Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-108-97 om kontanthjælp - studielån - studerende ægtefælle - social begivenhed - supplerende kontanthjælp

Resume:

Der kunne ikke ydes løbende supplerende kontanthjælp til en ansøger, der sammen med sin ægtefælle var flyttet til Danmark fra Island for at ægtefællen kunne studere, idet der ikke ved flytningen til Danmark var indtruffet en social begivenhed i lovens forstand. Ansøger havde ikke mistet sit forsørgelsesgrundlag ved flytningen til Danmark, idet dent studielån, der udbetaltes til hendes ægtefælle fra den islandske stat, var beregnet til forsørgelsen af hele familien.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 37, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 11, stk. 2

Sagsfremstilling:

Ansøger flyttede til Danmark fra Island i juni 1996 sammen med ægtefællen og parrets to børn. Ægtefællen skulle i august måned påbegynde et studium til byggetekniker. Før flytningen til Danmark tog ansøger studentereksamen på aftenkursus, idet hun om dagen passede børnene hjemme.

Ansøger henvendte sig den 1. juli til socialforvaltningen om kontanthjælp, idet familien endnu ikke havde fået tildelt uddannelseslån fra Island. Socialforvaltningen bevilgede herefter kontanthjælp for perioden 1. juli til 31. oktober 1996.

Om familiens forsørgelsesgrundlag var det oplyst, at ægtefællen efter et års studium var berettiget til studielån fra den islandske stat. Lånet udbetaltes med tilbagevirkende kraft, såfremt studieforløbet i første studieår havde været tilfredsstillende. Ifølge studieordningen ydedes der lån til forsørgelse af såvel ægtefælle som børn.

I september måned 1996 ansøgtes på ny om supplerende kontanthjælp. Ansøger oplyste samtidig, at familien nu havde fået tildelt uddannelseslån fra Island. Kommunen afslog herefter at yde kontanthjælp ud over oktober måned 1996.

Ankenævnet fandt, at ansøger som ægtefælle til en studerende var berettiget til at modtage kontanthjælp, såfremt hun opfyldte betingelserne herfor. Nævnet fandt videre, at ansøger som tidligere studerende på Island og med planer om fortsatte studier havde til hensigt at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Nævnet fandt på denne baggrund, at ansøger ved flytningen til Danmark som følge af ægtefællens studier, havde været udsat for en ændring i sine forhold på en sådan måde, at hun var omfattet af personkredsen i bistandslovens § 37.

Nævnet fandt, at det i relation til hendes kontanthjælpsberettigelse var uden betydning, hvorledes uddannelseslånet var udmålt til ægtefællen. Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om ansøger opfyldte betingelserne for at modtage supplerende kontanthjælp i en situation, hvor ægtefællen som studerende var berettiget til studielån fra Island, der var beregnet til at dække forsørgelsen af familien, herunder også ægtefællen og familiens børn.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til at få udbetalt kontanthjælp under sit ophold i Danmark.

Begrundelsen for afgørelsen var, at hun ikke i forbindelse med flytningen til Danmark havde været udsat for en social begivenhed i bistandslovens forstand.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen endvidere vægt på, at den støtte, der udbetaltes ansøgers ægtefælle fra den Islandske Stats Lånekasse, var beregnet til forsørgelse af hele familien. Ansøger havde således ikke ved flytningen til Danmark mistet sit forsørgelsesgrundlag.

Ankestyrelsen ændrede således ankenævnets afgørelse.