Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto 1)

 

Herved bekendtgøres lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 24. februar 1999, med de ændringer og tilføjelser, der følger af § 6 i lov nr. 958 af 20. december 1999, § 14 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 6 i lov nr. 1286 af 20. december 2000, § 3 i lov nr. 271 af 8. maj 2002 og §1 i lov nr. 390 af 6. juni 2002.

§ 1. Den, der med henblik på etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet foretager indskud på etableringskonto efter reglerne i denne lov, kan fradrage indskuddet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Fradrag for et givet indkomstår indrømmes for indskud, der er foretaget i tiden fra den 16. maj i indkomståret til og med den nærmest efterfølgende 15. maj (indskudsåret).

Stk. 3. 2)   Efter etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed har fundet sted, kan fradrag for indskud kun opnås for det indkomstår, hvor etablering finder sted, jf. § 5, og de nærmest efterfølgende 4 indkomstår. Fradrag kan ikke opnås for efterfølgende indkomstår, hvori indskudte beløb endnu ikke er hævet fuldt ud.

§ 2. 2) Berettiget til at foretage indskud på etableringskonto er fuldt skattepligtige personer, som i indkomståret har oppebåret lønindtægt, eller som indtil 5 år efter etableringen af den selvstændige erhvervsvirksomhed, jf. § 5, oppebærer lønindtægter eller overskud fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, og som ved udgangen af indkomståret ikke er fyldt 67 år.

§ 3. 2) Indskud, der vedrører indkomstår før etablering af den selvstændige erhvervsvirksomhed, skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 40 pct. af indskyderens nettolønindtægt i indkomståret, dog kan der altid indskydes 100.000 kr. af nettolønindtægten. Indskud, der vedrører det indkomstår, hvor etablering finder sted, eller et af de nærmest efterfølgende 4 indkomstår, skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 40 pct. af indskyderens nettolønindtægt eller af overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed, dog kan der altid indskydes 100.000 kr. af nettolønindtægten eller overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirksomhed.

Stk. 2. 3)  Til løndindtægten henregnes kontant løn med tillæg af den skattemæssige værdi af frit ophold og andre goder, som lønmodtageren har oppebåret i kraft af arbejdsforholdet, samt beløb, der af arbejdsgiveren er udbetalt som godtgørelse for udgifter, der påføres lønmodtageren som følge af arbejdet, herunder udgifter til rejse, ophold og fortæring under rejser, bortset fra beløb, der omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 9, stk. 5, 2. pkt. Til nettolønindtægten henregnes endvidere vederlag omfattet af ligningslovens § 28 A omregnet efter ligningslovens § 28 B, stk. 3. Ved beregningen af nettolønindtægten foretages fradrag efter ligningslovens §§ 9-9 D.

Stk. 3. 3) Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b, med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud.

Stk. 4.3) Forskudsafskrivning på et kontraheret skib i medfør af bestemmelsen i afskrivningslovens § 29 formindsker det indskud, som den skattepligtige kan foretage for det pågældende indskudsår, med forskudsafskrivningens beløb.

§ 4. Indskuddet skal foretages kontant på en særlig indlånskonto, der forrentes med en forud for renteperioden fastsat procentdel af indeståendet, eller anbringes i et særskilt depot af børsnoterede obligationer, hvis pålydende rente er højere eller lig med mindsterenten, jf. kursgevinstlovens § 38. Det skal ske i et pengeinstitut, der af Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive virksomhed her i landet, eller i et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber udøver virksomhed her i landet gennem en filial, jf. lov om banker og sparekasser m.v., § 6 a, stk. 1-4. Kontoen eller depotet skal betegnes etableringskonto og skal bære påtegning om den skattepligtiges navn, adresse og personnummer. Kontantkonto og depot skal være oprettet i samme pengeinstitut. Indskud kan overføres mellem kontantkonto og depot. Indskud kan ikke anbringes i obligationer, der kan konverteres til aktier m.v.

Stk. 2. 2) Efter og ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed kan indskud på en konto dog helt eller delvis undlades, når den skattepligtige inden udløbet af indskudsåret opfylder betingelserne i § 5 for at hæve indskud af samme størrelse. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter den skattepligtige skal afgive oplysninger om og dokumentation for, at betingelserne i § 5 er opfyldt. Beløb omfattet af 1. pkt. behandles efter reglerne om indskud.

