Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-5-99 om erhvervsplan - bachelorgrad - kandidatuddannelse - revalideringsydelse

Resume:

Ansøger var ikke berettiget til revalideringsydelse til en kandidatgrad i nygræsk.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at en bachelorgrad giver en formel kompetence. Det forhold, at beskæftigelsesmulighederne med en kandidateksamen var bedre end med en bachelorgrad kunne ikke i sig selv give grundlag for at yde hjælp til kandidatuddannelsen.

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 43, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 50

Sagsfremstilling:

Ansøger, der i september 1990 startede studiet i nygræsk med støtte efter SU-reglerne, fik i marts 1993 bevilget revalideringshjælp til bachelorgraden i nygræsk med engelsk som tilvalgsfag på grund af en gigtlidelse.

Hun søgte i 1997 kommunen om fortsat støtte til cand.mag. uddannelsen.

Ifølge en telefonisk udtalelse fra studievejlederen måtte arbejdsmulighederne for bachelorer i nygræsk skønnes at være gode med muligheder inden for rejsebranchen som tolk, oversætter eller ved arbejde i Grækenland.

Kommunen gav herefter afslag på ansøgningen med begrundelsen, at ansøger med en afsluttet bacheloreksamen var kompenseret for sit helbredsmæssige handicap.

Ansøger anførte over for nævnet, at en bachelorgrad ikke var kvalificerende til tolke- og translatørarbejde i forbindelse med Grækenlands medlemsskab af EU.

Studievejlederen udtalte i brev af 18. november 1997, at han ved samtalen med kommunens sagsbehandler havde forudsat, at man ønskede at drøfte ansøgers arbejdsmuligheder efter erhvervelsen af en cand. mag. grad. Han anbefalede således altid de studerende at fortsætte med en overbygningsuddannelse, hvilket blev fulgt af næsten 100% afde studerende. Han havde derfor ikke kendskab til bachelorud dannelsens erhvervsmuligheder.

Magistrenes Jobservice oplyste, at arbejdsløsheden blandt de arbejdsløshedsforsikrede bachelorer med et humanistisk fag var på 40% for hele gruppen (der kunne ikke siges noget eksakt om bachelorer med nygræsk som hovedfag). Tilsvarende var ledigheden for gruppen af kandidater med et humanistisk hovedfag 20%. For kandidater med hovedfag i græsk var ledigheden 12%.

Nævnet fandt, at ansøger ikke med en bacheloruddannelse i nygræsk og engelsk var tilstrækkelig kompenseret i revalideringsmæssig henseende, idet beskæftigelsesmulighederne med en bacheloruddannelse var dårlige. Nævnet hjemviste derfor sagen til kommunen med henblik på udarbejdelse af en erhvervsplan.

Nævnet lagde vægt på oplysningerne om ledigheden for bachelorer med et humanistisk fag og kandidater med hovedfag i græsk, samt oplysningerne fra studievejledningen om, at der ikke var tradition for at give arbejde til bachelorer, idet arbejdsgiverne hellere ville ansætte kandidater.

I klagen til Ankestyrelsen anførte kommunen, at ansøger måtte være tilstrækkeligt kompenseret i revalideringsmæssig henseende med en bacheloruddannelse.

Selvom beskæftigelsesmulighederne for bachelorer ikke var så gode, gav bacheloruddannelsen helt klart en formel kompetence. Ifølge udtalelser både fra Magistrenes Jobservice og studievejlederen var der en lille arbejdsløshedsprocent blandt kandidater med nygræsk som hovedfag. Kommunen mente derfor, at den lille arbejdsløshedsprocent blandt kandidater også kunne forventes at medføre beskæftigelse for bacheloruddannede.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om personer med en bachelorgrad inden for humaniora måtte anses for kompenseret i revalideringsmæssig henseende, jf. SM O-119-97, herunder om det forhold, at der var lav arbejdsløshed blandt folk med kandidateksamen medførte, at der også var bedre beskæftigelsesmuligheder for bachelorer.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøger ikke var berettiget til revalideringsydelse til en kandidatgrad i nygræsk.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at en bachelorgrad giver en formel kompetence, og selv om beskæftigelsesmulighederne med en kandidateksamen var bedre end med en bachelorgrad, kunne dette forhold ikke i sig selv give grundlag for at yde hjælp til kandidatuddannelsen.

Ankestyrelsen fandt endvidere efter oplysningerne om ledigheden blandt kandidater med hovedfag i nygræsk, at det måtte forventes, at der var beskæftigelsesmuligheder for bachelorer.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.