Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse P-22-00 om pension - beregning - selvstændig erhvervsdrivende - landmand - virksomhedsordning

Resume:

Førstegangsberegning og senere beregning af folkepension til en landmand, der var fortsat med virksomhedsordningen, skulle ske på grundlag af indtægten for det senest afsluttede indkomstår

Der var ikke grundlag for at beregne pensionen på grundlag af fremtidig indkomst, selvom der var sket en nedgang i indtjeningen som følge af prisnedgang på svin, idet der ikke var sket ændringer med hensyn til tilslutningen til virksomhedsordningen, og der iøvrigt ikke var sket omlægning af virksomheden.

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 22 af 14. januar 1998 - § 39, stk. 1

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 66 af 10. marts 1998 om social pension - pkt. 158, pkt. 180

Sagsfremstilling:

En selvstændig landmand indgav kort før han fyldte 67 år ansøgning om at få udbetalt folkepension fra den 1. december 1997. Da han fortsat ville være beskæftiget som landmand og være tilsluttet virksomhedsordningen, blev pensionen beregnet på grundlag af hans selvangivelse for 1995. Selvom han i december 1998 indgav ændret forskudsopgørelse grundet lavere indtjening på svin i 1998, blev pensionen for 1999 beregnet på grundlag af selvangivelsen for 1997.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse om beregning af folkepensionen for 1999, da nævnet fandt, at beregningen var sket i henhold til gældende regler herom i pensionslovens § 39, stk. 1, jf. §§ 27 til 29.

Afgørelsen var begrundet med, at der ved beregning af pension for selvstændige erhvervsdrivende, der bevarer deres virksomhed, skal tages udgangspunkt i forholdene i det senest afsluttede indkomstår, medmindre pensionisten dokumenterer, at der vil ske ændringer med hensyn til tilslutningen til virksomhedsordningen for det kommende år, hvilket ikke var tilfældet.

Landbrugets Rådgivningscenter klagede til Ankestyrelsen, som blev bedt om at tage stilling til, om selvstændige, der bevarede deres virksomhed ved overgang til folkepension, kun kunne få beregnet deres pension på grundlag af fremtidig indtægt, såfremt der skete ændringer med hensyn til virksomhedsordningen, men at der ellers ved beregning af pension for selvstændige udelukkende skulle tages udgangspunkt i et årsresultat, der var frembragt før overgang til pension og ofte var to år gamle oplysninger, eller om der kunne tages udgangspunkt i de forventede fremtidige indtægter.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af pensionsberegningen til selvstændige erhvervsdrivende, som efter overgangen til folkepension fortsat driver selvstændig virksomhed.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at ansøgerens folkepension for 1999 skulle beregnes på grundlag af indtægten for det senest afsluttede indkomstår, jf. pensionslovens § 39, stk. 1.

Begrundelsen var, at der ikke var sket ændringer med hensyn til tilslutningen til virksomhedsordningen for 1999, og at der i øvrigt ikke var sket omlægning af virksomheden. Det fremgik, at svinebesætningen var uændret, men at der var sket prisnedgang på svin i 1998.

Ankestyrelsen fandt således, at der ikke havde været grundlag for at beregne pension på grundlag af fremtidig indkomst.

Ankestyrelsen fandt, at det samme gør sig gældende ved førstegangsberegning af folkepension. Baggrunden for pensionslovens § 30, hvorefter den første beregning af pension sker på grundlag af den forventede fremtidige indtægt, har været, at der i forbindelse med overgang til pensioniststatus generelt vil kunne ske ændringer i pensionistens indtægtsforhold, hvilket ikke var tilfældet i denne sag.

Ansøgeren havde fortsat virksomhedsordningen, og forventet fremtidig indtægt for virksomheden skulle derfor beregnes på grundlag af den senest afsluttede indkomstår reguleret efter samme regler, som gælder for forskudsregistrering, medmindre det kan dokumenteres, at der vil ske ændringer med hensyn til tilslutningen til virksomhedsordningen. I så fald kan man enten få ændret sin skattemæssige opgørelse for det seneste indkomstår eller lade sig forskudsregistrere efter de nye forhold.

Også for lønmodtagere, der fortsætter med at arbejde, skal pensionen beregnes på baggrund af hidtidige indtægter omregnet til helårsbasis.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne er principafgørelse er kasseret den 26. marts 2019, da der er kommet nye regler på området.