§ 5. 2) Ved og efter etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet hæves indskuddene i overensstemmelse med reglerne i § 7. Pengeinstituttet må dog først udbetale midlerne, når det har modtaget et udfyldt skema fra kontohaveren. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler om dette skema.

Stk. 2. Etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede formuegoder overstiger 125.900 kr. Ved opgørelsen af den samlede anskaffelsessum skal kontohaveren være berettiget til at medregne værdien af varelager ved etableringsårets udgang opgjort til fakturapris eller dagspris i stedet for det ved etableringen anskaffede varelager. For bygninger m.v., dræningsanlæg, markvandingsanlæg, driftsmidler og skibe samt immaterielle aktiver, hvor anskaffelsessummen efter afskrivningslovens § 45 skal omregnes til kontantværdi, indgår kontantværdien ved opgørelsen af den samlede anskaffelsessum. Det er endvidere en betingelse for, at etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted, at kontohaveren eller dennes ægtefælle deltager med personlig arbejdsindsats i ikke uvæsentligt omfang.

Stk. 3. 4)   Kravet om, at kontohaveren eller dennes ægtefælle skal deltage med personlig arbejdsindsats i virksomheden i ikke uvæsentligt omfang, gælder for det indkomstår, hvor indskud anvendes til forlods afskrivning, og for det følgende indkomstår. Bliver den skattepligtige uarbejdsdygtig som følge af alvorlig sygdom eller varigt nedsat funktionsevne efter, at midler er hævet og anvendt til forlods afskrivning, bortfalder kravet om personlig arbejdsindsats dog i den resterende del af perioden. Drives virksomheden af ægtefæller i forening, gælder reglen i 2. pkt., når en af ægtefællerne bliver uarbejdsdygtig. Hvis kun en af ægtefællerne driver virksomheden, gælder 2. pkt., når denne ægtefælle bliver uarbejdsdygtig. Kravet om personlig arbejdsindsats bortfalder tilsvarende i tilfælde af den skattepligtiges eller dennes ægtefælles død eller konkurs samt ved virksomhedsophør.

Stk. 4. For indskud på etableringskonto, der er foretaget inden 17. maj 1983, er beløbsgrænsen efter stk. 2 30.000 kr. Skatteministeren kan tillade, at kravet om personlig arbejdsindsats efter stk. 2 og 3 fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor, og indskud på etableringskonto er sket inden 17. maj 1983. Bestemmelsen i dette stykke finder kun anvendelse indtil udgangen af indkomståret 1995.

Stk. 5. Beløbsgrænsen i stk. 2 reguleres efter personskattelovens § 20.

Stk. 6. Beløbsgrænsen i stk. 2, 1. pkt., og kravet i stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats gælder ikke ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret 1993, såfremt virksomheden er beliggende i Bornholms Amtskommune. Beløbsgrænsen i stk. 2, 1. pkt., og kravet i stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats gælder ej heller ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret 1994 i det omfang, der til brug for virksomheden anskaffes formuegoder af den i § 7, stk. 1, litra c, e eller f, omhandlede art beliggende i Bornholms Amtskommune, såfremt virksomheden er beliggende i Bornholms Amtskommune. Beløbsgrænsen i stk. 2, 1. pkt., og kravet i stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats gælder ej heller ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret 1994 i det omfang, der til brug for virksomheden anskaffes maskiner, inventar eller lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, til anbringelse og brug i følgende bygninger beliggende i Bornholms Amtskommune:

1) bygninger, hvor byggeriet er igangsat i indkomståret 1993 eller 1994 og færdigopført inden udgangen af sidstnævnte indkomstår, og

2) eksisterende bygninger, som i samme tidsrum undergives en betydelig ombygning, hvorved

a) bygningen enten indrettes til anden anvendelse eller

b) ombygningsudgifterne udgør mindst halvdelen af, hvad udgiften til opførelse af en tilsvarende nybygning må antages at andrage.

Stk. 7. Formuegoder, som er anskaffet tidligere end 3 år før etableringsårets begyndelse, eller som er afhændet, eventuelt udskilt af driften, kan ikke medregnes ved opgørelsen af den i stk. 2 nævnte samlede anskaffelsessum.

Stk. 8. 2) Indskud kan hæves ved og efter etablering af en virksomhed, som skal drives eller bliver drevet af kontohaveren eller af dennes ægtefælle eller af begge ægtefæller i forening.

