Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse P-2-04 om bistandstillæg - synsnedsættelse - selvhjulpen - personlig bistand.

Resume:

En 43-årig mand med stærk svagsynethed fik tilkendt bistandstillæg. Ankestyrelsens lagde vægt på, at han ikke var selvhjulpen i en sådan grad, at det talte imod tilkendelse af bistandstillæg. *)

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 2001 - § 16, stk. 1

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. - lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007 - § 16, stk. 1

Note:

*) SM P-3-02 ophæves

Sagsfremstilling:

Manden fik diagnosticeret den arveligt betingede nethindesygdom retinitis pigmentosa som 13-årig i 1972.

Han var undersøgt ved Goldmanns perimetri på Statens Øjenklinik i 1989, 1992 og 1999. Senest i 1999 fandtes centralt kikkertsynsfelt kombineret med perifer synsfeltrest nedadtil. Der var ikke tale om en overbevisende ændring fra den 1. undersøgelse.

I 2000 blev han undersøgt et andet sted, her fandtes den perifere synsfeltrest forsvundet, således at der forelå centralt kikkertsyn lidt mindre end ved undersøgelsen i 1999 på Statens Øjenklinik.

Ved undersøgelsen den 20. november 2003 på Statens Øjenklinik fandtes synsfelterne nu voldsomt indskrænkede og synsfunktionen blivende nedsat. Det blev oplyst, at det ikke var muligt mere konkret at fastsætte tidspunktet for ændringen af synsfeltet end til perioden fra 5. januar 1999 til 5. oktober 2000.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af berettigelse til bistandstillæg på grund af stærk svagsynethed

Afgørelse:

Det var ret til bistandstillæg fra 1. november 2000.

Ankestyrelsen lagde til grund, at der var en formodning for, at betingelserne for tilkendelse af bistandstillæg på grund af blindhed eller stærkt svagsynethed efter lov om social pension § 16, stk. 1, var opfyldt, når ansøgeren havde en synsnedsættelse til 1/60 eller havde kikkertsyn med et synsfelt på under 10 grader.

Det var således ikke en betingelse for tilkendelse af bistandstillæg til blinde og stærkt svagsynede, at der herudover forelå dokumentation for, at tilstanden medførte behov for stadig personlig bistand fra andre til af- og påklædning, badning og indtagelse af måltider m.v.

Ankestyrelsen fandt dog, at denne formodning om ret til bistandstillæg kunne fraviges i ganske særlige tilfælde, hvor ansøgeren på trods af ovennævnte synsnedsættelse i det væsentlige var selvhjulpen og således ikke havde et behov for bistand fra seende, som forudsat for tilkendelse af bistandstillæg.

Ankestyrelsen lagde vægt på speciallægeerklæringen fra Statens Øjenklinik. Det fremgik heraf, at retinitis pigmentosa altid har et lunefuldt forløb. Jævn, gradvis forværring forelå yderst sjældent. Det forekom ofte, at sygdommen var stabil i en lang årrække for herefter at forværres over et kortere tidsrum.

Ankestyrelsen fandt i dette tilfælde, at synsfeltstabet blev anset registreret i perioden mellem 5. januar 1999 og 5. oktober 2000.