Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-63-98 om hjælpemiddel - hoftebeskytter - forebyggende formål

Resume:

Der kunne ikke ydes hjælp til hoftebeskytter som et hjælpemiddel

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at hoftebeskyttere ikke i væsentlig grad afhjælper de varige følger af en nedsat funktionsevne, og at formålet med anvendelsen af hoftebeskyttere udelukkende er at forebygge nyt hoftebrud.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 58, stk. 1

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 112, stk. 1

Vejledninger:

Socialstyrelsens vejledning nr. 1 af 14. juni 1988 om ydelse af hjælpemidler i henhold til bistandslovens § 58 - pkt. 2.1

Sagsfremstilling:

En 80-årig kvinde ansøgte kommunen om hjælp til hoftebeskytter i medfør af bistandslovens § 58.

Hun var under et sygehusophold for hoftebrud blevet anbefalet at anvende hoftebeskytter fremover for at forebygge et nyt brud.

Kommunen gav afslag med den begrundelse, at hoftebeskyttere er forebyggende og derfor ikke omfattet af bistandslovens § 58.

Ankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet begrundede afgørelsen med, at en hoftebeskytter ikke kan anses som et hjælpemiddel efter bistandslovens § 58.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kan ydes hjælp i medfør af bistandslovens § 58 til hoftebeskyttere.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at ansøgeren var berettiget til hjælp efter bistandslovens § 58 til hoftebeskyttere. Ankestyrelsen fandt, at hoftebeskyttere ikke i væsentlig grad afhjælper de varige følger af en nedsat funktionsevne.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at ansøgeren fra sygehusets side var blevet anbefalet at anvende hoftebeskyttere for at forebygge et eventuelt nyt hoftebrud, og at formålet med anvendelse af hoftebeskyttere således udelukkende er at forebygge et nyt hoftebrud.

Ankestyrelsen stadfæstede således ankenævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 1. august 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.