§ 6. Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder inden for landbrug og fiskeri, såfremt der ydes eller er ydet offentlig støtte til anskaffelsen, og der opstår tilbagebetalingskrav herfor, der ikke er endeligt indfriet.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder i landbruget og forædlingsindustrien vedrørende landbrugsvarer, hvor betingelserne for støtte i forordning nr. 2328/91 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet og forordning nr. 866/90 om forbedring af vilkårene for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter ikke er opfyldt. Såfremt der ikke søges støtte efter forordning nr. 866/90, skal alene de materielle bestemmelser i forordningen været opfyldt. Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte en fortegnelse over EF-retsakter med tilhørende gennemførelsesregler, som måtte udfylde, ændre, afløse eller supplere de i 1. pkt. nævnte forordninger. Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder omfattet af de i fortegnelsen nævnte forskrifter, hvor betingelserne for støtte i medfør af disse forskrifter ikke er opfyldt.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 5, stk. 6, og § 7, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med anskaffelse af formuegoder i

1) skibsbygningsindustrien,

2) kunstfiberindustrien,

3) motorkøretøjsindustrien for så vidt angår projekter over 90 mio. kr. eller

4) kul- og stålindustrien.

§ 7. Efter etableringen hæves beløb af indtil samme størrelse som anskaffelsessummen eller, hvor der i tidligere indkomstår er foretaget skattemæssige afskrivninger på formuegodet, den uafskrevne del af anskaffelsessummen for følgende formuegoder anskaffet inden for den frist, der er nævnt i § 5, stk. 7:

a) Maskiner, inventar og lignende driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Beløb kan dog ikke hæves til anskaffelse af automobiler, som er indregistreret til privat personbefordring, til udlejning uden fører eller som last- og varemotorkøretøjer, der er berigtiget med halv omsætningsafgift.

b) Skibe til erhvervsmæssig brug.

c) 5) Bygninger, hvorpå skattemæssig afskrivning kan foretages efter afskrivningslovens § 14, samt installationer, der tjener sådanne bygninger, og installationer, der anvendes erhvervsmæssigt.

d) Goodwill samt andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke.

e) Retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt.

f) Dræningsanlæg på jordbrugsbedrifter.

Stk. 2. Såfremt virksomheden er beliggende i Bornholms Amtskommune, og beløbsgrænsekravet i § 5, stk. 2, 1. pkt., eller kravet i § 5, stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats ikke er opfyldt, er det en betingelse for at hæve indskudsbeløb efter stk. 1 til forlods afskrivning, at dette sker for indkomståret 1993, at de i stk. 1, litra a, c, e og f, omhandlede formuegoder efter anskaffelsen befinder sig i Bornholms Amtskommune i mindst to år, og at kontohaveren ikke inden for de første to år efter anskaffelsen afhænder det eller de anskaffede formuegoder. Indskudsbeløb kan endvidere hæves til forlods afskrivning for indkomståret 1994 på de i stk. 1, litra c, e og f, omhandlede formuegoder, såfremt de øvrige betingelser i 1. pkt. er opfyldt. Bestemmelsen i 2. pkt. gælder for så vidt angår retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt som nævnt i stk. 1, litra e, kun, såfremt det forpagtede eller lejede er fast ejendom beliggende i Bornholms Amtskommune. Indskudsbeløb kan yderligere hæves til forlods afskrivning for indkomståret 1994 på maskiner, inventar og lignende driftsmidler som nævnt i § 5, stk. 6, 3. pkt., såfremt de øvrige betingelser i 1. pkt. er opfyldt. Indskudsbeløb kan ikke hæves til forlods afskrivning på skibe til erhvervsmæssig brug nævnt i stk. 1, litra b.

Stk. 3. For de i stk. 1, litra a, nævnte driftsmidler, litra b, nævnte skibe, litra c og f, nævnte bygninger m.v. og for de i stk. 1, litra d og e, nævnte immaterielle aktiver udgør anskaffelsessummen den kontantværdi, der er beregnet efter afskrivningslovens § 45. Den uafskrevne del af anskaffelsessummen beregnes som anskaffelsessummen med fradrag af de foretagne afskrivninger.

