Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-31-97 om kontanthjælp - arbejdsindtægt - beregning - overarbejdsbetaling - overførsel af overskud

Resume:

Ved beregning af supplerende kontanthjælp til en familie skulle der ske fradrag i hver måneds kontanthjælp af ægtefællens arbejdsindtægt.

Fradraget skulle foretages således, at et eventuelt månedligt overskud, set i forhold til familiens kontanthjælpsniveau, skulle fradrages i de følgende måneders beregnede kontanthjælp i det omfang, indtægterne med tillæg af den forrige måneds eventuelle overskud oversteg den kontanthjælp, som familien var berettiget til.

Der kunne således alene udbetales kontanthjælp i de måneder, hvor indtægten sammen med det overførte beløb lå under familiens kontanthjælpsniveau.

Begrundelsen for afgørelsen var, at den periode, hvor familien som følge af hustruens sociale begivenhed modtog supplerende kontanthjælp ansås for at være en samlet ubrudt periode, hvor der alene var grundlag for bevilling af supplerende hjælp, såfremt indtægterne lå under kontanthjælpsniveauet. *)

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 38, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 30, stk. 1

Note:

*) Se også SM O- 30-97.

Sagsfremstilling:

Et ægtepar, der var kommet til Danmark fra X-land, modtog supplerende kontanthjælp til mandens løn. Han var i fast arbejde med månedlig lønudbetaling og havde i perioder overarbejde, der forøgede indtægten væsentligt. Hustruen havde afsluttet en universitetsuddannelse i sit hjemland og var uden arbejde i Danmark, men deltog i sprogundervisning.

Kommunen afslog at udbetale supplerende kontanthjælp til mandens arbejdsindkomst, under henvisning til en beregning, foretaget for perioden 7. august 1995 til 18. februar 1996. Kommunen anførte, at beregningen viste, at der ikke var grundlag for at udbetale kontanthjælp i denne periode, uanset at lønnen i enkelte måneder lå under kontanthjælpsniveauet.

Ankenævnet fandt, at kontanthjælpen skulle beregnes månedsvis. I den beregnede kontanthjælp skulle fradrages den foregående måneds faktiske indtægter, der dog forinden i overensstemmelse med bistandslovens § 38 var nedsat med eventuelle udgifter til transport og lignende, som var nødvendige i forbindelse med ægtefællens erhvervelse af indtægten.

Nævnet fandt således ikke, at der i bistandsloven var hjemmel til, i forbindelse med beregning af kontanthjælp, at fradrage et opsummeret overskud fra lønperioder, der lå forud for den seneste måned, før kontanthjælpen beregnedes.

I klagen til Ankestyrelsen havde kommunen bl.a. anført, at social forvaltningens beregningsmetode med fradrag af opsummeret overskud fra lønperioder, der lå forud for den seneste måned, måtte være den korrekte beregningsmåde. Der henvistes til, at familien som minimum var sikret en årsindkomst, svarende til kontanthjælpsniveauet.

Kommunen henviste yderligere til arbejdsløshedsforsikringslovens § 59, jf. bekendtgørelse nr. 761 af 11. september 1992 om overførelse af overskydende timer, som for de seneste 12 uger skal overføres, før der kan udbetales arbejdsløshedsdagpenge. Såfremt nævnets principper om modregning af indtægter fra overarbejde fulgtes, ville kontanthjælpsmodtagere i en situation som den foreliggende stilles bedre end dagpengeberettigede medlemmer i en A-kasse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der i bistandsloven er hjemmel til, i forbindelse med beregning af supplerende kontanthjælp til en ansøger, at fradrage opsummeret overskud fra ægtefællens lønperioder, der ligger forud for den seneste måned før kontanthjælpsberegningen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der ved beregning af supplerende kontanthjælp til ægteparret skulle ske fradrag af mandens arbejdsindtægt ved beregningen af hver måneds kontanthjælp.

Fradraget skulle foretages således, at et eventuelt månedligt overskud, set i forhold til familiens kontanthjælpsniveau, skulle fradrages i de følgende måneders beregnede kontanthjælp i det omfang, indtægterne med tillæg af den forrige måneds eventuelle overskud oversteg den kontanthjælp, som familien var berettiget til.

Der kunne således alene udbetales kontanthjælp i de måneder, hvor indtægten sammen med det overførte beløb lå under familiens kontanthjælpsniveau.

Begrundelsen for afgørelsen var, at den periode, hvori familien som følge af hustruens sociale begivenhed modtog supplerende kontant hjælp, ansås for at være en samlet ubrudt periode, hvor der alene var grundlag for bevilling af supplerende hjælp, såfremt indtægterne lå under kontanthjælpsniveauet.

Ankestyrelsen tillagde det ved afgørelsen betydning, at familien, såfremt overførsel af overskud til de efterfølgende månedlige kontanthjælpsberegninger ikke fandt sted, ville blive væsentlig bedre stillet end en familie med et tilsvarende indtægtsniveau, hvor indtægten var regelmæssig fordelt.

Ankestyrelsen ændrede således ankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 11. juli 2019, da den er erstattet af principafgørelse 42-19.