Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-28-97 om kontanthjælp - aktivering - jobtræning - social begivenhed - arbejdsforhold - delvist ophør

Resume:

Ansættelse i et egentligt arbejdsforhold inden for et lavtlønsområde bevirkede ikke i sig selv, at der ville kunne udbetales supplerende kontanthjælp.

Tilbud om jobtræning eller individuel jobtræning i henhold til reglerne i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik kunne imidlertid ikke sidestilles med et egentligt arbejdsforhold, der kunne begrunde, at den sociale begivenhed, der havde givet grundlag for udbetaling af supplerende kontanthjælp til arbejdsløshedsdagpenge kunne anses for ophørt. Ansøger var derfor fortsat berettiget til at modtage supplerende kontanthjælp.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ved deltagelse i et sådant tilbud alene var tale om, at der skete aktivering for dagpengeydelsen, og at ydelsen herfor ikke kunne overstige dagpengenes højeste beløb pr. uge. Endvidere var der ikke tale om fuldtidsarbejde, der kunne ikke optjenes ret til en ny dagpengeperiode, og den ledige skulle fortsat stå til rådighed for arbejde formidlet af Arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 37, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 11, stk. 2

Sagsfremstilling:

Ansøger, der var gift og havde 5 børn, havde modtaget supplerende kontanthjælp til sine arbejdsløshedsdagpenge i en længere årrække. Han fik i oktober 1995 ansættelse som medhjælper på en skole i henhold til lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik. Der var tale om deltidsansættelse med 32 timer ugentligt til 82,94 kr. pr. time.

Hustruen var uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

På baggrund heraf standsede kommunen udbetalingen af supplerende kontanthjælp, da der ikke forelå nogen selvstændig social begivenhed for hustruens vedkommende.

Ankenævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens af gørelse, idet ansøgers sociale begivenhed var bortfaldet ved, at han var kommet i arbejde, ligesom hustruen ikke havde en selvstændig social begivenhed i og med, at hun ikke havde haft tilknytning tilarbejdsmarkedet eller på anden måde opfyldte betingelserne i bi standslovens § 40, hvorfor der ikke var grundlag for at udmåle supplerende kontanthjælp til ansøgers indtægt. Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt den sociale begivenhed i form af arbejdsløshed kunne anses for ophørt ved påbegyndelse af jobtræning i deltidsarbejde, hvor indtægten svarede til de hidtil modtagne arbejdsløshedsdagpenge, således at der ikke længere kunne udbetales supplerende kontanthjælp.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansættelse i et egentligt arbejdsforhold inden for et lavtlønsområde ikke i sig selv bevirkede, at der ville kunne udbetales supplerende kontanthjælp.

Ankestyrelsen fandt imidlertid ikke, at et tilbud om jobtræning eller individuel jobtræning i henhold til reglerne i lov om en aktivarbejdsmarkedspolitik kunne sidestilles med et egentligt ar bejdsforhold, der kunne begrunde, at den sociale begivenhed ansås for ophørt.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen særlig lagt vægt på, at der veddeltagelse i et sådant tilbud alene var tale om, at der skete akti vering for dagpengeydelsen, og at ydelsen herfor ikke kunne overstige dagpengenes højeste beløb pr. uge.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at der ikke var tale omfuldtidsarbejde, og at der ikke optjentes ret til en ny dagpenge periode i henhold til § 55, stk. 1 i lov om arbejdsløshedsforsikring, ligesom den ledige skulle stå til rådighed for arbejde formidlet af Arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen.

Ankestyrelsen ændrede således ankenævnets afgørelse.