Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

DOCUMENT_START>

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom)

(Ændring af morarentesatsen og afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom), som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990, foretages i bilaget til bekendtgørelsen følgende ændringer:

1. I pkt. 6 A, litra b in fine , ændres »den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med tillæg af 5 pct.« til: »den fastsatte referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats anses den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.«

2. Pkt. 6 C affattes således:

» C. Afgifter mv. til det offentlige i anledning af auktionen

a.   Fogedrettens udgifter.

b.   Auktionsafgift.

  De under a og b nævnte udgifter mv. betales ved auktionens slutning.

c.   Køberen betaler eventuel merværdiafgift (»moms«) og eventuelt arbejdsmarkedsbidrag af det med ejendommen følgende løsøre mv. efter nærmere aftale med toldvæsenet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2003 og har virkning for tvangsauktioner, der afholdes den 1. juli 2003 eller senere.

Justitsministeriet, den 17. juni 2003

Lene Espersen

/Anne Tønnes