Stk. 4. Anskaffelse af maskiner, inventar og andre driftsmidler samt edb-software, der er omfattet af reglerne om straksafskrivning i afskrivningslovens § 6, stk. 1, berettiger ikke til at hæve beløb efter stk. 1, såfremt den skattepligtige vælger fuldt ud at fradrage anskaffelsessummen i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen finder sted. Kontrahering om bygning af et skib berettiger ej heller til at hæve beløb efter stk. 1.

Stk. 5.5) Når der i de i stk. 1 omtalte situationer hæves et beløb fra etableringskontoen, hæves der af indskuddene med samme beløb. Indskud, der eventuelt overstiger indestående, anses for fuldt ud hævet, når det sidste indestående hæves. Det beløb, der lægges til grund ved beregning af skattemæssige afskrivninger på det pågældende formuegode, reduceres ved forlods afskrivning med et beløb, der svarer til de hævede indskud, når der er foretaget fradrag for de hævede indskud i indkomståret 1998 eller tidligere indkomstår. Det beløb, der lægges til grund ved beregning af skattemæssige afskrivninger på det pågældende formuegode, reduceres ved forlods afskrivning med et beløb, der svarer til 80 pct. af de hævede indskud, når der er foretaget fradrag for de hævede indskud i indkomstårene 1999-2001. Det beløb, der lægges til grund ved beregning af skattemæssige afskrivninger på det pågældende formuegode, reduceres ved forlods afskrivning med et beløb, der svarer til 70 pct. af de hævede indskud, når der er foretaget fradrag for de hævede indskud i indkomståret 2002 eller senere indkomstår. For installationer omfattet af afskrivningslovens § 15, stk. 3, udgør det hævede indskud det beløb, der svarer til den erhvervsmæssige benyttelse, og det hævede indskud omregnes til den beregnede afskrivning, som anskaffelsessummen reduceres med. Den del af de hævede indskud, der som følge af 2. pkt. ikke kan anvendes til forlods afskrivning, efterbeskattes efter § 10.

Stk. 6. De forlods afskrivninger, der er foretaget efter stk. 5, sidestilles, hvor andet ikke er foreskrevet, med skattemæssige afskrivninger.

Stk. 7. Er der foretaget indskud på etableringskonto for flere indskudsår, kan indskuddet vedrørende et givet indskudsår først hæves, når tidligere indskud er hævet fuldt ud.

Stk. 8. Afskrivninger efter stk. 5 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 9. Afskrivning efter stk. 5 på et formuegode skal ske forud for en eventuel anvendelse af investeringsfondshenlæggelser for samme indkomstår.

§ 7 A. (Ophævet)

§ 7 B. Deltagelse i en virksomhed som kommanditist anses ikke som etablering. Deltagelsen berettiger ikke til at hæve beløb efter § 7 til forlods afskrivning på de af virksomheden omfattede aktiver.

§ 8. 2) Etablering skal være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 65 år.

Stk. 2. Når kontohaveren dokumenterer, at det skyldes ham utilregnelige årsager, at etablering ikke har fundet sted inden fristens udløb, kan skatteministeren eller den, han bemyndiger dertil, tillade, at fristen forlænges.

§ 9. 2) Er etablering ikke foretaget inden udløbet af den frist, der er nævnt i § 8, medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct.

Stk. 2.2) Samtlige indskud på etableringskonto kan hæves inden udløbet af den frist, der er nævnt i § 8, selv om etablering ikke er sket. I så fald medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Når der hæves et beløb fra etableringskontoen, hæves der af indskuddene med samme beløb. Indskud, der eventuelt overstiger indeståendet, anses for fuldt ud hævet, når det sidste indestående hæves.

Stk. 3. 2) Beskatningen efter stk. 1 og 2 sker med satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6 og satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter. De beløb, der er indsat på etableringskontoen, sikrer skattekravet efter de nævnte stykker og kan ikke hæves, før skatten er betalt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at hæve beløb efter denne bestemmelse.

§ 10. 2) Når etablering har fundet sted, skal indskud, der ikke har kunnet hæves efter § 7 inden 9 år efter udløbet af det indkomstår, hvori etablering har fundet sted, eller inden udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren fylder 67 år, medregnes til den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet. Indskud medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil fristens udløb. For indskud foretaget inden etablering med regnes dog først tillæg fra og med det tredje indkomstår efter etableringsåret.

Stk. 2. 2) De indskudsbeløb, der er nævnt i stk. 1, kan hæves inden udløbet af fristen i stk. 1. I så fald medregnes beløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori beløbet er hævet. For indskud foretaget inden etablering medregnes dog først tillæg fra og med det andet indkomstår efter etableringsåret.

