Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opgørelse af CO2-afgift af elektricitet til
vækstlys

 

I medfør af § 9, stk. 15, og § 15, stk. 3 og 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, med de ændringer som følger af § 1 i lov nr. 963 af 20. december 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens formål

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter reglerne for opgørelse af CO2-afgiften af elektricitet til vækstlys. Der kan vælges opgørelse efter planternes art og det naturlige lysforhold, jf. kapitel 2, eller efter beregning, jf. kapitel 3.

Kapitel 2

Opgørelse efter planternes art og det naturlige lysforhold

§ 2. Såfremt den forhøjede tilbagebetaling efter lovens § 9, stk. 10-13, skal finde sted, skal den anvendte mængde af elektricitet til vækstlys opgøres.

    Stk. 2. Den anvendte mængde af elektricitet til vækstlys skal opgøres ved måling.

    Stk. 3. Det målte elforbrug efter stk. 2 skal opgøres for hver afgiftsperiode.

    Stk. 4. Planter, der kan opnås tilbagebetaling for efter lovens § 9, stk. 10-13, fordeles som i bilaget til denne bekendtgørelse. Planter, som ikke er nævnt i bilagets nr. 1-6, kan med dokumentation for plantens lysbehov fra Danmarks JordbrugsForskning placeres under bilagets nr. 1-6 efter plantetype og lysbehov.

§ 3. Virksomheden skal føre regnskab over mængden af elektricitet, der anvendes til vækstlys, og over de dyrkningsarealer (nettoarealer) med vækstlys, der anvendes. Dyrkningsarealet skal opgøres for hver planteart efter bilaget. Enhver ændring af arealer med vækstlys i afgiftsperioden skal fremgå af regnskabet.

    Stk. 2. Opgørelsen af elektricitet, arealer samt af plantearter, der er omfattet af bilaget, skal kunne dokumenteres overfor de statslige told- og skattemyndigheder.

    Stk. 3. Salgsfakturaer og afregningsbilag skal påføres oplysninger om plantearter med betegnelse som nævnt i bilaget.

    Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan udtage planter til nærmere undersøgelse.

§ 4. Den faktiske solbelysning (global indstråling) opgøres efter Danmarks Meteorologiske Instituts timevise registreringer af den globale indstråling. For de forskellige egne af landet gælder følgende målinger:

 

 

Amter

Målestation

Københavns Kommune

Ledreborg

Frederiksberg Kommune

 

Københavns Amt

 

Frederiksborg Amt

 

Roskilde Amt

 

Vestsjællands Amt

 

Storstrøms Amt

 

Bornholms Kommune

 

Fyns Amt

Årslev

Sønderjyllands Amt

 

Ribe Amt

 

Vejle Amt

 

Ringkøbing Amt

Ødum

Århus Amt

 

Viborg Amt

 

Nordjyllands Amt

 

    Stk. 2. Såfremt en af de i § 4, stk. 1, nævnte målestationer har været helt eller delvist ude af drift i afgiftsperioden, fastsættes den globale indstråling som et simpelt gennemsnit af data for indstråling for de to øvrige målestationer.

    Stk. 3. Dokumentation for opgørelsen af den globale indstråling skal på forlangende forevises de statslige told- og skattemyndigheder.

Kapitel 3

Opgørelse efter beregning

§ 5. Såfremt den forhøjede tilbagebetaling efter lovens § 9, stk. 10 og 16, skal finde sted, skal den anvendte mængde af elektricitet til gartnerivirksomheden opgøres. Til gartnerivirksomheden kan ikke henregnes forbrug af elektricitet til andre former for erhverv mv. Elektricitet til drift af pumper, drift af kraftvarmeanlæg, ventilation, almindelig lys, køling etc. kan medregnes.

    Stk. 2. Virksomhedens væksthusareal efter kapitel 3 opgøres som det glasoverdækkede areal (bruttoarealet).

