Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-48-98 om kontanthjælp - tilbagebetaling - henstand - afdrag - resterende del

Resume:

Da der på det tidspunkt, hvor en kommune ydede henstand med betaling af afdragene på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, var gået 5 årefter hjælpens ophør, bortfaldt den resterende del af tilba gebetalingskravet.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 27, stk. 4

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 95, stk. 4

Vejledninger:

Socialministeriets cirkulære nr. 140 af 15. august 1975 om bistandslovens almindelige bestemmelser - pkt. 39

Sagsfremstilling:

Ansøger havde modtaget kontanthjælp i perioden juni 1988 til oktober 1989. Hjælpen var ydet med tilbagebetalingspligt i henhold til bistandslovens § 26, stk. 1, nr. 1. Den samlede hjælp, der var ydet med tilbagebetalingspligt var opgjort til 58.000 kr.

Ansøger havde indgået en aftale med kommunen om tilbagebetaling af hjælpen i november 1989 med virkning fra januar 1990. Ansøger afdrog herefter gælden i overensstemmelse med de indgåede aftaler, således at det skyldige beløb pr. 1. juli 1996 udgjorde 35.800 kr. Indbetalingen havde været afbrudt af perioder med henstand eller nedsættelse af de månedlige indbetalinger. I 1992 blev gælden afdraget med kr. 100 månedligt på grund af en restskat.

Spørgsmålet om tilbagebetalingspligten blev af ansøgers forbund indbragt for det sociale ankenævn.

Kommunen oplyste til nævnet, at hjælpen til ansøger ophørte den 26. oktober 1989, og at kommunen bevilgede henstand med betaling af afdrag på gælden, der da udgjorde 41.300 kr.

Afgørelse:

Nævnet fandt, at den pr. 1. december 1994 resterende del af tilbagebetalingskravet var bortfaldet, idet det ikke havde været økonomisk muligt at gennemføre kravet inden fem år efter hjælpens ophør den 26. oktober 1989. Nævnet pålagde derfor kommunen at ophæve tilbagebetalingskravet med virkning fra den 1. december 1994, og tilbagebetale de efter dette tidspunkt indbetalte afdrag på gælden, jf. bistandslovens § 27, stk. 4.

Nævnet lagde herved vægt på kommunens oplysninger om, at hjælpen til ansøger ophørte den 26. oktober 1989, og at kommunen den 4. november 1994 bevilgede ansøger henstand med betalingen af afdrag på gælden i tiden 1. december 1994 til 30. september 1995 på grund af ansøgers udgifter til tandbehandling.