Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse O-35-99 om særlig indretning - hjælpemiddel - iværksat før ansøgning og bevilling - bil

Resume:

Ankestyrelsen har behandlet en sag om tilskud til særlig indretning af en bil, der var foretaget inden ansøgning var indgivet og bevilling forelå.

Ankestyrelsen fandt at ansøger ikke var berettiget til tilskud til særlige indretninger, bortset fra det faste tilskud til automatisk transmission.

Ankestyrelsen lagde til grund, at det er et almindeligt princip i bistandsloven (nu serviceloven), at ansøgning skal indgives og bevilling modtages inden anskaffelsen.

Ankestyrelsen fandt ikke, at installering af de særlige indretninger havde været uopsætteligt. Det fremgik, at bilen med de særlige indretninger var købt og indregistreret primo november 1996, at kørekortskrav om særlige indretninger var dateret 16. januar 1997, og at ansøgningen var af 30. januar 1997. *)

Love:

Lov om social bistand - lovbekendtgørelse nr. 110 af 26. februar 1996 - § 58, stk. 3

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 114, stk. 1 og § 114, stk. 3

Note:

*) Se også SM O-19- 97

Sagsfremstilling:

Ansøger led af følgerne efter en hjerneblødning i form af en halvsidig lammelse. Han havde købt en ny bil med automatgear og specialindretning. Bilen var indregistreret den 8. november 1996. Den 16. januar 1997 var der stillet krav i hans kørekort om specialindretning af bilen. Ved ansøgning af 30. januar 1997 havde han ansøgt om lån, fritagelse for betaling af vægtafgift og støtte til særlige indretninger. I hans kørekort var der stillet krav om automatisk transmission, letgående styreapperat subsidiært servostyring til betjening med højre hånd, ratknop, kontakter for retningsvisere, lysomskifter, lydsignal og visker/vasker til bekvem betjening. De særlige indretninger var foretaget af autoforhandleren inden leveringen af bilen.

Revaliderings- og Pensionsnævnet gav afslag på støtte til køb af bil, da funktionsevnenedsættelsen ikke havde et sådant omfang, at der efter praksis kunne ydes støtte til køb af bil. Derimod bevilgede nævnet tilskud til særlig indretning til automatisk transmission med et beløb på 15.600 kr. Der henvistes til, at dette kunne ydes, selv om bilen var indregistreret på ansøgningstidspunktet, blot det var sket for under et år siden, jf. bilbekendtgørelsens § 9, stk. 2. Ansøger fik afslag på støtte til de øvrige særlige indretninger, som der var stillet krav om i kørekortet. Nævnet begrundede dette med, at der ikke fandtes at være hjemmel i bekendtgørelsens § 9, stk. 1 til at yde tilskud til disse særlige indretninger, da ændringerne allerede var foretaget på ansøgningstidspunktet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte, at ansøger ikke havde en sådan funktionsevnenedsættelse, at der kunne ydes støtte til køb af bilen.

Ankestyrelsen tiltrådte yderligere, at der var givet afslag på støtte til særlige indretninger udover den automatiske transmission, som ansøgers bil var forsynet med fra fabrikken, jf. bilbekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2.

Ankestyrelsen begrundede denne del af afgørelsen med, at det er et almindeligt princip i bistandsloven, at ansøgning skal indgives og bevilling modtages, forinden anskaffelsen. Der kan således normalt ikke ydes hjælp, når arbejdet er iværksat, inden bevilling foreligger. Dette princip hviler bl.a. på hensynet til, at kommunen skal have lejlighed til at foretage en vurdering af behov og prisen på udførelsen af arbejdet.

Ankestyrelsen fandt ikke, at der efter de foreliggende oplysninger var grundlag for at fravige dette almindelige princip for så vidt angik de særlige indretninger, som skulle foretages på bilen. Ankestyrelsen fandt således ikke, at installering af de særlige indretninger havde været uopsætteligt. Det fremgik, at bilen med særlige indretninger var indregistreret i november 1996, at kørekortskravene var dateret 16. januar 1997, og at ansøgningen var af 30. januar 1997.

Ankestyrelsen tiltrådte således revaliderings- og pensionsnævnets afgørelse.