    Stk. 3. For hver afgiftsperiode opgør virksomheden det forbrug, der kan foretages forhøjet tilbagebetaling for efter lovens § 9, stk. 10. Forbruget er 85 pct. af afgiftsperiodens elforbrug, dog højst afgiftsperiodens elforbrug fratrukket 1,67 kWh pr. m2 væksthusareal pr. måned.

    Stk. 4. Ved udløbet af den afgiftsperiode, hvor kalenderårets samlede forbrug af elektricitet til gartnerivirksomheden er endeligt opgjort, foretager virksomheden en samlet opgørelse af det forbrug af elektricitet, der er omfattet af den forhøjede tilbagebetaling. Forbruget er 85 pct. af afgiftsperiodens elforbrug, dog maksimalt elforbruget fratrukket 20 kWh pr. m2 væksthusareal pr. år. Eventuelle korrektioner i forhold til de tilbagebetalinger, der er foretaget i løbet af kalenderåret, foretages i forbindelse med opgørelse af CO2-afgift af el til vækstlys i den efterfølgende godtgørelsesperiode. Væksthusarealet opgøres som et vægtet gennemsnit af de enkelte afgiftsperioders væksthusarealer.

§ 6. Virksomheden skal føre regnskab over mængden af elektricitet, der anvendes, samt størrelsen af væksthusarealet. Enhver ændring af væksthusarealet skal fremgå af regnskabet.

    Stk. 2. Opgørelsen af elektricitet og arealer skal kunne dokumenteres overfor de statslige told- og skattemyndigheder.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

§ 7. Virksomheden skal for hvert kalenderår vælge den opgørelsesmetode efter kapitel 2 eller 3, hvorefter den forhøjede tilbagebetaling i kalenderåret skal finde sted. Der kan ikke skiftes mellem opgørelsesmetoderne i løbet af kalenderåret. Dog kan virksomheden i år 2002 vælge at skifte til opgørelsesmetoden efter kapitel 3.

§ 8. Regnskabet føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab. Hvis regnskabet ikke kan indpasses i forretningsregnskabet, føres et specielt regnskab, der skal afstemmes til forretningsregnskabet.

    Stk. 2. Virksomheden skal opbevare regnskabsmaterialet i henhold til §§ 3 og 6 i 5 år efter regnskabsårets udløb.

    Stk. 3. Bestemmelserne i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, § 14, nr. 3, finder tilsvarende anvendelse på de i bekendtgørelsen anførte virksomheder.

§ 9. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for de statslige told- og skattemyndigheder, eller

2) overtræder § 2, stk. 3, § 3, § 4, stk. 3, § 6, og § 8, stk. 1 og 2.

    Stk. 2. Den, der begår en af de nævnte overtrædelser med forsæt til uberettiget at opnå tilbagebetaling af afgift, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år.

    Stk. 3. Bestemmelserne i lovens § 15, stk. 5, og § 16, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2002. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 754 af 24. september 1997. Bestemmelsen i § 4, stk. 1, finder i perioden fra 1. september 2002 til og med 31. december 2002 tilsvarende anvendelse for det nuværende Bornholms Amt.

    Stk. 2. Bestemmelserne om opgørelse efter kapitel 3 og 4 kan finde anvendelse fra den 1. januar 2000.

Skatteministeriet, den 19. august 2002

Svend Erik Hovmand

/John Fuhrmann


Bilag

1. Lysplanter, der blomstrer ved en daglig belysning på under 14 timer (kortdagsplanter), jf. lovens § 9, stk. 11, er:

Begonia elatior hybrid

Begonia limmingheana hybrid

Begonia lorraine hybrid

Begonia semperflorens hybrid

Bougainvillea glabra

Bougainvillea spectabilis

Catharanthus roseus

Chrysanthemum morifolium

Clerodendrum thomsonia

Dahlia variabilis hybrid

Dendranthema indicum hybrid

Echeveria (arter)

