Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-8-98 om astma - allergi - hjælpemiddel - allergibetræk - dyne

Resume:

Der kunne ikke gives støtte til allergibetræk til dyne og hovedpude til en mand med svær astma og husstøvmideallergi, idet betrækket ikke kunne antages at afhjælpe hans lidelse i væsentlig grad.

Der blev særlig lagt vægt på, at sengetøj kan vaskes, og at man ved hyppig vask ved 55 grader kan forebygge og bekæmpe husstøvmider.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 58, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 112, stk. 1

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte en 59-årig mand med mangeårig svær astma. Han var allergisk overfor husstøvmider i udtalt grad. Han søgte om hjælp til et specialbetræk, som indkapsler husstøvmiderne i sengetøjet. Kommunen bevilgede alene hjælp til madrasbetræk efter § 58, men gav afslag på hjælp til dyne- og hovedpudebetræk. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at dyner og hovedpuder i modsætning til madrasser kanvaskes, og at husstøvmider ifølge oplysninger fra Astma Allergiforbundet ikke kan overleve vask ved 55 grader.

Ankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse, idet der blev lagt vægt på, at betræk til dyner og hovedpuder ikke kunne anses som et hjælpemiddel i henhold til bistandslovens § 58, idet det ansøgte ikke kunne anses for at kompensere for en funktionsnedsættelse.

Ansøger indbragte nævnets afgørelse for Ankestyrelsen. Det blev anført i klagen, at patienter med høj støvmideallergi ikke kan nøjes med overtræk til madras, men også skal have overtræk til dyne og hovedpuder.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kan ydes hjælp til allergibetræk til dyner og hovedpuder i medfør af bistandslovens § 58.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke havde krav på hjælp til det ansøgte allergibetræk til dyner og hovedpuder efter bistandslovens § 58.

Begrundelsen for afgørelsen var, at Ankestyrelsen ikke fandt, at allergibetrækket i væsentlig grad kunne antages at afhjælpe allergilidelsen og derfor ikke opfyldte betingelsen om at hjælpemidlet i en konkret situation skal afhjælpe eller kompensere for et specifikt handicap.

Ankestyrelsen tog ved vurderingen heraf udgangspunkt i, at ansøger havde en funktionsnedsættelse som følge af astmalidelsen, men at det ansøgte sengetøj kun var en del af den samlede behandling, hvoraf sengetøjet kompenserede for en begrænset del af handicappet.

Ankestyrelsen fandt således ikke, at sengetøjet i væsentlig grad kompenserede for en funktionsnedsættelse.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at sengetøj kan vaskes, og at det ifølge oplysninger fra Astma-Allergiforbundet fremgik, at husstøvmider ikke kan overleve vask ved 55 grader.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.