Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-69-97 om kontanthjælp - rådighed - overgangsydelse - social begivenhed

Resume:

Ansøger overgik fra arbejdsløshedsdagpenge til overgangsydelse.

Den afledte sociale begivenhed, ansøgers hustru havde været udsat for i forbindelse med hans arbejdsløshed, måtte herefter anses for ophørt. Der kunne derfor ikke udbetales supplerende kontanthjælp til ansøgers overgangsydelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger, da han begyndte at modtage overgangsydelse, ikke længere skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 37, stk. 1 og § 40, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 13, stk. 2 og § 11, stk. 2

Sagsfremstilling:

Ansøger, der havde været i Danmark i ca. 27 år, blev arbejdsløs i begyndelsen af 1994. Han søgte herefter kommunen om kontanthjælp og fik bevilget supplerende kontanthjælp til arbejdsløshedsdagpenge. Hustruen, der kom til Danmark i 1989, havde altid været hjemmearbejdende. Hun blev i forbindelse med ansøgningen om supplerende kontanthjælp henvist til at tilmelde sig danskkursus på begynderniveau, da dette var en betingelse for udbetaling af supplerende kontanthjælp.

Den 25. januar 1995 overgik ansøger til overgangsydelse. Han var ikke af sin arbejdsløshedskasse blevet orienteret om, at overgangen til overgangsydelse havde andre økonomiske konsekvenser end en lavere understøttelse.

Kommunen besluttede herefter at standse udbetalingen af supplerende kontanthjælp, da den "afledte sociale begivenhed" for ansøgers hustru var bortfaldet, fordi ansøger ikke længere stod til rådighed for arbejdsmarket.

Ankenævnet fandt, at ansøger ikke var berettiget til at modtage kontanthjælp som supplement til sin nuværende indtægt i form af overgangsydelse og begrundede afgørelsen med, at det var en betingelse for at modtage kontanthjælp efter bistandslovens § 37, at ansøgeren havde været udsat for en social begivenhed.

Nævnet fandt, at såvel ansøgers sociale begivenhed som hans hustrus afledte sociale begivenhed måtte anses for ophørt i forbindelse medovergang til at modtage overgangsydelse i stedet for arbejdsløsheds dagpenge, hvorfor der ikke længere kunne ydes kontanthjælp som supplement til ansøgers øvrige indtægt. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at ansøger efter eget valg havde accepteret fremover at modtage overgangsydelse og dermed modtage en ydelse, der var lavere end arbejdsløshedsdagpenge, mod, at han fremover var fritaget for at skulle stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet.

I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at der ingen grund fandtes til at antage, at ansøger ville være overgået til overgangsydelse, såfremt han forudgående havde været bekendt med, at betingelsen herfor bl.a. var ophør af udbetaling af supplerende hjælp, idet denne udgjorde en ganske betragtelig del af familiens samlede indtægt. Det anførtes endvidere, at ansøger ikke havde fået den relevante information om overgangsydelsens konsekvenser hverken af sin A-kasse eller af kommunen, samt at det ikke kunne være afgørende hvilken instans, der ikke havde givet den relevante information.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en afledet social begivenhed bortfalder, når ægtefællen overgår fra arbejdsløshedsdagpenge til overgangsydelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til at modtage supplerende kontanthjælp, efter at han var overgået fra arbejdsløshedsdagpenge til overgangsydelse.

Begrundelsen for afgørelsen var, at ansøger efter at han var begyndt at modtage overgangsydelse, ikke længere skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. bistandslovens § 40, stk. 1.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at den sociale begivenhed, ansøger var udsat for i forbindelse med, at han blev arbejdsløs, og som bevirkede, at hans ægtefælle blev udsat for en afledet social begivenhed, måtte anses for ophørt, da ansøger valgte at gå på overgangsydelse.

Ankestyrelsen tiltrådte således ankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.