Euphorbia milii

Euphorbia pulcherrima

Gerbera hybrid

Helianthus annus

Kalanchoë (arter)

Plumbago auriculata

Plumbago indica

Poinsettia pulcherrima

Ribes (arter)

Tacitus (arter)

Zinnia elegans

2. Andre lysplanter (langdagsplanter), jf. lovens § 9, stk. 11, er:

Abelia x grandiflora

Acer rubrum

Acsia (mimoser)

Actinida

Adenium obesum

Adonis

Adromidchus poellnizianus

Adromischus cooperi

Adromischus halesowensis

Aechmea fasciata

Aeonium (arter)

Aeschynanthus hybrid

Agave (arter)

Ageratum houstonianum

Allamanda neriifolia

Allium (arter)

Allium porrum

Allium schoenoprasum

Aloë (arter)

Alstroemeria (arter)

Alternanthera (arter)

Amaryllis belledonna

Ananas comosus

Anaphalis (arter)

Anemone coronaria

Anemone japonica

Anethum graveolens

Anigozanthos (arter)

Anisodontea capensis

Anthriscus cerefolium

Apium graveolens

Aponogeton (arter)

Aporocactus flagelliformis

Aptenia cordifloia

Arabis caucasia

Areca catechu

Arenaria (arter)

Argyranthemum frutescens

Armeria maritima

Arttemisa dracunuculus

Aster dumosus hybrid

Aster novi-belgii

Aubrieta hybrid

Azolla caroliniana

Baccharis genistelloides

Bacopa caroliniana

Bacopa monnieri

Bambusa (arter)

Begonia tuberhybrida

Beloperone guttata

Billbergia (arter)

Brachycome multifida

Brassica oleracea

Brassica pekinensis

Browallia speciosa

Buxus microphylla

Buxus sempervirens

Calathea (arter)

Calceolaria hybrid

Calendula officinalis

Callicarpa sp.

Callistephus chinensis

Calluna vulgaris

Campanula carpatica

Campanula haylogensis

Campanula isophylla

Campanula portenschlagiana

Campanula poscharskyana

Canna indica hybrid

Capsicum annuum

Cardamine lyrata

Carex morrowii

Carthamus tinctorius

Celosia argenta

Cereus peruvianus

Chamaecyparis lawsoniana

Chamaerops humilis

Cheiranthus

Chrysanthemum frutescens

Cineraria (arter)

Citrus (arter)

Clarkia amoena

Clematis hybrida

Clematis sp.

Clerodendrum ugandense

Cletra alnifolia

Cocos nucifera

Coffea arabica

Convolvulus cneorum

Coreopsis (arter)

Coriandrum sativum

Cotyledon (arter)

Crassula (arter)

Crinum calamistratum

Crinum natans

Crinum thaianum

Crocus hybrid

Cucumis sativus

Cucurbita pepo

Cuphea hyssopifolia

Cyclamen persicum

Cymbidium hybrider

Cyperus alternifolius

Cyperus helferi

Cyperus involucratus

Cypressus macrocarpa

Cytisus maderensis

Cytisus nigricans

Cytisus x racemosus

Delphinum hybrid

Dianthus caryophyllus

Dianthus chinensis

Dipladenia boliviensis

Dipladenia sanderi

Dipladenia splendens

Doronicum (arter)

Draba aizoides

Dracaena (arter)

Dryas (arter)

Echinodorus (arter)

Egeria densa

Eichhornia azurea

Eichhornia crassipes

Eichhornia diversifolia

Eleocharis acicularis

Epiphyllum hybrid

Eranthemum (arter)

Erica gracilis

Erica herbacea

Eucalypthus (arter)

Euphorbia (arter)1)

Eusteralis stellata

Eustoma grandiflora

Exacum affine

Fagus sylvatica

Falkia rutelans

Fatshedera lizei

Fatsia japonica

Ficus benjamina

Ficus elastica

Fragaria nigricans

Freesia (arter)

