Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-25-97 om kontanthjælp - revurdering - dyrere tandbehandling - bristede forudsætninger

Resume:

En kommune havde bevilget ansøger hjælp til tandbehandling med 1.500 kr. til en plastkrone og plastopbygning. Ansøgers forældre tilbød herefter at betale det resterende beløb til en guldkrone.

Kommunen var som følge heraf berettiget til at revurdere sin bevilling og nedsætte hjælpen til 1.000 kr. Begrundelsen var, at den forudsætning, der havde været afgørende for kommunens bevilling af hjælp, ansås for bortfaldet.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 46a

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 82

Sagsfremstilling:

Ansøger, der modtog kontanthjælp, rettede i november 1994 henvendelse til kommunen om hjælp til tandbehandling. Overslag fra ansøgers tandlæge lød på kr. 5.073, hvoraf kr. 3.800, var for en porcelænskrone. På kommunens foranledning oplyste ansøgers tandlæge, at porcelænskronen kunne erstattes med en plastkrone svarende til kr. 1.000.

Kommunen bevilgede den 28. november 1994 betaling af plastkrone samt en plastopbygning svarende til ca. kr. 1.500. Den resterende del af tandbehandlingen skulle afholdes over kontanthjælpen.

Den 30. november 1994 oplyste ansøger telefonisk til kommunen, at hendes forældre som gave havde tilbudt at betale det resterende beløb til en guldkrone. Kommunen gav herefter tilsagn om, at der i stedet kunne bevilges kr. 1.000.

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere kommunens afgørelse.

Nævnet lagde ved afgørelsen vægt på, at forudsætningerne vedrørende ansøgers tandbehandling var ændret på grund af forældrebetaling.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt en kommune kunne revurdere sit oprindelige tilsagn om økonomisk støtte til tandbehandling i henhold til bistandslovens § 46 a, når ansøger efterfølgende selv skaffede sig midler til delvis betaling af en dyrere tandbehandling.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen havde været berettiget til at ændresin bevilling på hjælp til en plastkrone samt plastoverbygning sva rende til 1.500 kr., således at der kun udbetaltes kr. 1.000 svarende til prisen for en plastkrone.

Der blev herved lagt vægt på, at den forudsætning, der havde været afgørende for kommunens tilsagn om at yde hjælp til tandbehandling med kr. 1.500, var bortfaldet i forbindelse med, at ansøger på grund af tilskuddet fra sine forældre havde valgt at få fremstillet en guldkrone.

Ankestyrelsen tiltrådte således ankenævnets afgørelse.

Ankestyrelsen tilføjede, at kommunens begrundelse for den ændrede afgørelse havde været mangelfuld.

Det understregedes i denne forbindelse, at i det omfang en afgørelse beror på et administrativt skøn, og afgørelsen ikke giver en ansøger fuldt ud medhold, skal begrundelsen for afgørelsen angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 13. februar 2019, da den er erstattet af principafgørelse 6-19.