Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-26-98 om overvåget samvær - anbringelse uden for hjemmet uden samtykke - advokatbistand i Børn og unge-udvalget

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at det var forsvarligt, at gennemføre mødet i Børn og unge-udvalget, uden at moderen var ledsaget af en advokat.

Moderen havde fået tilbud om advokatbistand og havde valgt advokat. Moderen havde ikke været i kontakt med advokaten forud for mødet, men ønskede at mødet skulle gennemføres. Advokaten var imidlertid blevet forsinket på grund af et retsmøde. Besked til kommunen om advokatens forsinkelse var ikke nået frem til udvalget.

Vestre Landsret tiltrådte Ankestyrelsens afgørelse.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 124, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 72, stk. 1

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 218 af 15. december 1992 om bistandslovens bestemmelser om særlig støtte til børn og unge - pkt. 88

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte fortsat anbringelse uden for hjemmet af to børn på henholdsvis 2 og 3 år uden moderens samtykke, jf. bistandslovens § 35, stk. 1, 1. punktum, nr. 1, jf. 2. punktum, samt overvåget samvær efter bistandslovens 67, stk. 3, pkt. 1, jf. stk. 4. Moderen havde en langvarig psykiatrisk diagnose, hvortil kom et blandingsmisbrug.

I forbindelse med møde i Børn og unge-udvalget var moderen ikke ledsaget af sin advokat, da han var forsinket på grund af et retsmøde. Dette var kommunen blevet gjort opmærksom på, men beskeden var ikke blevet videregivet til Børn og unge-udvalget. Endvidere anførte advokaten, at moderen havde været for medicinpåvirket til at deltage i mødet uden advokat.

Ved sagens behandling i Ankestyrelsen nedlagde advokaten påstand om hjemvisning af sagen til fornyet behandling i Børn og unge-udvalget på grund af denne formelle fejl ved Børn og unge-udvalgets behandling af sagen. Moderen var under mødet i Ankestyrelsen ledsaget af advokat.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke anledning til at efterkomme advokatens påstand om hjemvisning af sagen.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at moderen havde fået tilbudt og valgt advokatbistand - omend advokaten ifølge journaloplysninger i sagen ikke havde været i kontakt med hende inden mødet. Endvidere lagde Ankestyrelsen vægt på, at det var vurderet at være lægeligt forsvarligt, at moderen deltog i mødet.

Vestre Landsret stadfæstede Ankestyrelsens afgørelse med Ankestyrelsens begrundelse. Landsretten udtalte yderligere, at det uanset moderens psykiske tilstand havde været forsvarligt at gennemføre mødet i Børn og unge-udvalget. Landsretten lagde tillige vægt på, at moderen under mødet i Børn og unge-udvalget havde givet udtryk for, at hun ønskede at gennemføre mødet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 7. maj 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.