Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-30-97 om kontanthjælp - arbejdsløshedsdagpenge - beregning - overskud

Resume:

Et ægtepar, der modtog supplerende kontanthjælp til ægtefællens arbejdsløshedsdagpenge, kunne ikke anses for selvforsørgende i de måneder, hvor udbetalingen af dagpenge oversteg kontanthjælps niveauet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at den periode, hvor ansøger som følge af den sociale begivenhed modtog supplerende kontanthjælp, ansås for at være en samlet ubrudt periode, hvor der alene var grundlag for bevilling af supplerende hjælp, såfremt ansøger og hans ægtefælles indtægter i form at dagpenge lå under kontanthjælpsniveauet.

Ved bistandslovens § 38 stk. 1, 3. pkt. (nu aktivlovens § 32 ) om feriegodtgørelse, idet man her, rent undtagelsesvis, fandt det påkrævet at fastslå, at der kun kunne foretages fradrag i kontanthjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen var bestemt til at dække. *)

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 38, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 30, stk. 1

Note:

*) Se også SM O-12-84, SM O-11-94, SM O-3-96 og SM O- 31-97.

Sagsfremstilling:

Et ægtepar modtog supplerende hjælp til mandens arbejdsløshedsdag penge.

En beregning for oktober måned 1993 viste et overskud af udbetalte arbejdsløshedsdagpenge på 884 kr. Der udbetaltes derfor ikke supplerende kontanthjælp til ægteparret for oktober måned 1993.

Ved beregning af kontanthjælp til ægteparret den 1. november 1993 foretog kommunen fradrag af dagpengeoverskuddet på 884 kr. i den beregnede hjælp.

Ankenævnet tiltrådte kommunens beregning. Nævnet fandt således, at ægteparret fra den 1. oktober 1993 var berettiget til normal udmåling af kontanthjælp med fradrag af eventuelle yderligere dag pengeudbetalinger.

Der henvistes til, at såfremt dagpengeudbetalinger, der kom til modregning i en måned oversteg kontanthjælpsudmålingen, kunne det overskydende beløb overføres til modregning i den følgende måneds kontanthjælp.

Klagen til Ankestyrelsen blev begrundet med, at ansøger måtte anses for at være selvforsørgende i den periode, hvor der var overskud af dagpengeudbetalingerne, således at der alene skulle ydes supplerende kontanthjælp i måneder, hvor beregningen viste et underskud.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der ved udmåling af supplerende kontanthjælp til dagpenge eller lignende skulle ske fradrag af periodens overskud i den følgende periodes kontanthjælpsberegning eller om ansøger i den periode, hvor dagpengene gav overskud, skulle betragtes som selvforsørgende.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der ved beregning af supplerende kontanthjælp til ansøger og dennes ægtefælle ved periodens begyndelse skulle foretages fradrag for ansøgers dagpenge i den beregnede kontanthjælp.

Ankestyrelsen fandt herefter, at kommunen ved beregning af kontanthjælpen for november måned 1993, ud over det udbetalte dagpengebeløb, havde været berettiget til at foretage fradrag for det overskud på 884,50 kr., som kontanthjælpsberegningen viste, ansøger havde i oktober måned 1993.

Ægteparret ansås derfor ikke for selvforsørgende i de måneder, hvor udbetalingen af dagpenge oversteg kontanthjælpsniveauet for ægtefællerne.

Begrundelsen for afgørelsen var, at den periode, hvori ansøger som følge af den sociale begivenhed, modtog supplerende kontanthjælp, ansås for at være en samlet ubrudt periode, hvor der alene var grundlag for bevilling af supplerende hjælp, såfremt ansøger og ægtefællens indtægter i form af dagpenge lå under kontanthjælpsniveauet.

Ved afgørelsen sluttede Ankestyrelsen modsætningsvis fra reglen i bistandslovens § 38 stk. 1, 3 pkt. om feriegodtgørelse, idet man her, rent undtagelsesvis, fandt det påkrævet at fastslå, at der kun kunne foretages fradrag i kontanthjælpen for det antal dage, som feriegodtgørelsen var bestemt til at dække.

Ankestyrelsen tiltrådt således ankenævnets afgørelse.