Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-14-97 om forlængelse af dagpengeperioden - realistisk erhvervsplan - afbrydelse - revalidering

Resume:

En revalidend var fortsat berettiget til revalideringsydelse, da fortsat revalideringshjælp ikke var udsigtsløs.

Selvom hun ikke havde bestået sin eksamen, ønskede hun at fortsætte undervisningen, således som hun var berettiget til med forlængelse af praktikperioden og omeksamen.

Ankestyrelsen anførte, at der ved vurderingen af, hvorvidt en erhvervsplan fortsat var realistisk burde tages hensyn til, at formålet med en revalidering var at støtte revalidenden i at gennemføre den revalideringsplan, som var fastlagt efter aftale mellem revalidenden og kommunen.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 43, stk. 2

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 56

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 211 af 30. november 1994 om hjælp efter bistandslovens kapitel 10 (§§ 43-45) - pkt. 26

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en 38-årig kvinde, der havde fået bevilget bruttorevalideringsydelse under uddannelse til teknisk assistent.

Uddannelsen skulle have været afsluttet den 23. december 1994. Revalidenden bestod imidlertid ikke eksamen. Perioden med brutto revalideringsydelse blev derfor forlænget til 16. juni 1995 med henblik på afslutning af uddannelsen.

Hun bestod dog heller ikke eksamen i sommeren 1995.

Kommunen udbetalte herefter kontanthjælp og henviste hende til kommunens beskæftigelsesprojekt.

Om den forlængede studieperiode frem til sommeren 1995 fremgik, at hun skulle have fulgt undervisningen i matematik og naturlære samt dansk og engelsk. Timerne til disse fag var imidlertid faldet på samme tidspunkt. Hun modtog brev herom fra skolen den 15. maj 1995. Skolen foreslog hende at fortsætte med fagene matematik og naturlære og satse på, at karaktererne for disse fag blev så gode, at hun kunne afslutte uddannelsen. Hun valgte at følge dette forslag.

Med brev af 18. august 1995 fik hun fra Undervisningsministeriet meddelelse om, at Teknisk Skole skulle tilbyde omeksamen, og at dette nødvendiggjorde, at hun indgik aftale med sit praktiksted, kommunens tekniske forvaltning, om forlængelse af uddannelsestiden. Den 30. august 1995 tilbød skolen supplerende undervisning og omeksamen, og den 24. august 1995 meddelte Teknisk Forvaltning forlængelse af ansættelsen fra 1. september til eksamen midt i december 1995.

Revalidenden fortsatte imidlertid i beskæftigelsesprojektet, først i september 1995 genoptog hun undervisningen på skolen og arbejdet i forvaltningen.

På grund af den sene start havde hun mistet undervisningstimer i engelsk. Hun søgte at kompensere dette gennem aftenundervisning.

Kommunen meddelte den 18. september 1995 afslag på forlængelse af bruttorevalideringsydelsen. Kommunen skønnede det udsigtsløst atfortsætte. Kommunen henviste til, at uddannelsesforløbet var for længet 1 gang for at opnå bedre karakterer. Kommunen henviste endvidere til, at hun havde givet udtryk for, at revalideringen forløb planmæssigt uden at gøre forvaltningen opmærksom på, at hun ikke deltog i engelsk undervisning ved omeksamen. Endelig henviste kommunen til hendes karakterer.

Den 25. september 1995 meddelte kommunen desuden afslag på ansøgning om hjælp til betaling af engelsk-kursus. Kommunen henviste til, atder ligeledes var blevet givet afslag på forlængelse af brutto revalideringsydelsen.

Revalidenden anførte over for nævnet, at sagen ikke havde været fremlagt reelt og korrekt af kommunen. Hun mente under hele forløbet at have informeret kommunen, ligesom hun hele tiden havde fulgt den lagte erhvervsplan.

Kommunen uddybede over for nævnet yderligere sit skøn om, at en fortsættelse af uddannelsen skulle være udsigtsløs. Kommunen henviste til samtaler med skole og praktiksted.

Revalidenden mente ikke, at der hverken fra skole eller praktiksted kunne være givet udtalelser om, at hun ikke var egnet til studiet.

Ankenævnet fandt ikke grundlag for at pålægge kommunen at yde brutto revalideringsydelse efter ophøret i sommeren 1995.

Det kunne ikke fastslås, at fortsat revalidering efter den hidtidige plan ved afgørelsen i september 1995 var realistisk, uanset at elevperioden blev forlænget. Nævnet fandt heller ikke grundlag forefterfølgende at ændre kommunens afslag på hjælp til engelskundervis ning på aftenskole.

Nævnet bemærkede, at der i forbindelse med ophør af revalideringsforanstaltninger, som ikke er fuldført, bør iværksættes anden foran staltning med henblik på selvforsørgelse snarest.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af adgangen til at afbryde udbetalingen af bruttorevalideringsydelse, når erhvervsplanen forlænges.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at revalidenden havde været berettiget tilfortsat bruttorevalideringydelse efter 16. juni 1995 under færdig gørelse af uddannelsen til teknisk assistent. Hun havde dermed også været berettiget til hjælp til betaling af ekstra undervisning i engelsk.

Ankestyrelsen fandt det ikke dokumenteret, at fortsat uddannelse var udsigtsløs. Ankestyrelsen havde herved lagt vægt på, at hun ønskede at fortsætte undervisningen, således som hun var berettiget til med forlængelse af praktikperioden og omeksamen på Teknisk Skole.

Ankestyrelsen fandt iøvrigt på baggrund af de foreliggende oplys ninger, at hun under sin revalidering indtil 16. juni 1996 havde fulgt den i erhvervsplanen forudsatte uddannelse. Ankestyrelsen fandt ikke, at det, at hun ikke bestod eksamen i vinteren 1994, betød nogen ændring heri, ligesom styrelsen heller ikke fandt, at den ikke beståede eksamen i sommeren 1995 betød, at hun ikke havde fulgt eller ville være i stand til at følge erhvervsplanen. Ankestyrelsen tog hensyn til, at hun fulgte undervisningen i det omfang, det var muligt.

Ankestyrelsen tilføjede, at der ved vurderingen i forbindelse med, hvorvidt en erhvervsplan fortsat er realistisk, også bør tages hensyn til, at formålet med en revalidering er at støtte revalidenden i at gennemføre den revalideringsplan, som er fastlagt efter aftale mellem revalidend og kommune.

Ankestyrelsen fandt således ikke, at der var grundlag for kommunen for at give afslag på hjælp under den fortsatte færdiggørelse af erhvervsplanen.

Ankestyrelsen ændrede således ankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.