Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-127-96 om kontanthjælp - arbejdsløshedsdagpenge - uforsvarlig økonomi - kilometerpenge - overskydende timer - tilbagebetalingspligt

Resume:

En ansøger var ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge på grund af reglen i arbejdsløshedsforsikringslovens § 59, stk. 2, da en del af hans indtjente kilometerpenge blev omregnet til fiktivt overarbejde. Han søgte derfor om kontanthjælp for 3 uger.

Kommunen ydede hjælp, men mod tilbagebetalingspligt efter bistands lovens § 26, stk. 1, nr. 1 ( nu aktivlovens § 93 ).

Ankestyrelsen tiltrådte, at kommunen havde været berettiget til at kræve hjælpen tilbagebetalt.

Det blev herved lagt til grund, at den del af de udbetalte kilo meterpenge, der var omregnet, måtte sidestilles med betaling for overarbejde.

På denne baggrund måtte det anses for uforsvarlig økonomi, at ansøger ikke før sin ledighedsperiode havde opsparet en del af sin løn, svarende til indtægten ved de omberegnede overskydende timer.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 26, stk. 1, nr. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 93, stk. 1, nr. 1

Sagsfremstilling:

Ansøger blev opsagt fra sit arbejde som eksportchauffør den 16.november 1994 til fratræden den 1. december 1994. Han var i prin cippet berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra første ledighedsdag, men på grund af reglen i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 59, stk. 2, blev der omregnet et fiktivt overarbejdstimetal, således at han først var berettiget til arbejdsløshedsdagpenge 3 uger efter første ledighedsdag med første udbetaling den 20. januar 1995.

Det fremgik af oplysninger fra ansøgers fagforening, at eksport chauffører ikke har en fast arbejdstid. Chaufførerne får ikke almindelig timeløn, men kilometerpenge. Ved arbejdsløshed omregnes lønindtægten/kilometerpengene til et fiktivt timetal ved at der divideres med en omregningssats, der indtil 1. januar 1995 var 110,71 kr. Den del af dette fiktive timetal, der overstiger 37 timer om ugen over en 13 ugers periode, er overskydende timer.

Kommunen bevilgede hjælp med tilbagebetalingspligt jf. bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 1, med den begrundelse, at ansøger selv burde have opsparet indtjening ved overskydende arbejde, da han var bekendt med reglerne i lovgivningen om arbejdsløshedsforsikring. Ankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Nævnet lagde vægt på de foreliggende oplysninger, herunder oplysninger om, at ansøger pågrund af beregnede overskydende timer ikke var berettiget til ar bejdsløshedsdagpenge i ovennævnte periode.

Afgørelsen var begrundet med, at ansøger burde have opsparet ind tægten ved disse overskydende timer, og at der dermed forelå sådanne forhold, som måtte karakteriseres som uforsvarlig økonomi efter bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 1.

I klagen anførtes det, at sagen var forskellig fra situationen i SM O-71-86, idet denne sag drejede sig om overarbejde i forhold til et fast timeantal. Det blev endvidere gjort gældende, at det principielle i denne sag var, at der i arbejdsløshedslovgivningens regler om modregning af overskydende timer alene var tale om en fiktiv beregning af et timetal, fordi der på eksportområdet ingen fast arbejdstid er.

Sagen blev behandlet i principielt møde som supplement til SM-O-71 86, herunder til afklaring af, om en person, hvis fag ikke har en normal arbejdstid, og som på grund af overskydende timer endnu ikke er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, skal behandles på samme måde, som en person, hvis fag har en normal arbejdstid, og som i forbindelse med arbejdsløshed skal afspadsere overarbejdstimer, før der udbetales arbejdsløshedsdagpenge. Der skulle i denne forbindelse tages stilling til, om ansøger burde have opsparet indtægten ved disse timer, med den virkning at undladelse heraf måtte betragtes som uforsvarlig økonomi, jf. bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 1.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at den del af de udbetalte kilometerpenge, der var omregnet efter reglen i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 59, stk. 2, måtte sidestilles med betaling for overarbejde.

Det måtte på denne baggrund anses for uforsvarlig økonomi, at ansøger ikke før sin ledighedsperiode havde opsparet en del af sin løn, svarende til indtægten ved de omberegnede overskydende timer.

Ankestyrelsen fandt derfor, at kommunen havde været berettiget til at kræve den hjælp, der var udbetalt til ansøger, tilbagebetalt.

Ankestyrelsen tiltrådte således ankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.