Fuchsia hybrid

Gamolepsis chrysanthemoides

Gardenia jasminoides

Garzania (arter)

Gasteria (arter)

Gazania hybrid

Gentiana scabar

Geranium (arter)

Ginkgo biloba

Glechoma hederacea

Glossostigma elatinoides

Gloxinia speciosa

Godetia grandiflora

Graptopetalum bellum

Graptoveria amethotum

Gypsophila muralis

Hatiora bambusoides

Haworthia (arter)

Hebe hybrid

Heliotropium arborescens

Heteranthera zosterifolia

Hibiscus rosa-sinensis

Hippophae rhamnoides

Hottonia palustris

Hoya bella

Hoya multiflora

Hyacinthus orientalis

Hydrangea macrophylla

Hygrophila angustifolia

Hygrophila corymbosa

Hygroryza aristata

Hypericum beanii

Hypericum erectum

Hypericum hircium

Hypericum hookeriannum

Iberis sempervirens

Ilex aquifolium

Impatiens walleriana

Iris (arter)

Ixora (arter)

Jacaranda minnorifolia

Kolkwitzia amabilis

Lactuca sativa

Lagerstroemia

Lampranthus blandus

Lamprantus

Lantana camara hybrid

Lathyrus odoratus

Laurus nobilis

Lavandula angustifolia

Lavendula (arter)

Ledebouria socialis

Lemna minor

Lepidium sativum

Leptospermum scoparium

Levisticum officinalis

Lewisia cotyledon

Lilium hybrid

Limnobium spongia

Limonium sinuatum

Livistonia rotundifolia

Lonicera (arter)

Ludwigia arcuata

Ludwigia glandulosa

Ludwigia helminthorrhiza

Ludwigia repens

Lychnis (arter)

Lycopersicon esculentum

Lysimachia nummularia

Mammilaria fragilis

Mandevilla x amabilis

Melisa officinales

Mentha piperita

Micranthemum micranthemoides

Micranthemum umbrosum

Microsorum pteropus

Mimulus hybrid

Monadenium montanum

Monadenium schubei

Monanathes polyphylla

Muehlenbeckia complexa

Murraya paniculata

Musa acuminata

Myosotis hybrid

Myrica pensylvanica

Myriophyllum spp.

Myrtus communis

Najas conferta

Narcissus

Nasturtium officinale

Neodypsis decaryi

Nepeta hederaceae

Nerium oleander

Nicotiana alata

Ocymum basilicum

Ophiopogon japonicus

Opuntia (arter)

Oreganum majorana

Oscularis deltiodes

Osteospermum ecklonis

Oxalis (arter)

Pachira (arter)

Pachyphytum clavotum

Pachyphytum compactum

Pachyphytum ovifenum

Pachypodium geayi

Pachypodium lameri

Pachystachys lutea

Pachyveria clavata

Pachyveria glauca

Paeonia lactiflora

Papaver (arter)

Parthenocissus henryana

Passiflora caerulea

Pedilanthus cuculatus

Pedilanthus tithymaloides

Pelargonium cotyledons

Pelargonium grandiflorum

Pelargonium peltatum

Pelargonium zonale

Pereskia aculeata

Petroselium hortense

Petunia hybrid

Phlox carolina

Phlox paniculata

Phlox subulata

Phoenix canariensis

Phygelius (arter)

Phyllocactus (arter)

Pinus pinea

Pistia stratiotes

Pittosporum tobira

Podocarpus (arter)

Polyscias balfouriana

Polyscias filicifolia

Porphyrocoma (arter)

Portulaca grandiflora

Portulacaria afra

Potentilla (arter)

Prunus incisa

Prunus laurocerasus

Prunus nipponica

Pyracantha coccinea

Reinwardtia indica

Rhododendron simsii

Rhodohypoxis baurii

Rochea coccinea

Rosa hybrid

Rosmarinus officinalis

Rumex acetosa

Sagina subulata

Salix (arter)

Salvia officinalis

Salvinia natans

Samolus valerandi

Sanseveria kirkii hort.

