Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-93-98 om kontanthjælp - sygdom - hidtidig lønindtægt - social begivenhed

Resume:

Ansøger havde pådraget sig en skulderskade, der medførte, at han ikke kunne påtage sig arbejde. Han var, da han havde været udsat for en social begivenhed, berettiget til kontanthjælp, uanset at der ikke kunne påvises et indtægtstab.

Ankestyrelsen henviste endvidere til, at det ikke af bestemmelsen kunne udledes, at det kræves, at der forud for den sociale begivenhed har været en lønindtægt.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 37, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 11, stk. 2

Sagsfremstilling:

Ansøger søgte om kontanthjælp, da han havde pådraget sig en skulderskade. Han oplyste i den forbindelse, at han ikke havde haft fast arbejde i mange år, men havde levet af bl.a. sort arbejde i form af småjobs hist og her.

Kommunen gav afslag på økonomisk bistand under sygdomsperioden og begrundede dette med, at der ikke kunne påvises et indtægtstab, idet ansøger ifølge skatteoplysningerne ikke havde haft indtægter.

Nævnet pålagde kommunen at yde ansøger kontanthjælp fra ansøgningstidspunktet.

Nævnet fandt det tilstrækkeligt godtgjort, at ansøger på grund af ændringer i sine forhold på ansøgningstidspunktet var afskåret fra at skaffe det fornødne til sit underhold. Nævnet lagde vægt på, at ansøger på grund af, at hans skulder var slået af led, ikke havde mulighed for at forsørge sig selv.

I klagen til Ankestyrelsen havde kommunen bl.a. anført, at nævnet ved sin afgørelse havde accepteret sort arbejde, samt at ved begrebet social begivenhed var det afgørende, at der var en sammenkædning med indtægtstab. Hvis man ikke er i et lovligt arbejdsforhold eller arbejde som registreret selvstændig, er der ingen indtægt, som kan bevises og derfor intet indtægtstab, som kan sandsynliggøres.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om det forhold, at der ikke foreligger oplysninger om ansøgers indtægter, før en social begivenheds indtræden medfører, at der kan gives afslag på kontanthjælp.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger var berettiget til at få udbetalt kontanthjælp efter bistandslovens § 37 fra ansøgningstidspunktet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger i forbindelse med sin skulderskade havde været udsat for en social begivenhed, der havde medført, at han i en periode ikke kunne forsørge sig selv.

Det kunne ikke af bistandslovens § 37 udledes, at det for at der kunne ydes hjælp efter bestemmelsen kræves, at der forud for den sociale begivenhed havde været lønindtægt

Ankestyrelsen tiltrådte således ankenævnets afgørelse