Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-133-97 om kontanthjælp - frokostordning - beskatning

Resume:

Ansøger blev beskattet af en tvungen frokostordning, der var etableret på hans arbejdsplads, hvor han havde et job med løntilskud .

Ankestyrelsen fandt ikke, at der i bistandsloven var hjemmel til at foretage fradrag for udgiften til frokostordningen ved beregningen af supplerende kontanthjælp til ansøgers ægtefælle.

Der var heller ikke tale om en uddannelses- eller handicapbetinget udgift, hvorfor der ikke kunne ydes hjælp til dækning af udgiften efter bistandslovens § 43, stk. 8 (nu aktivlovens § 63).

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 38, stk. 1 og § 43, stk. 8

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 30, stk. 1

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 45 af 3. april 1995 om kontanthjælp efter bistandsloven - pkt. 7

Sagsfremstilling:

Ansøger påbegyndte job med løntilskud efter bistandslovens § 43, stk. 8, på en arbejdsplads med tvungen frokostordning. Ordningen blev beskattet, hvorfor ansøgers bruttoindtægt blev forhøjet med 525 kr. pr. måned. Nettoudgiften herved androg 248 kr.

Kommunen fandt ikke, at frokostordningen kunne fratrækkes ansøgers skattepligtige indkomst, før der beregnedes supplement, idet beløbet, som ansøger beskattedes af, ikke kunne sammenlignes med udgifter til transport eller lignende i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8.

Ankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse med den begrundelse, at der i bistandslovens § 38, der indeholder bestemmelserne for indtægtsfradrag, ikke er givet mulighed for fradrag af et beløb, der betales for en frokostordning.

Nævnet fandt endvidere, at udgiften til en frokostordning ikke kunne betragtes som en uddannelses- eller handicapbetinget udgift.

I klagen anførtes det bl. a. , at det ikke kunne være rigtigt, at ansøger og hans familie skulle gå ned i indtægt, når en af dem tog imod et løntilskudsjob efter bistandslovens § 43. Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorledes beregning af supplerende kontanthjælp skulle foretages i et tilfælde, hvor ægtefællen i overensstemmelse med skattereglerne fik forhøjet sin indkomst med værdien af en tvungen frokostordning.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at det beløb, som ansøger betalte og beskattedes af for den tvungne frokostordning, kunne fratrækkes ved beregningen af supplerende kontanthjælp til hans ægtefælle.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at der ikke i bistandslovens § 38, stk. 1, var hjemmel til at foretage fradrag for sådanne udgifter.

Ankestyrelsen fandt endvidere ikke, at der var tale om en uddannelses- eller handicapbetinget udgift, hvorfor der ikke ville kunne ydes hjælp til dækning af udgiften efter bistandslovens § 43, stk. 8.

Ankestyrelsen tiltrådte således ankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 20-19.