Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-91-97 om videregivelse - kompetence - samtykke - udlevering af sagsakter - private forhold - journaloplysninger - uenighed mellem kommuner

Resume:

Kommunernes adgang til at indbringe deres uenighed for de sociale klageinstanser omfatter også spørgsmålet om, hvorvidt det påhviler en tidligere opholdskommune at udlevere journaloplysninger om en børnefamilie med henblik på den aktuelle opholdskommunes varetagelse af sin tilsynsopgave.

Ankestyrelsen fandt, at de oplysninger, der var fremkommet om børnefamilien, var af så alvorlig karakter, at den tidligere opholdskommune ikke kunne gøre udlevering af journaloplysningerne betinget af, at der var forsøgt indhentet samtykke fra forældrene.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 16

Forvaltningsloven - lov nr. 571 af 19. december 1985 - § 28

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008 - § 61

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 218 af 15. december 1992 om bistandslovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge - pkt. 23

Sagsfremstilling:

B kommune modtog en anonym meddelelse om misrøgt af børnene i en familie, der ca. 3 måneder forinden var tilflyttet fra A kommune.

Det var i den anonyme henvendelse oplyst, at der kunne indhentes yderligere oplysninger fra A kommune, der var bekendt med alkoholmisbrug og vold i familien.

Anmelderen havde mistanke om, at der endvidere var tale om seksuelle overgreb overfor børnene.

B kommune anmodede umiddelbart herefter A kommune om at få A kommunes sagsakter om familien tilsendt.

A kommune gav afslag på anmodningen med den begrundelse, at B kommune ikke havde forsøgt at indhente forældrenes samtykke til, at oplysningerne blev indhentet.

Ankenævnet fandt, at A kommune ikke havde været berettiget til at afslå B kommunes anmodning om at få tilsendt relevante sociale oplysninger, selv om samtykke ikke havde været forsøgt indhentet fra familien. Nævnet lagde vægt på, at B kommune havde modtaget en anmeldelse om misrøgt af familiens børn, at kommunalbestyrelsen derfor havde pligt til at undersøge forholdene, at B kommune ikke selv havde kendskab til familien, og at A kommune havde haft kontakt med familien som følge af sociale problemer, herunder alkoholproblemer, der havde begrundet iværksættelse af familiebehandling.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt det sociale klagesystem er kompetent til at behandle spørgsmål om eventuel videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, jf. forvaltningslovens § 28, og i bekræftende fald, hvorvidt videregivelse, jf. forvaltningslovens § 28, stk. 2, nr. 3 og nr. 4, må antages at ville kunne tilsidesætte hovedreglen i forvaltningslovens § 28, stk. 1, om at der ikke kan ske videregivelse af enkeltpersoners rent private forhold, og i givet fald om der bør forsøges indhentet samtykke fra pågældende.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunernes adgang til at indbringe deres uenighed for de sociale klageinstanser efter bistandslovens § 16 også omfatter spørgsmålet om, hvorvidt det påhviler en tidligere opholds kommune at udlevere journaloplysninger om en børnefamilie med henblik på den aktuelle opholdskommunes varetagelse af sin tilsynsopgave efter bistandslovens § 32, stk. 1.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at en sådan afgørelse beror på en fortolkning af både forvaltningslovens § 28 og bistandslovens §§ 17 og 32.

Da der var tale om videregivelse af oplysninger om rent private forhold, skulle der efter forvaltningslovens § 28 som hovedregel indhentes samtykke.

I overensstemmelse hermed er det i punkt 23 i Socialministeriets vejledning om bistandslovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge anført, at kommunen i videst muligt omfang bør sikre sig samtykke fra forældremyndighedens indehaver, inden der indhentes oplysninger fra institutioner eller andre myndigheder.

De oplysninger, der var fremkommet i sagen var imidlertid så alvorlige, at det under alle omstændigheder var nødvendigt at indhente oplysninger fra den tidligere opholdkommune.

Den tidligere opholdskommune kunne derfor ikke gøre udlevering af journaloplysningerne betinget af, at der var forsøgt indhentet samtykke fra forældrene.

Ankestyrelsen tiltrådte således ankenævnets afgørelse.