Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-158-96 om kredsløbslidelse - hjælpemiddel - svær, varig lidelse - støttestrømper - kompressionsstrømper - kompressionsklasse

Resume:

Ved bevilling af kompressionsstrømper (i kompressionsklasse II) var det afgørende, om der var tale om en svær, varig kredsløbslidelse. Der kunne ikke lægges afgørende vægt på, hvilken kompressionsklasse, der anbefaledes fra lægelig side.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 58, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 112, stk. 1

Vejledninger:

Socialstyrelsens vejledning nr. 1 af 14. juni 1988 om ydelse af hjælpemidler i henhold til bistandslovens § 58 - NKH 03.06.09 - Kompressionsstrømper

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte bevilling af kompressionsstrømpe til en nu 73-årig mand, hvis læge anbefalede kompressionsstrømpe i kompressionsklasse I.

Kommunen afslog ansøgningen under henvisning til, at der ifølge vurdering fra kommunens lægekonsulent var behov for støttestrømpe og ikke kompressionsstrømpe.

Ankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Der blev herefter søgt om kompressionsstrømpe i kompressionsklasse II under henvisning til, at den 73-årige led af svære åreknuder og sår ved højre ankel.

Det fremgik af en af kommunen indhentet statusbedømmelse fra lægen, at der tidligere var søgt om strømper på grund af store åreknuder og et stort sår under højre ankel. Det blev oplyst, at det var en lapsus fra hospitalets og lægens side, at der tidligere var anført henholdsvis støttestrømpe og kompressionsstrømpe i kompressionsklasse I, og det blev anført, at der ingen tvivl var om, at ansøgeren havde behov for kompressionsstrømpe i kompressionsklasse II. Det blev videre oplyst, at såret var helet på grund af behandling med denne strømpe, men at der på grund af de meget store åreknuder var en meget stor risiko for, at såret ville genopstå, hvis den 73-årige ophørte med brug af kompressionsstrømpen. Kommunen traf herefter afgørelse om, at den 73-årige fortsat ikke var berettiget til kompressionsstrømpe. Kommunen begrundede afgørelsen med, at ifølge statusbedømmelsen var den eneste forskel fra den sidste ansøgning, at der nu blev søgt om kompressionsstrømpe i kompressionsklasse II. Ansøgningen havde været forelagt kommunenslægekonsulent, der ikke havde fundet, at der var sket nogen foran dring i den 73-åriges lidelse siden det sidste afslag.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse under henvisning til, at der efter det oplyste fra nævnets lægekonsulent var tale om uændret tilstand i forhold til tidligere afgørelse, og at der fortsat ikke var helbredsmæssigt grundlag for bevilling af det ansøgte.

Nævnet henviste til, at der ifølge en vejledende udtalelse fra den tidligere Socialstyrelse kun i særlige tilfælde ville kunne ydes kompressionsstrømper i kompressionsklasser lavere end klasse III og IV, når der på grund af helbredsmæssige forhold er behov for disse kompressionsklasser, men hvor personen på grund af funktionsnedsættelse ikke er i stand til at trække disse meget stramme strømper på eller at have dem på.

Den 73-årige indbragte nævnets afgørelse for Ankestyrelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på præcisering af reglerne om bevilling af kompressionsstrømper.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at den 73-årige var berettiget til den ansøgte kompressionsstrømpe i kompressionsklasse II, jf. bistandslovens § 58 sammenholdt med § 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 303 af 10. juni 1988 om ydelse af hjælpemidler efter bistandslovens § 58.

Begrundelsen for afgørelsen var, at den 73-årige var omfattet af målgruppen, hvortil der kunne bevilges kompressionsstrømper, idet derefter en lægelig vurdering var tale om en svær, varig kreds løbslidelse.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen særlig vægt på, at den 73-årige efter det i sagen oplyste led af svære åreknuder, og at der efter en lægelig vurdering var tale om en svær, varig kredsløbslidelse.

Der kunne efter Ankestyrelsens opfattelse ikke lægges afgørende vægt på, hvilken kompressionsklasse der blev anbefalet fra lægelig side.

Ankestyrelsen ændrede således ankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.