Stk. 3. 2) Bestemmelserne i § 9, stk. 2, 4. og 5. pkt., og § 9, stk. 3, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Har etablering fundet sted ved, at indskudsbeløb er hævet til forlods afskrivning efter bestemmelserne i § 7, stk. 1, jf. stk. 2, uden at beløbsgrænsekravet i § 5, stk. 2, 1. pkt., eller kravet i § 5, stk. 2, 4. pkt., om personlig arbejdsindsats er opfyldt, finder bestemmelserne i stk. 1-3 ikke anvendelse.

Stk. 5. 2) Har et skatteankenævn, Landsskatteretten eller en domstol i forbindelse med behandlingen af en klage over en skatteansættelse anerkendt en foretagen etablering, der tidligere har været tilsidesat, regnes fristen på 9 år i stk. 1 fra udløbet af det indkomstår, hvori endelig afgørelse af etableringsspørgsmålet er truffet. Finder aldersbegrænsningen i stk. 1 anvendelse, stilles kontohaveren, som om etableringen ikke var blevet tilsidesat. Indskud, der ikke har kunnet hæves efter § 7 inden for denne frist, medregnes til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori fristen udløber.

Stk. 6. 2) Hvis en skattemyndighed efter at have tilsidesat en foretagen etablering hæver et beløb fra etableringskontoen til dækning af et skattekrav, anses et dertil svarende indskud for hævet efter reglerne i § 9, stk. 2, 4. og 5. pkt. Indskud, som er blevet hævet efter 1. pkt., kan retableres, såfremt skatteyderen inden 3 måneder efter at have fået endeligt medhold i, at etablering er sket, indskyder et til de pågældende tidligere indskud svarende beløb på etableringskonto. I stedet for at indskyde beløb på kontoen kan skatteyderen dog vælge at forlodsafskrive de tilsvarende oprindelige indskud på anskaffelser, der er foretaget efter etableringen, såfremt de almindelige betingelser herfor er opfyldt ved anskaffelsen. I forbindelse hermed kan skatteyderen inden for samme 3-måneders-frist begære genoptagelse af skatteansættelsen for etableringsåret og følgende år. Indskud, som ikke er blevet forlodsafskrevet eller retableret gennem indsættelse på etableringskonto, medregnes til den skattepligtige indkomst i det år, hvor 3-måneders-fristen udløber.

§ 10 A. Når etablering har fundet sted, og den nu etablerede har indgået ægteskab efter etableringen, kan den etableredes samlevende ægtefælle hæve indskud fra sin etableringskonto efter bestemmelserne i § 7 til brug i den etablerede virksomhed. Det kan ske indtil udløbet af det andet år efter det år, hvori ægteskabet blev indgået. Det gælder dog kun, såfremt der ikke forinden er indtrådt beskatning af indskuddene på den etableringskonto, der tilhører den etableredes samlevende ægtefælle, efter §§ 9, 10, 11 og 11 A.

§ 11. 2) I tilfælde af kontohavers død eller konkurs medregnes ikke hævede indskud med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af døds- eller konkursåret i den skattepligtige indkomst i døds- eller konkursåret. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. 2) Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskattelovens § 1, medregnes ikke hævede indskud med tillæg efter 2. og 3. pkt. i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten ophører. De ikke hævede indskud tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Når en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglerne i 1.-3. pkt. med ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Har etablering fundet sted, skal der dog ikke foretages efterbeskatning, så længe kontohaveren er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d, af indkomsten fra virksomheden. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 2 år efter skattepligtens ophør på ny bliver fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1. Efterbeskatning skal ske senest ved udløbet af fristen for etablering, jf. § 8.

Stk. 3. 2) Hvis en virksomhed i øvrigt ophører eller afhændes, medregnes ikke hævede indskud og indskud, som er hævet i det indkomstår, hvori virksomheden er ophørt eller afhændet, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ophørs- eller afhændelsesåret. Bestemmelsen i § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren inden 1 år efter afhændelsen eller ophøret på ny etablerer selvstændig virksomhed, jf. § 5.

Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i det omfang indskuddet overtages af en efterlevende ægtefælle efter dødsboskattelovens § 43, stk. 4, eller § 80, stk. 2, eller en efterlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling efter dødsboskattelovens § 59, stk. 1, jf. dog § 59, stk. 2, nr. 3.

