udbetalt en ydelse. Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der skal ske fradrag i ansøgers kontanthjælp af tilskuddet, som hun havde fået tildelt efter reglerne i bistandslovens § 38, stk. 2, nr. 3.

Afgørelse:

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at kommunen havde godkendt højskoleopholdet som foranstaltning efter § 6 i lov omkommunal aktivering, og at ansøger derfor var berettiget til kontant hjælp.

Ankestyrelsen var enig med kommunen og nævnet i, at hjælpen til ansøger skulle beregnes efter bistandslovens takst for unge hjemmeboende.

Ankestyrelsen fandt endvidere, at tilskuddet til højskoleopholdet som ansøger havde fået tildelt, skulle fradrages i ansøgers kontanthjælp efter bistandslovens § 38, stk. 1.

Afgørelsen begrundedes med, at der var tale om en indtægt, der beskattedes som B-indkomst og således ikke en ydelse, der var omfattet af § 38, stk. 2, nr. 3.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.