Satureja hortensis

Saururus cernuus

Saxifraga arendsii

Saxifraga cespitosa

Scaevola aemula

Schizanthus wisetonensis

Scilla violacea

Sedum (arter)

Selenicereus grandiflorus

Sempervivum (arter)

Senecio (arter)1)

Shinnersia rivularis

Sinocrassula indica

Sinocrassula yunnanensis

Solanum jasminoides

Solanum pseudocapsicum

Stratiotes aloides

Synadenium gramtii

Syringa meyeri

Syringa sp.

Tagetes erecta

Tagetes patula

Tecomaria capensis

Tetrastigma voinierianum

Thunbergia alata

Thunbergia erecta

Thymus vulgaris

Trachelium caeruelum

Trapa natans

Tulipa hybrid

Tupidanthus calyptratus

Ulmus x elegantissima

Vallisneria gigantea

Vallisneria natans

Verbena hybrid

Viburnum praegense

Vinca (arter)

Viola wittrockiana

Wahlenbergia grandiflora

Washingtonia filifera

Xerosicyos perrieri

Yucca elephantipes

Zamia furfuracea

Zamioculcas zamifolia

Zantedeschia (arter)

3. Skyggeplanter, der blomstrer ved en daglig belysning på under 14 timer (kortdagsplanter), jf. lovens § 9, stk. 12, er:

- Efter det fra Statens JordbrugsForskning oplyste, dyrkes denne kategori ikke i Danmark ved listens udarbejdelse i august 2002.

4. Andre skyggeplanter (langdagsplanter), jf. lovens § 9, stk. 12, er:

Adiantum raddianum

Aglaonema commutatum

Alsobia punctata

Anubias barteri

Arachinodes adiantiformis

Caladium bicolor hybrid

Cryptanthus

Cryptocoryne (arter)

Ctenanthe (arter)

Davalia bullata

Didymochlaena truncatula

Dizygotheca elegantissima

Dryopteris (arter)

Episicia (arter)

Fittonia verschaffeltii

Guzmania dissitiflora

Gymnocoronis spilanthroides

Hedera helix

Lagenandra praetermissa

Maranta leuconeura

Marsilia quadrifolia

Mayaca selloweiana

Miltonia hybrid

Nephrolepis exaltata

Paphiopedilum hybrid

Philodendron scandens

Phyllitis scolopendrium

Pilea cadierei

Polystichum auriculatum

Pteris cretica

Saintpaulia ionantha

Scindapsus pictus

Selaginella apoda

Selaginella kraussiana

Selaginella martensii

Spathiphyllum wallisii

Syngonium podophyllum

Tolmiea menziesii

5. Andre planter, der blomstrer ved en daglig belysning på under 14 timer (kortdagsplanter) jf. lovens § 9, stk. 13, er:

Begonia rex hybrid

Coleus blumei hybrid

Crossandra infundibuliformis

Peperomia (arter)

Rhipsalidopsis hybrid

Schlumbergera hybrid

6. Andre planter (langdagsplanter), jf. lovens § 9, stk. 13, er:

Abutilon hybrider

Acalypha hispadia

Acalypha reptans

Acalypha wilkesiana-hybrid

Achimenes hybrid

Acorus gramineus

Aichryson laxum

Aichryson villoson

Ajuga reptans

Alocasia sanderiana

Alternanthera reineckii

Anthyrium (arter)

Aphelandra squarrosa

Aquilegia (arter)

Araucaria heterophylla

Ardisia crenata

Asparagus densiflorus

Asparagus falcatus

Asparagus setaceus

Asplenium nidus

Astilbe arendsii hybrid

Aucuba japonica

Barclaya longifolia

Beaucarnea recumata

Bellis perennis

Bergenia (arter)

