Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-30-96 om kontanthjælp - forældreorlov - uddannelsesorlov - orlovsydelse - ophør af social begivenhed

Resume:

Ankestyrelsen har behandlet to sager om muligheden for udbetaling af supplerende kontanthjælp til orlovsydelse.

Ankestyrelsen fandt i begge sager, at der ikke kunne udbetales supplerende kontanthjælp til orlovsydelse.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at det af den tidligere gældende bestemmelse i lov om orlov § 19, stk. 6 (nu § 19, stk. 5), samt forarbejderne til bestemmelsen fremgik, at der ikke kan modtages kontanthjælp samtidig med orlovsydelse.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 1024 af 13. december 1994 - § 37 og § 40

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 11 og § 13

Sagsfremstilling 1:

Sag nr. 1 - j.nr. 21660-94

Ansøger, der var gift, havde 3 børn. Hans ægtefælle havde aldrig været i arbejde, men var tilmeldt en daghøjskole. Ansøger havde siden november 1993 modtaget supplerende kontanthjælp til arbejdsløshedsdagpenge med ca. 5.500 kr. pr. måned. Han var i perioden 8. august til 23. december 1994 tilmeldt en daghøjskole med et ugentligt timetal på 36 (sprogskole for flygtninge og indvandrere). Han fik i perioden af arbejdsløshedskassen udbetalt orlovsydelse efter reglerne om uddannelsesorlov i henhold til lov om orlov med en ydelse, der svarede til hans tidligere udbetalte arbejdsløshedsdagpenge.

Kommunen standsede herefter udbetalingen af supplerende kontanthjælp (fra 1. september 1994), idet uddannelsesorlov ikke fandtes at være en social begivenhed, der berettigede til udbetaling af kontanthjælp.

Ankenævnet fandt, at ansøger fortsat efter påbegyndelse af ophold på daghøjskole den 8. august 1994, måtte anses for berettiget til hjælp efter bistandslovens § 37. Nævnet henviste til karakteren af opholdet/kurset og til, at ansøger måtte anses for omfattet af § 2 i dagældende bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp i særlige tilfælde, således at bistandslovens § 40 efter nævnets opfattelse ikke var til hinder for, at der kunne udbetales hjælp.

Kommunen anførte i klagen til Ankestyrelsen, at det i henhold til nævnte bekendtgørelse var en forudsætning, at kontanthjælpsmodtageren var indstillet på at afbryde undervisningen for at udnytte et tilbud om arbejde. Da ansøgers uddannelsesorlov imidlertid var et led i en handlingsplan, ville han ikke blive tilbudt arbejde i orlovsperioden. Efter kommunens opfattelse opfyldte han derfor ikke forpligtelsen i ovennævnte bekendtgørelses § 2, stk. 2.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kan ydes supplerende kontanthjælp til orlovsydelse, eller om den sociale begivenhed må anses for ophørt ved overgangen til orlovsydelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der ikke kunne udbetales supplerende kontant hjælp til orlovsydelse.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen lagt vægt på, at det fremgik af den tidligere gældende bestemmelse i lov om orlov § 19, stk. 6, jf. den nugældende bestemmelse i § 19, stk. 5, samt forarbejderne hertil, at der ikke kan modtages orlovsydelse sammen med kontanthjælp.

Ankestyrelsen ændrede således ankenævnets afgørelse.

Den ydelse, som ansøger havde fået udbetalt i henhold til ankenævnets afgørelse, kunne ikke kræves tilbagebetalt.

___________________________________________________

Sagsfremstilling 2:

Sag nr. 2 - j.nr. 20740-95

Ansøger, der var gift, havde 3 børn. Hans ægtefælle havde ikke haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Ægtefællerne havde i perioder modtaget supplerende kontanthjælp til ansøgers arbejdsløshedsdag penge. Han havde senest afsluttet et jobtilbud i marts 1993. Ansøger søgte og fik bevilget forældreorlov med orlovsydelse fra 1. december 1994. Han fik endvidere bevilget kommunalt tilskud til orlovsydelsen med 2.219 kr. pr. måned.

Ansøgers hustru søgte samtidig om orlov til børnepasning, men opfyldte ikke betingelserne herfor på grund af manglende selvstændig social begivenhed.

Kommunen gav i januar 1995 afslag på supplerende kontanthjælp til orlovsydelsen.

Ankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse, idet forældreorlov efter lov om orlov ikke var en social begivenhed, som berettigede til kontanthjælp efter bistandslovens § 37 eller særlig støtte efter lovens § 37 a.

Nævnet var endvidere enig i, at den udløsende sociale begivenhed, som var ansøgers indtægtstab ved overgang fra lønindtægt til arbejdsløshedsdagpenge, ophørte, da han gik på forældreorlov.

Sagen blev behandlet i principielt møde til afklaring af, om der kan ydes supplerende kontanthjælp til orlovsydelsen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ligesom i ovenstående sag nr. 1, at der ikke kunne udbetales supplerende kontanthjælp til orlovsydelse.

Ankestyrelsen tiltrådte således ankenævnets afgørelse som i sag nr. 1.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.