Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse P-27-03 om plejetillæg - hjælp efter anden lovgivning - bistands - eller plejebehov - frakendelse

Resume:

Plejetillæg kunne ikke frakendes, da der ikke var sket en sådan bedring i kvindens tilstand, at hun ikke længere opfyldte betingelsen for at få plejetillæg

Vedvarende bistands- eller plejebehov hos personer, der var tilkendt førtidspension, skulle som udgangspunkt dækkes efter lov om social pension.

Ved bedømmelsen af det plejebehov, der skulle dækkes efter servicelovens bestemmelser kunne der efter en konkret vurdering tages hensyn til det tilkendte plejetillæg, således at det samme behov ikke blev dækket af to ydelsesarter.

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 2001 - § 16, stk. 2 og § 44, stk. 1, nr. 3

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 764 af 26. august 2003 - § 76, stk. 2

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 95, stk. 2

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007 - § 16, stk. 2 og § 44, stk. 1, nr. 3

Sagsfremstilling:

Sagen vedrørte en 60-årig gift kvinde der modtog højeste førtidspension og plejetillæg på grund af amyotrofisk lateralsclerose. Der var behov for pleje og tilsyn 24 timer i døgnet.

Kommunen frakendte med virkning fra den 1. april 2003 plejetillægget.

Begrundelsen var, at kvinden fra den 20. februar 2003 var bevilget kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 76, stk. 2, med 24 timer i døgnet og hjælp efter § 71 med 5,8 timer om ugen.

Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at behovet for pleje blev varetaget af kommunen, og selvom ægtefællen hjalp i nogle tilfælde, medførte det ikke, at der fortsat kunne ydes plejetillæg.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at det forhold at kommunen ydede hjælp 24 timer i døgnet, ikke alene kunne give anledning til at frakende plejetillægget. Afgørelsen bude træffes efter en konkret vurdering af plejebehovet.

Det blev tillige gjort gældende, at såfremt ægtefællen ikke var til stede, ville kvinden ikke kunne få dækket sit behov for hjælp.

Endelig blev det gjort gældende, at ægtefællen ydede hjælp i et omfang, der måtte vurderes at ligge over, hvad der normalt var forventeligt fra en ægtefælle.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om plejetillæg kunne frakendes med den begrundelse, at der var bevilget hjælpeordning efter serviceloven.

Afgørelse:

Der var fortsat ret til plejetillæg.

Ankestyrelsen henviste til, at vedvarende bistands- eller plejebehov hos personer der var tilkendt førtidspension, som udgangspunkt skulle dækkes efter lov om social pension.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke var sket en sådan bedring i kvindens tilstand, at hun ikke længere opfyldte betingelserne for at få plejetillæg.

Såfremt behovet for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet var mere omfattende end 20 timer ugentlig, kunne der ydes hjælp efter bestemmelsen i servicelovens § 76, stk. 2, om kontant tilskud til hjælp som den pågældende selv antog.

Ved udmålingen af hjælpen kunne der efter en konkret vurdering tages hensyn til det tilkendte plejetillæg i bedømmelsen af det plejebehov, der skulle dækkes efter servicelovens bestemmelser, således, at det samme behov ikke blev dækket af to ydelsesarter.

Ankestyrelsen hjemviste derfor sagen til kommunen med henblik på, at der skulle træffes en ny afgørelse.