Blechnum gibbum

Bolbitis heudelotii

Brunfelsia pauciflora

Cabomba caroliniana

Cabomba furcata

Callisia repens

Camellia japonica

Ceratophyllum demersum

Ceratopteris cornuta

Ceratopteris thalictroides

Ceropegia woodii

Chamaedorea elegans

Chlorophytum comosum

Chrysalidocarpus lutescens

Chrysothemis pulchella

Cissus antartica

Cissus rhombifolia

Cissus striata

Codiaeum variegatum

Codonanthe ventrieosa

Columnea (arter)

Coprosma kirkii

Cordyline fruticosa

Cordyline terminialis

Cornus mas

Cotoneaster adpressus

Cotoneaster dammeri

Cotoneaster horizontalis

Cotoneaster praecox

Cotoneaster pseudorubens

Croton variegatus

Curcuma alismatifolia

Cycas (arter)

Cyrtomium falcatum

Datura sanguinea

Datura suaveolens

Didiplis diandra

Dieffenbachia maculata

Dipteracanthus devosianus

Drosanthemum floribunda

Elettaria cardamomum

Epipremnum pinnatum

Eranthis hiemalis

Erythrorhipsalis pilocarpa

Euonymus fortunei

Euonymus japonicus

Ficus pumila

Helleborus hybrid

Hemigraphis colorata

Hemionitis arifolia

Howeia forsteriana

Huernia penzighii

Huernia schneideriana

Hydrocotyle leucocephala

Hydrocotyle sibthorpioides

Hydrocotyle verticillata

Hygrophila difformis

Hygrophila guianensis

Hygrophila polysperma

Hylocereus guatemalensis

Hypoestes phyllostachya

Jacobinia carnea

Jasminum officinale

Jasminum polyanthum

Lilaeopsis brasiliensis

Lilaeopsis novea-zealandiae

Lobelia cardinalis

Lobelia erinus

Lobelia hybrid

Microlepia strigosa

Mikania scandens

Monstera deliciosa

Nematanthus gregarius

Neoregelia carolinae

Nepenthes hybrid

Nertera granadensis

Nesaea crassicaulis

Nuphar japonica

Nymphaea pubescens

Nymphaea zenkeri

Pandanus veitchii

Pellaea rotundifolia

Pentas lanceolata

Phalaenopsis (arter)

Philodendron erubescens

Philodendron tuxtlanum

Pilea depressa

Plactycerium bifurcatum

Platycodon grandiflorus

Plectranthus (arter)

Plumeria optuca

Pogonatherum paniceum

Polyscias guilfoylei

Primula malacoides

Primula obconica

Primula vulgaris

Pseuderanthemum atropurpureuma

Puncia granatum

Radermachera sinica

Ranunculus hybrid

Rhipsalis (arter)

Rhoeo spathacea

Rhoicissus digitata

Riccia fluitans

Rotala macranda

Rotala rotundifolia

Rotala wallichii

Ruelia colorata

Sagittaria platyphyla

Sagittaria subulata

Sansevieria trifasciata

Saxifraga stolonifera

Schefflera arboricola

Scirpus cernuus

Scutelaria costericana

Senecio mikanoides

Serissa foetida

Sinningia hybrid

Soleirolia soleirolii

Sonerila margaritacea

Stapelia comparabilis

Stapelia hirsuta

Stapelia variegata

Stephanotis floribunda

Streptpcarpus hybrid

Tetranema roseum

Tillandsia cyanea

Torenia founneri

Tradescantia albiflora

Utricularia aurea

Vesicularia dubyana

Vriesea splendens

Whitfeldia longifolia

Zebrina (arter)


1) Der findes arter med et andet reaktionsmønster, men hovedparten hører til samme gruppe.