§ 11 A. 2) Er der hævet indskud af den etableringskonto, der er nævnt i § 4, uden at indskudsbeløbet forlods kan afskrives på de aktiver, hvorpå der ifølge skemaet til pengeinstituttet skulle foretages en sådan afskrivning, medregnes indskudsbeløbet i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Indskudsbeløbet medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskuddene er fradraget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskuddene er hævet. Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Beskatningen sker med satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter for det indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skattepligtige indkomst. For indskud fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for indkomstskat efter personskattelovens § 6 og satserne for de kommunale og amtskommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter. Bestemmelserne i § 9, stk. 2, 4. og 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Den skattepligtige kan vælge i stedet at overføre indskudsbeløbet til forlods afskrivning på andre aktiver, hvorpå forlods afskrivning kan foretages efter denne lov. I så fald skal forlods afskrivning ske ved enhver anskaffelse af de nævnte aktiver, indtil hele indskudsbeløbet er anvendt.

Stk. 3. Har forlods afskrivning efter stk. 2 ikke eller ikke fuldt ud kunnet foretages senest for det indkomstår, der følger efter det indkomstår, hvori midlerne er hævet, anvendes stk. 1. I så fald skal tillæg dog beregnes indtil udløbet af det indkomstår, hvori forlods afskrivning senest kunne foretages.

§ 11 B. Med bøde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i det skema, der er nævnt i § 5, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 4, stk. 2, § 9, stk. 3, § 10, stk. 3, § 11, stk. 1 og 3, eller § 15, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. 6)  Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til skatteunddragelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 11 C. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan skatteministeren tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Stk. 4. I sager om overtrædelse af denne lov, der behandles administrativt efter stk. 1, finder retsplejelovens § 752, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. Kontohaveren kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over de på en etableringskonto indskudte beløb. Indskuddene kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølgning bortset fra konkurs, jf. § 11, stk. 1.

§ 14. Renter, kursgevinster og kurstab i forbindelse med en etableringskonto beskattes i det omfang, det følger af skattelovgivningens almindelige regler. Renter, kursgevinster og kurstab påvirker ikke størrelsen af et foretaget indskud. Renter, der ikke indskydes på ny efter de almindelige regler herfor, medregnes ikke til etableringskontoens indestående, og de kan hæves i overensstemmelse med de af pengeinstituttet fastsatte regler. Kursgevinster og kurstab medregnes til etableringskontoens indestående.

§ 14 A. Skatteministeren kan bemyndige de statslige eller kommunale skattemyndigheder til at træffe afgørelser efter denne lov. Ministeren kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 15. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af denne lov, herunder for pengeinstitutternes medvirken ved ordningen og for tilsynet med de i pengeinstitutterne oprettede etableringskonti.

§ 16. (Ophævet)

§ 16 A. (Ophævet)

§ 17. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Skatteministeriet, den 27. august 2002

Svend Erik Hovmand

/Birgitte Christensen

Officielle noter

1) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelsesbestemmelser for love, der er vedtaget i folketingsårene 1999-2000, 2000-2001 og 2001-2002. Bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere ændringer i etableringskontoloven er kun medtaget i det omfang, de skønnes at have betydning.

2) Bestemmelserne i de her anførte affattelser trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning fra og med indkomståret 2002, jf. § 3 i lov nr. 390 af 6. juni 2002.

3) Indsættelsen af § 3, stk. 2 og 3, trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning fra og med indkomståret 2002, jf. § 3 i lov nr. 390 af 6. juni 2002. Bestemmelsen i den tidligere § 3, stk. 2, bliver herefter § 3, stk. 4.

4) Bestemmelsen i § 5, stk. 3, i den her anførte affattelse trådte i kraft den 11. maj 2002, jf. § 8, stk. 1, i lov nr. 271 af 8. maj 2002.

5) Bestemmelserne i de her anførte affattelser trådte i kraft den 22. december 1999 og har virkning fra og med indkomståret 1999, jf. § 21, stk. 3, i lov nr. 958 af 20. december 1999.

6) Bestemmelsen i § 11 B, stk. 3, i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. juli 2001, jf. § 58 i lov nr. 1029 af 22. november 2000. Hvis der den 1. juli 2001 eller senere skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse, for hvilken straf af hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som tidligere hæfte, jf. § 59 i lov nr. 1029 af 22. november 2000.